Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 6
«  1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synowie Lewi: Gerson, Kaath i Merary. [2] »Synowie Kaath: Amram, Isaar, Hebron i Ozyel. [3] »Synowie Amramowi: Aaron, Mojżesz i Marya. Synowie Aaronowi: Nadab i Abiu, Eleazar i Ithamar. [4] »Eleazar zrodził Phinees, a Phinees zrodził Abisue. [5] »A Abisue zaś zrodził Bokcy, a Bokcy zrodził Ozy. [6] »Ozy zrodził Zaraję, a Zarajas zrodził Merajoth. [7] »Merajoth lepak zrodził Amaryasza, Amaryasz zrodził Achitoba. [8] »Achitob zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achimaasa. [9] »Achimaas zrodził Azaryasza, Azaryasz zrodził Johanana, [10] »Johanan zrodził Azaryasza: tenci jest, który kapłański urząd odprawował w domu, który zbudował Salomon w Jeruzalem. [11] »A Azaryasz zrodził Amaryasza, a Amaryasz zrodził Achitoba, [12] »Acbitob zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Selluma. [13] »Sellum zrodził Helkiasza, a Helkiasz zrodził Azaryasza. [14] »Azaryasz zrodził Sarajasza, a Sarajasz zrodził Josedeka. [15] »Josedek lepak wyszedł, kiedy Pan przeniósł Judę i Jeruzalem przez ręce Nabuchodonozora. [16] »A tak synowie Lewi: Gerson, Kaath i Merary. [17] »A te imiona synów Gersonowych: Lobni i Semei. [18] »Synowie Kaathowi: Amram i Isaar i Hebron i Ozyel. [19] »Synowie Merarego: Moboli i Musy. A te są rodzaje Lewi według domów ich. [20] »Gerson: Lobni, syn jego: Jahath, syn jego: Zamma, syn jego: [21] »Joah, syn jego: Addo, syn jego: Zara, syn jego: Jetraj syn jego. [22] »Synowie Kaathowi: Aminadab, syn jego: Kore, syn jego: Asyr, syn jego, [23] »Elkana, syn jego: Abiasaph, syn jego: Asyr, syn jego. [24] »Thahath, syn jego: Uryel, syn jego: Ozyasz, syn jego: Saul, syn jego. [25] »Synowie Elkanowi: Amasai i Achimoth, [26] »I Elkana: Synowie Elkanowi: Sophai, syn jego: Nahatb, syn jego: [27] »Eliab, syn jego: Jeroham, syn jego: Elkana, syn jego. [28] »Synowie Samuelowi: pierworodny Phasseni i Abia. [29] »A synowie Merarego: Moboli; Lobni, syn jego: Semei, syn jego: Oza, syn jego. [30] »Sanunaa, syn jego: Haggia, syn jego: Asaja, syn jego. [31] »Ci są, które postanowił Dawid nad śpiewaki domu Pańskiego, od tego czasu, gdy tam była skrzynia postanowiona. [32] »I służyli przed przybytkiem świadectwa śpiewając, aż Salomon zbudował dom Pański w Jeruzalem a stali według rzędu swego na służbie. [33] »A którzy stali z synmi swoimi, ci są, z synów Kaathowych: Hemam śpiewak, syn Johela, syna Samuelowego, [34] »Syna Elkana, syna Jerohama, syna Eliela, syna Thohu, [35] »Syna Suph, syna Elkana, syna Mahatha, syna Amasai, [36] »Syna Elkana, syna Johela, syna Azaryasza, syna Sophoniasza, [37] »Syna Thahatha, syna Asyra, syna Abiasapha, syna Korego, syna Isaara, syna Kaatha, syna Lewiego, syna Izraelowego. [38] »A brat jego Asaph, który stał po prawicy jego. Asaph, syn Barachiasza, syna Samaa, [39] »Syna Michaelowego, syna Basajowego, syna Melchie, [40] »Syna Athanai, syna Zare, syna Adai, [41] »Syna Ethan, syna Zamma, syna Semei, [42] »Syna Jetho, syna Gerson, syna Lewi. [43] »A synowie Merary, bracia ich, po lewéj stronie: [44] »Ethan, syn Kusy, syna Abdy, syna Maloch, [45] »Syna Hasabie, syna Amasyego, syna Helkiego, [46] »Syna Amasai, syna Boni, syna Somer, [47] »Syna Moboli, syna Musy, syna Merary, syna Lewi. [48] »Bracia téż ich Lewitowie, którzy postawieni są do wszelakiéj służby przybytku domu Pańskiego. [49] »Aaron lepak i synowie jego zapalili kadzidło na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, ku wszystkiéj posłudze świętego świętych: ażeby się modlili za Izraela wedle wszego, co rozkazał Mojżesz, sługa Boży. [50] »A synowie Aaronowi ci są: Eleazar, syn jego: Phinees, syn jego: Abisue, syn jego: [51] »Bokcy, syn jego: Ozy, syn jego: Zarahia, syn jego. [52] »Merajoth, syn jego: Amaryasz, syn jego: Achitob, syn jego. [53] »Sadok, syn jego: Achimaas, syn jego. [54] »A te mieszkania ich po wsiach i granicach, to jest synów Aaronowycb, według rodów Kaathitów; bo się im były losem dostały. [55] »A tak dali im Hebron w ziemi Judzkiéj i przedmieścia jego wokoło. [56] »A pola miejskie i wsi Kalebowi, synowi Jephone. [57] »A synom Aaronowym dali miasta na ucieczkę Hebron i Lobna i przedmieścia jéj. [58] »Jether téż i Esthemo z przedmieściami ich. [59] »Asan téż i Bethsemes i przedmieścia ich. [60] »A z pokolenia Benjamin, Gabee i przedmieścia jéj i Almathę z przedmieściami jéj i Anathoth z przeddmieściami swemi, wszystkich miast trzynaście, według rodzajów ich. [61] »A drugim synom Kaathowym z rodzaju swego dali od połowice pokolenia Manasse w osiadłość miast dziesięć. [62] »A synom Gersonowym według rodzajów ich od pokolenia Issachar i od pokolenia Aser i od pokolenia Nephthali i od pokolenia Manasse w Bazan miast trzynaście. [63] »A synom zaś Merary według rodzajów ich od pokolenia Ruben i od pokolenia Gad i od pokolenia Zabulon, dali losem miast dwanaście. [64] »Dali téż synowie Izraelowi Lewitom miasta i przedmieścia ich. [65] »A dali losem z pokolenia synów Juda i z pokolenia synów Symeon i z pokolenia synów Benjamin te miasta, które nazwali imiony swemi. [66] »I tym, którzy byli z rodu synów Kaath, (i były miasta w granicach ich od pokolenia Ephraim.) [67] »A tak dali im miasta do ucieczki, Sychem z przedmieściami jego na górze Ephraim i Gazer z przedmieściami jego. [68] »Jekmaę téż z przedmieściami jéj i Bethoron także. [69] »Ktemu Helon z przedmieściami jego i Gethremmon tymże sposobem. [70] »A od połowice pokolenia Manasse: Aner i przedmieścia jego, Balaam i przedmieścia jego: to jest tym, którzy z rodu synów Kaath zostawali. [71] »A synom Gerson od rodu pół pokolenia Manasse, Gaulon w Bazan i przedmieścia jego i Astharoth z przedmieściami jego. [72] »Z pokolenia Issachar: Cedes i przedmieścia jego i Dabereth z przednieściamijego. [73] »Ramoth téż i przedmieścia jego i Anem z przedmieściami jego. [74] »A od pokolenia Aser: Masal z przedmieściami jego i Abadon także. [75] »Hukak téż z przedmieściami jego i Rohob z przedmieściami jego. [76] »A od pokolenia Nephthali: Cedes w Galilei i przedmieścia jego, Hamon z przedmieściami jego i Karyathaim i przedmieścia jego. [77] »A ostatkowi synów Merary: z pokolenia Zabulon Remmon i przedmieścia jego i Thabor z przedmieściami jego. [78] »Za Jordanem téż przeciw Jerycho na wschód słońca Jordana od pokolenia Ruben: Bozor w pustyni z przedmieściami jego i Jassa z przedmieściami jéj. [79] »Kademoth téż i przedmieścia jego i Mephaat z przedmieściami jego. [80] »Ktemu i od pokolenia Gad: Ramoth w Galaad i przedmieścia jego i Manaim z przedmieściami jego. [81] »Ale i Hesebon z przedmieściami jego i Jezer z przedmieściami jego. 
«  1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.