Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 1
«  2 Księga Królewska 25 1 Księga Kronik 1 1 Księga Kronik 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Adam, Seth, Enos. [2] »Kainan, Malaleel, Jared. [3] »Henoch, Methusale, Lamech. [4] »Noe, Sem, Cham i Japhet. [5] »Synowie Japhet: Gomer i Magog i Madai i Jawan, Thubal, Mosoch, Thiras. [6] »A synowie Gomer: Ascenes i Ryphat i Thogorma. [7] »A synowie Jawan: Eliza i Tharsys, Cethim i Dodanim, [8] »Synowie Cham: Chus i Mesraim i Phut i Chanaan. [9] »A synowie Chus: Saba i Hewila, Sabbatha i Regma i Sabbathacha. A synowie Regmy: Saba i Dadan. [10] »Chus lepak zrodził Nemrod: ten począł być możny na ziemi. [11] »A Mesraim zrodził Ludym i Ananim i Laabim i Nephtuim, [12] »Phetrusym téż i Kasluim, z których wyszli Philistynowie i Kaphtorymowie. [13] »Chanaan zaś zrodził Sydona, pierworodnego swego: Hetejczyka téż; [14] »I Jebuzejczyka i Amorrejczyka i Gergezejczyka: [15] »I Hewejczyka i Aracejczyka i Synejczyka. [16] »Aradyczyka téż i Samarajczyka i Hamathejczyka. [17] »Synowie Sem: Elam i Assur i Arphaxad i Lud i Aram i Hus i Hul i Gether i Mosoch. [18] »A Arphaxad zrodził Sale, który téż zrodził Heber. [19] »A Heberowi urodzili się dwaj synowie, imię jednemu Phaleg, iż za czasów jego rozdzielona jest ziemia, a imię brata jego Jektan. [20] »A Jektan zrodził Elmodad i Saleph i Asarmoth i Jare, [21] »Adoram téż i Huzal i Dekla. [22] »Hebal téż i Abimael i Saba. [23] »I Ophir i Hewila i Jobab. Ci wszyscy synowie Jektan. [24] »Sem, Arphaxad, Sale. [25] »Heber, Phaleg, Ragau. [26] »Sarug, Nachor, Thare. [27] »Abram, ten jest Abraham. [28] »A synowie Abrahamowi: Izaak i Ismahel. [29] »A te rodzaje ich: Pierworodny Tsmahelów Nabajoth i Cedar i Adbeel, Mabsan: [30] »I Masma i Duma, Massa, Hadad i Thema, [31] »Jetur, Naphis, Kedma. Ci są, synowie Ismahelowi. [32] »A synowie Cetury, nałożnice Abrahamowéj, które porodziła: Zamran, Jeksan, Madan, Madyan, Jesbok i Sue. A synowie Jeksanowi: Saba i Dadan. A synowie Dadan: Assurym i Latusym i Laomim. [33] »Synowie lepak Madyan: Epha i Epher i Henoch i Abida i Eldaa. Ci wszyscy synowie Cetury. [34] »A zrodził Abraham Izaaka, którego byli synowie: Ezaw i Izrael. [35] »Synowie Ezawowi: Elipliaz, Rahuel, Jehus, Ihelom i Kore. [36] »Synowie Eliphaz: Thenau, 0mar, Sephi, Gathan, Cenez, z Thamny Amalek. [37] »Synowie Rahuelowi: Nahath, Zara, Samma, Meza. [38] »Synowie Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dyson, Eser, Dysan. [39] »Synowie Lotan: Hory, Homam. A siostra Lotan była Thamna. [40] »Synowie Sobal: Alian i Manabath i Ebal, Sephi i Onam. Synowie Sebeon: Aja i Ana. Synowie Ana: Dyson. [41] »Synowie Dyson: Hamdan i Eseban i Jethran i Charan. [42] »Synowie Eser: Balaan i Zawan i Akan. Synowie Dysan: Hus i Aran. [43] »Ci są królowie, którzy rozkazowali w ziemi Edom, przedtem niźli był król nad synmi Izrael: Bale, syn Beor: a imię miasta jego Denaba. [44] »A umarł Bale, i królował miasto niego Jobab, syn Zare, z Bosra. [45] »A gdy i Jobab umarł, królował miasto niego Husam z ziemie Themanów. [46] »Umarł téż i Husam, a królował miasto niego Adad, syn Badad, który poraził Madyan w ziemi Moab: a imię miasta jego Awith. [47] »A gdy i Adad umarł, królował po nim Semla z Masreki. [48] »Ale i Semla umarł, i królował miasto niego Saul z Rohoboth, które leży nad rzeką. [49] »A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achobor. [50] »Ale i ten umarł, i królował miasto niego Adad, którego miasta imię było Phau, a żonę jego zwano Meetabel, córka Metred, córki Mezaab. [51] »Lecz po śmierci Adad książęta miasto królów w Edom być poczęli: książę Thamna, książę Alua, książę Jethet. [52] »Książę Oolibama, książę Ela, książę Phinon. [53] »Książę Kenez, książę Theman, książę Mabsar. [54] »Książę Magdyel, książę Hiram: te książęta Edom. 
«  2 Księga Królewska 25 1 Księga Kronik 1 1 Księga Kronik 2  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.