Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  1 Księga Mojżeszowa 24 1 Księga Mojżeszowa 25 1 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Abraham pojął drugą żonę imieniem Ceturę: [2] »Która mu urodziła Zamrana, i Jeksana, i Madana, i Madyana, i Jesboka, i Suego. [3] »Jeksan téż zrodził Sabę, i Dadana: synowie Dadanowi byli Asurymowie, i Latusymowie, i Loomimowie. [4] »Z Madyana lepak poszedł Epha, i Opher, i Henoch, i Abida, i Eldaa: wszyscy ci synowie Cetury. [5] »I dał Abraham wszystko co posiadł Izaakowi: [6] »A synom nałóżnic dał dary, i oddzielił je od Izaaka, syna swego, póki jeszcze sam był żyw, ku wschodowéj części. [7] »A Abrahamowi było dni żywota, sto siedmdziesiąt i pięć lat. [8] »I ustając umarł w starości dobréj, i w zeszłym wieku, i pełen dni, i zgromadzony jest do ludu swego. [9] »I pogrzebli go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini dwoistéj, która leży na polu Ephrona, syna Seorowego, Hetejczyka, naprzeciwko Mambre: [10] »Które był kupił od synów Hethowych: tam pogrzebion jest sam, i Sara, żona jego. [11] »A po śmierci jego błogosławił Bóg Izaakowi synowi jego, który mieszkał u studnie nazwanéj Żywiącego i Widzącego. [12] »Te są rodzaje Ismaela, syna Abrahamowego, którego mu urodziła Agar Egiptyanka, służebnica Sary. [13] »I te imiona synów jego w nazwiskach i w rodzajach ich: Pierworodny Ismaelów Nabajoth, potem Cedar, i Adbeel, i Mabsam. [14] »Masma téż, i Duma, i Masza. [15] »Hadar, i Thema, i Jethur, i Naphis, i Kedma. [16] »Ci są synowie Ismaelowi: i te imiona po zamkach i miasteczkach ich: dwanaście książąt pokolenia ich. [17] »I stało się lat żywota Ismaelowego sto trzydzieści i siedm: i ustając umarł, i przyłożon do ludu swego. [18] »A mieszkał od Hewili aż do Sur, która leży naprzeciwko Egiptowi, wchodzącym do Assyryi: przed obliczem wszystkiéj braciéj swéj umarł. [19] »Te téż są rodzaje Izaaka, syna Abrahamowego: Abraham zrodził Izaaka. [20] »Który mając lat czterdzieści pojął żonę Rebekę, córkę Bathuela Syryjczyka z Mezopotamii, siostrę Labanowę. [21] »I prosił Izaak Pana za żoną swą, iż była niepłodną: który wysłuchał go, i dał poczęcie Rebece. [22] »Ale się tłukły w żywocie jéj dziatki, która rzekła: Jeźliż mi tak być miało, co było po tem, żem poczęła? I poszła, aby się poradziła Pana. [23] »Który odpowiadając rzekł: Dwa narodowie są w żywocie twoim, i dwoi ludzie z żywota twego rozdzielą się: a jeden lud zwycięży drugi lud, i starszy będzie służył młodszemu. [24] »Już był przyszedł czas porodzenia, a oto bliźnięta nalazły się w żywocie jéj. [25] »Który pierwéj wyszedł, lisowaty był, i wszystek jako skóra kosmaty: i nazwane jest imię jego Ezaw. Zrazu drugi wychodząc, piętę brata trzymał ręką: i dlatego nazwał go Jakóbem. [26] »Sześćdziesiąt lat było Izaakowi, gdy mu się dziatki narodziły. [27] »Które gdy urosły, stał się Ezaw mąż biegły w myśliwstwie, i człowiek oracz: a Jakób mąż prosty mieszkał w namieciech. [28] »Izaak miłował Ezawa ztąd, iż jadał z łowu jego: a Rebeka miłowała Jakóba. [29] »I uwarzył Jakób kaszę: do którego przyszedłszy Ezaw z pola spracowany, [30] »Rzekł: Daj mi z warzywa tego czerwonego; bom się bardzo spracował. I z tejże przyczyny nazwano imię jego Edom. [31] »Któremu rzekł Jakób: Przedaj mi pierworództwo twoje. [32] »A on odpowiedział: Oto umieram, cóż mi pomoże pierworództwo? [33] »Rzekł Jakób: Przysiężże mi. I przysiągł mu Ezaw, i przedał pierworództwo. [34] »I tak wziąwszy chleb i potrawę soczewice, jadł i pił i poszedł, lekce sobie ważąc, że pierworództwo przedał. 
«  1 Księga Mojżeszowa 24 1 Księga Mojżeszowa 25 1 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.