Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Królewska » Rozdział 4
«  1 Księga Królewska 3 1 Księga Królewska 4 1 Księga Królewska 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Salomon był królem królując nad wszystkim Izraelem. [2] »A te książęta, które miał: Azaryas, syn Sadoka kapłana. [3] »Elihoreph i Ahia, synowie Sysa, pisarze, Jozaphat, syn Ahilud, kanclerz. [4] »Banajas, syn Jojady, nad wojskiem, a Sadok i Abjathar kapłani. [5] »Azaryas, syn Nathan, nad tymi, którzy stali przy królu: Zabud, syn Nathan, kapłan, przyjaciel królewski. [6] »I Ahizar przełożony nad domem, a Adoniram, syn Abdy, nad pobory, [7] »Lecz Salomon miał dwanaście przełożonych nad wszystkim Izraelem, którzy dodawali żywności królowi i domowi jego; bo na każdy miesiąc przez rok jeden z nich potrzeb dodawał. [8] »A te są imiona ich: Benhur na górze Ephraim. [9] ». Bendekar w Makkes i w Salebim i w Bethsames i w Elon i w Bethanan. [10] »Benhesed w Aruboth: jego był Socho i wszystka ziemia Epher. [11] »Benabinadab, którego wszystek Nephathdor: Thaphetę, córkę Salomonowę miał za żonę. [12] »Bana, syn Ahilud, rządził Thanak i Mageddo i wszystek Bethsan, który jest podle Sarthana pod Jezrahelem, od Bethsan aż do Abelmehula przeciw Jekmaan. [13] »Bengaber w Ramot Galaad miał Awothjair, syna Manassego w Galaad: on był nad wszystką krainą Argob, która jest w Bazan, nad sześciądziesiąt miast wielkich i murowanych, które miały zamykanie miedziane. [14] »Ahinadab, syn Addo, rządził w Manaim. [15] »Achimaas w Nephtalim: ale i on miał Bazemathę, córkę Salomonowę, za żonę. [16] »Baana, syn Husy, w Aser i w Baloth. [17] »Jozaphat, syn Pharue, w Issachar. [18] »Semei, syn Ela, w Benjamin. [19] »Gaber, syn Ury, w ziemi Galaad, w ziemi Sehon, króla Amorrejskiego, i Og, króla Bazan, nad wszem, co było w onéj ziemi. [20] »Juda i Izrael niezliczony, jako piasek morski w mnóstwie, jedząc i pijąc a weseląc się. [21] »A Salomon mieszkał w państwie swojem, mając wszystkie królestwa od rzeki ziemie Philistyńskiéj aż do granice Egipskiéj, którzy mu nosili dary i służyli mu po wszystkie dni żywota jego. [22] »A był obrok Salomonów nakażdy dzień, trzydzieści korcy czystéj mąki i sześćdziesiąt korcy mąki, [23] »Dziesięć wołów tłustych a dwadzieścia wołów pastewnych i sto baranów, oprócz łowu jeleni, sarn i bawołów i ptastwa karmnego. [24] »Bo on dzierżał wszystkę krainę, która była za rzeką, od Taphsa aż do Gaza, i wszystkie króle onych krajów: a miał pokój ze wszech stron wokoło. [25] »I mieszkał Juda i Izrael bez wszelkiéj bojażni, każdy pod winną macicą swoją i pod figą swoją, od Dan aż do Bersabee po wszystkie dni Salomonowe. [26] »I miał Salomon czterdzieści tysięcy żłobów koni do wozów a dwanaście tysięcy do jazdy. [27] »A opatrowali je wyżéj pomienieni starostowie królewscy: lecz i potrzeby do stołu króla Salomona z wielką pilnością dodawali czasu swego. [28] »Jęczmień téż i słomę dla koni i mułów wozili na miejsce, gdzie był król, według tego, jako im ustawiono. [29] »Dał téż Bóg Salomonowi mądrość i roztropność bardzo wielką i przestronność serca, jako piasek, który jest na brzegu morskim. [30] »I przechodziła mądrość Salomonowa mądrość wszystkich ludzi wschodnich i Egiptyanów. [31] »I był mędrszy nad wszystkie ludzie: mędrszy niż Ethan Ezrahita, i Heman i Chalkol i Dorda, synowie Mahol: i był sławny u wszech narodów okolicznych. [32] »Mówił téż Salomon trzy tysiące przypowieści, a pieśni jego było tysiąc i pięć. [33] »Rozprawiał téż o drzewach od cedru, który jest na Libanie, aż do hysopu, który wyrasta z ściany: i mówił o zwierzętach i ptakach i płazie i o rybach. [34] »I przychodzili ze wszystkich narodów słuchać mądrości Salomonowéj, i od wszystkich królów ziemskich, którzy słyszeli mądrość jego. 
«  1 Księga Królewska 3 1 Księga Królewska 4 1 Księga Królewska 5  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.