Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 4
«  1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4 1 Księga Kronik 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synowie Judowi: Phares, Hesron i Charmi i Hur i Sobal. [2] »A Raja, syn Sobalów, zrodził Johatha, z którego poszli Ahumaj i Laad. Te rodzaje Sarathi. [3] »To téż pokolenie Etam: Jezrahel i Jesema i Jedebos. A imię siostry ich Asalelphuni. [4] »A Phanuel, ojciec Gedor, a Ezer, ojciec Hosa: ci są synowie Hur, pierworodnego Ephrata, ojca Bethlehem. [5] »Assur lepak, ojciec Thekui, miał dwie żony, Halaa i Naara. [6] »I urodziła mu Naara, Oozama i Hephera i Themani i Ahastary: ci są synowie Naary. [7] »A synowie Halai: Sereth, Isaar i Ethnan. [8] »Kos lepak zrodził Anoba i Soboba, i naród Aharchela, syna Arum. [9] »Lecz Jabes był zacniejszy nad bracią swą, a matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: Iżem go w boleści porodziła. [10] »I wzywał Jabes Boga Izraelskiego, mówiąc: Jeźli błogosławiąc błogosławić mi będziesz i rozszerzysz granice moje, a ręka twoja będzie ze mną, a uczynisz, że mię złość nie potłumi. I dał Bóg, o co prosił. [11] »A Kaleb, brat Sue, zrodził Machira, który był ojcem Esthon. [12] »Esthon lepak zrodził Betrapha i Phesse i Tehinna, ojca miasta Naas: ci są mężowie Recha. [13] »A synowie Cenez: Othoniel i Saraja: synowie Othonielowi: Hathath i Maonathi. [14] »Maonathi zrodził Ophra: a Saraja zrodził Joaba, ojca doliny rzemieślników; bo tam rzemieślnicy byli. [15] »A synowie Kaleba, syna Jephone: Hir i Ela i Naham: synowie téż Ele: Genez. [16] »A synowie Jaleleel: Zyph i Zypha, Thirya i Asrael. [17] »A synowie Ezra: Jether i Mered i Epher i Jalon: I urodziła Maryą i Sammaja i Jesba, ojca Esthamo. [18] »Żona téż jego Judaja urodziła Jared, ojca Gedo, i Hebera, ojca Socho, i Ikuthiela, ojca Zanoe. A to synowie Bethii, córki Pharaonowej, którą był pojął Mered. [19] »A synowie żony Odaje, siostry Nahama, ojca Ceili: Garnii i Estham, który był z Machaty. [20] »Synowie téż Symonowi: Anmon i Rynna, syn Hanan, i Thilon. A synowie Jesy: Zoheth i Benzoheth. [21] »Synowie Sele, syna Juda: Her, ojciec Lechy, i Laada, ojciec Maresy: i rodzaje domu robiących około bisioru w domu przysięgi. [22] »I który zastanowił słońce, i mężowie kłamstwa, i Bezpieczny i Rozpalający, którzy byli książęty w Moab i którzy się wrócili do Lahem. A to słowa stare. [23] »Ci są garncarze, mieszkający w sadziech i między płoty, przy królu, około robót jego: i mieszkali tam. [24] »Synowie Symeonowi: Namuel i Jamin, Jaryb, Zara, Saul. [25] »Sellum, syn jego: Mabsan, syn jego, Masma, syn jego. [26] »Synowie Masma: Hamuel, syn jego, Zachur, syn jego, Semei, syn jego. [27] »Synów Semei szesnaście, a córek sześć: ale bracia jego nie mieli synów wiele, a wszystek rodzaj nie mógł zrównać z liczbą synów Juda. [28] »A mieszkali w Bersabee i Molada i Hasarsual. [29] »I w Bala i w Asom i w Tholad. [30] »I w Bathuel i w Horma i w Syceleg. [31] »I w Bethmarchaboth i w Hasarsusym i w Bethberai i w Saarym. Te miasta ich aż do króla Dawida. [32] »Wsi téż ich: Etam i Aen, Remmon i Thochen i Asan, miast pięć. [33] »I wszystkie wioski ich około tych miast aż do Baal: to jest mieszkanie ich i rozdział osiadłości. [34] »Mosobab téż i Jemlech i Josa, syn Amazyaszów, [35] »I Joel i Jehu, syn Josabiei, syna Saraja, syna Asyel. [36] »I Elioenaj i Jakóba i Isuhaja i Asaja i Adyel i Ismiel i Banaja. [37] »Zyza téż, syn Sepheja, syna AUon, syna Idaja, syna Semry, syna Samaja. [38] »Teć są mianowane książęta w rodziech ich, i w domu powinowactw swoich wielce się rozmnożyli. [39] »I ruszyli się, aby weszli do Gador, aż na wschód słońca doliny, i żeby szukali paszy trzodom swoim. [40] »I naleźli pasze obfite i bardzo dobre i ziemię szeroką i spokojną i rodzajną, w której pierwéj mieszkali z rodu Cham. [41] »Ci tedy przyszli, któreśmy mianowicie wyżéj opisali, za czasu Ezechyasza, króla Judzkiego: i porazili namioty ich i obywatele, które tam naleźli: i wygładzili je aż do dnia dzisiejszego, i mieszkali miasto nich, iż tamże bardzo obfite pasze naleźli. [42] »Z synów téż Symeon szli na górę Seir mężów pięć set, mając książęta Phaltyasza i Naaryasza i Raphajasza i Ozyel, syny Jesy. [43] »I wybili ostatki, które były mogły ujść, z Amalekitów, i mieszkali tam miasto nich, aż po dziś dzień. 
«  1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4 1 Księga Kronik 5  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.