Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 15
«  1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15 1 Księga Kronik 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pobudował téż sobie domy w mieście Dawidowem, i zbudował miejsce skrzyni Bożéj i rozbił jéj namiot. [2] »Tedy rzekł Dawid: Nie godzi się, żeby lada kto nosił skrzynię Bożą jedno Lewitowie, które obrał Pan, aby ją noslii i służyli mu aż na wieki. [3] »I zebrał wszystek lud Izraelski do Jeruzalem, aby przyniesiono skrzynię Bożą na miejsce swe, które jéj był nagotował. [4] »Syny téż Aaronowe i Lewity. [5] »Z synów Kaath Uryel był książęciem, a braci jego sto dwadzieścia. [6] »Z synów Merary: Asaja książęciem, a braci jego sto dwadzieścia. [7] »Z synów Gerson: Joel książęciem, a braci jego sto trzydzieści. [8] »Z synów Elisaphan: Semejas książęciem, a braci jego dwieście. [9] »Z synów Hebron: Eliel książęciem, a braci jego ośmdziesiąt. [10] »Z synów Ozyel: Aminadab książęciem, a braci jego sto dwanaście. [11] »I wezwał Dawid Sadoka i Abjathara, kapłanów, i Lewitów Uryela, Asaje, Joela, Semeja, Eliela i Aminadaba: [12] »I rzekł do nich: Wy, którzyście książęta domów Lewitskich, poświęćcie się z bracią waszą i przynieście skrzynię Pana, Boga Izraelskiego, na miejsce, które jéj zgotowane jest: [13] »Aby, jako z przodku, (że was nie było), skarał nas Pan, tak się i teraz nie stało, gdybyśmy co niesłusznego czynili. [14] »Poświęcili się tedy kapłani i Lewitowie, aby nieśli skrzynię Pana, Boga Izraelskiego. [15] »I nieśli synowie Lewi skrzynię Bożą, jako był rozkazał Mojżesz, według słowa Pańskiego ramionami swemi na drążkach. [16] »I rzekł Dawid książętom Lewitskim, aby postanowili z braci swéj gracze na instrumenciech muzyckich, to jest na arfach i na skrzypicach i cymbalech, aby się rozlegał na wysokości głos wesela. [17] »I postanowili Lewity Heman, syna Joel, a z braci jego Asapha, syna Barachiaszowego: a z synów Merary, braci ich, Ethan, syna Kassajowego. [18] »A z nimi bracią ich we wtórym rzędzie: Zacharyasza i Bena i Jazyela i Semiramotha i Jahiela i Aniego, Eliaba i Banajasza i Maasyasza i Mathathiasza i Eliphalu, i Mathseniasza i Obededom i Jehiel, odźwierne. [19] »A gracze: Heman, Asaph i Etham, na cymbalech miedzianych brząkający. [20] »A Zacharyasz i Jazyel i Semiramoth i Jahiel i Ani i Eliab i Maasyasz i Banajasz na arfach tajemnice grali. [21] »A Mathathias i Eliphalu i Mathsenias i Obededom i Jehiel i Ozazyasz, na cytrach na oktawę grali zwycięzką. [22] »Choneniasz lepak, książę Lewitów, był nad proroctwem, ku zaczynaniu pieśni; bo był bardzo mądry. [23] »A Barachiasz i Elkana byli odźwiernymi skrzynie. [24] »A Sebeniasz i Jozaphat i Nathanael i Amasaj i Zacharyasz i Banajasz i Eliezer kapłani trąbili w trąby przed skrzynią Bożą: a Obededom i Jehiasz byli odźwiernymi skrzynie. [25] »A tak Dawid i wszyscy starsi Izraelscy i hetmani szli, aby przynieśli skrzynię przymierza Pańskiego z domu Obededom z radością. [26] »A gdy Bóg wspomógł Lewity, którzy nieśli skrzynię przymierza Pańskiego, ofiarowano siedm byków i siedm baranów. [27] »A Dawid był obleczon w szatę bisiorową, i wszyscy Lewitowie, którzy nieśli skrzynię, i śpiewacy i Choneniasz, przełożony nad proroctwem między śpiewaki, a Dawid był obleczony w Ephod lniany. [28] »A wszystek Izrael prowadził skrzynię przymierza Pańskiego z weselem i z dźwiękiem kornetu i z trąbami i z cymbały i z arfami i z cytrami, grając. [29] »A gdy przyszła skrzynia przymierza Pańskiego aż do miasta Dawidowego, Michol, córka Saulowa, wyglądając oknem, ujrzała króla Dawida skaczącego i grającego, i wzgardziła go w sercu swojem. 
«  1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15 1 Księga Kronik 16  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.