Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 23
«  1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid tedy stary i pełen dni, postanowił królem Salomona, syna swego, nad Izraelem. [2] »I zgromadził wszystkie książęta Izraelskie i kapłany i Lewity. [3] »I policzono Lewity od trzydzieści lat i wyżéj: i nalazło się ich trzydzieści i ośm tysięcy mężów. [4] »Z tych wybrano i rozłożono na posługę domu Pańskiego dwadzieścia i cztery tysiące: a przełożonych i sędziów sześć tysięcy. [5] »A odźwiernych cztery tysiące, i także wiele muzyków, grających Panu na instrumenciech, które był nasprawiał ku graniu. [6] »I rozdzielił je Dawid na odmiany synów Lewi, to jest, Gerson i Kaath i Merary. [7] »Synowie Gerson: Leedan i Semei. [8] »Synowie Leedan: przedniejszy Jahiel, i Zethan i Joel, trzéj. [9] »Synowie Semei: Salomith i Hosyel i Aran, trzéj: ci przedniejsi familii Leedan. [10] »A synowie Semejowi: Leheth, Zyza, Jaus, Barya: ci synowie Semei czteréj. [11] »I był Leheth pierwszy, Zyza wtóry: lecz Jaus i Barya nie mieli wiele synów, i przetóż w jednéj familii i w jednym domu byli policzeni. [12] »Synowie Kaath: Amram i Isaar, Hebron i Ozyel, czteréj. [13] »Synowie Amram: Aaron i Mojżesz. I odłączony jest Aaron, aby służył w świętem świętych, sam i synowie jego na wieki, a żeby palił kadzenie Panu, według obyczaju swego, a błogosławił imieniowi jego na wieki. [14] »Mojżesza téż, męża Bożego, synowie policzeni są w pokoleniu Lewi. [15] »Synowie Mojżeszowi: Gerson, i Eliezer. [16] »Synowie Gerson: Subuel pierwszy. [17] »A synowie Eliezerowi byli: Rohobia pierwszy: i nie miał Eliezer innych synów; ale synowie Rohobia rozmnożyli się wielce. [18] »Synowie Isaar: Salomith pierwszy. [19] »Synowie Hebron: Jeryaw pierwszy, Amaryasz wtóry, Jahazyel trzeci, Jekmaam czwarty. [20] »Synowie Ozyel: Micha pierwszy, Jesya wtóry. [21] »Synowie Merary: Moholi i Musy. Synowie Moholi: Eleazar i Cys. [22] »A umarł Eleazar i nie miał synów, ale córki: i pojęli je synowie Cys, bracia ich. [23] »Synowie Musy: Moholi i Eder i Jerymoth, trzéj. [24] »Ci synowie Lewi w rodach i domiech swych, książęta na przemiany, i liczby głów każdego z osobna, którzy odprawowali roboty służby domu Pańskiego, ode dwudziestu lat i wyżéj. [25] »Mówił bowiem Dawid: Dał Pan Bóg odpoczynienie Izraelowi, ludu swemu, i mieszkanie w Jeruzalem aż na wieki. [26] »A nie będzie urząd Lewitów, żeby więcéj nosili przybytek i wszystko naczynie jego ku posługowaniu. [27] »Według rozkazania téż Dawidowego pośledniego będzie brana liczba synów Lewi ode dwudziestu lat i wyżéj. [28] »I będą pod ręką synów Aaronowych na posługę domu Pańskiego, w sieniach i w gmachach i na miejscu oczyszczania i w świątnicy i we wszystkich robotach służby kościoła Pańskiego. [29] »A kapłani nad chlebem pokładnym i nad obiatą z białéj mąki, i około kreplów przaśnych i około panewek i około pieczenia, i nad wszelką wagą i miarą. [30] »A Lewitowie żeby stali rano ku wyznawaniu i śpiewaniu Panu, także téż ku wieczorowi. [31] »Tak przy ofiarowaniu całopalenia Pańskiego, jako i w Soboty i nowie księżyców i w insze uroczyste święta, według liczby i Ceremonii każdéj rzeczy ustawicznie przed Panem. [32] »A żeby strzegli zachowania przybytku przymierza i obyczaju świątnice i zachowania synów Aaronowych, braci swéj, aby służyli w domu Pańskim. 
«  1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.