Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 3
«  1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Dawid miał te syny, którzy się mu urodzili w Hebron: Pierworodnego Amnona z Achinoam, Jezrahelitki, wtórego Daniela z Abigail, Karmelitki. [2] »Trzeciego Absaloma, syna Maachy, córki Tholmaja, króla Gessur: czwartego Adoniasza, syna Aggithy. [3] »Piątego Saphatyasza z Abitale: szóstego Jethrahama z Egle, żony jego. [4] »A tak sześć mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedm lat i sześć miesięcy. A trzydzieści i trzy lata królował w Jeruzalem. [5] »A w Jeruzalem urodzili mu się synowie: Symmaa i Sobab i Nathan i Salomon, czterej z Bethsabee, córki Amielowéj. [6] »Jebaar téż i Elisama [7] »I Eliphaleth i Noge i Nepheg i Japhia. [8] »I Elisama i Eliada i Elipheleth, dziewięć. [9] »Ci wszyscy synowie Dawidowi, oprócz synów nałożnic: a mieli siostrę Thamar. [10] »A syn Salomonów Roboam, którego syn Abia zrodził Asę. Z tego téż zrodził się Jozaphat, [11] »Ojciec Joram: który Joram zrodził Ochozyasza, z którego poszedł Joas. [12] »A tego syn Amazyasz zrodził Azaryasza. A Joathan, syn Azaryaszów, [13] »Zrodził Achaza, ojca Ezechiaszowego, z którego urodził się Manasses. [14] »Ale i Manasses zrodził Amona, ojca Jozyaszowego. [15] »A synowie Jozyaszowi byli: pierworodny Johanan, wtóry Joakim, trzeci Sedecyasz, czwarty Sellum. [16] »Z Joakim urodził się Jechoniasz i Sedecyasz. [17] »Synowie Jechoniaszowi byli: Asyr, Salathiel, [18] »Melchiram, Phadaja, Senneser i Jecemia, Sama i Nadabia. [19] »Z Phadaja poszli Zorobabel i Semei. Zorobabel zrodził Mosollama, Hananiasza i Salomitę, siostrę ich: [20] »Hasabana téż i Obola i Barachiana i Hasadyana i Josabheseda, piąci. [21] »A syn Hananiaszów: Phaltyas, ojciec Jesejaszów, którego syn Raphaja. Tego téż syn, Arnan, z którego poszedł Obdya, którego syn był Secheniasz. [22] »Syn Secheniaszów, Semeja: którego synowie Hattus i Jegaal i Barya i Naarya i Saphat, liczbą sześć. [23] »Syny Naaryaszowe: Elioenaj i Ezechiasz i Ezrykam, trzéj. [24] »Synowie Elioenaj: Odwia i Eliasub i Pheleja i Akkub i Johanan i Dalaja i Anani, siedm. 
«  1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.