Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 7
«  1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A synowie Issachar: Thola i Phua, Jasub i Symeron, czteréj. [2] »Synowie Thole: Ozy i Raphaja i Jeryel i Jemaj i Jebsem i Samuel, przedniejsi wedle domów rodzin swoich. Z rodzaju Thole mężów walecznych naliczono za dni Dawidowych dwadzieścia i dwa tysiące sześćset. [3] »Synowie Ozy: Izrahia, z którego poszli Michael i Obadya i Joel: i Jesya, pięć, wszyscy książęta. [4] »A z nimi według domów i narodów ich, przepasani na wojnę, mężów bardzo mocnych, trzydzieści i sześć tysięcy; bo mieli wiele żon i synów. [5] »Braci téż ich według wszech rodzin Issachar dużych do bitwy, ośmdziesiąt i siedm tysięcy naliczono. [6] »Synowie Benjamin; Bela i Bechor i Jadyel, trzéj. [7] »Synowie Bele: Esbon i Ozy i Ozyel i Jerymoth i Urai, pięć książąt domów i do boju bardzo mocnych: a poczet ich dwadzieścia dwa tysiące i czteréj a trzydzieści. [8] »A synowie Bechorowi: Zamira i Joas i Eliezer i Elioenaj i Amry i Jerymoth i Abia i Anathoth i Almath: ci wszyscy synowie Bechor. [9] »A naliczono wedle domów ich z książąt rodów ich na wojnę bardzo mocnych dwadzieścia tysięcy i dwieście. [10] »A synowie Jadyel: Balan; a synowie Balan: Jehus i Benjamin i Aod i Chanana i Zethan i Tharsys i Ahisahar. [11] »Ci wszyscy synowie Jadyel, książęta rodów swych, męże bardzo mocni, siedmnaście tysięcy i dwieście na wojnę wychodzących. [12] »Sepham téż i Hapham, synowie Hir: i Hasym, synowie Aher. [13] »A synowie Nephthali: Jasyel i Guni i Jeser i Sellum, synowie Bale. [14] »A syn Manasse: Esryel: a nałożnica jego Syryanka urodziła Machyra, ojca Galaad. [15] »Machyr lepak wziął żony synom swym Haphim i Saphan: a miał siostrę imieniem Maachę: imię zaś wtórego, Salphaad, i urodziły się córki Salphaadowi. [16] »I porodziła Maacha, żona Machyr, syna i nazwała imię jego Phares: a imię brata jego Zares: a synowie jego, Ulam i Recem. [17] »A syn Ulam: Badan. Ci są synowie Galaad, syna Machyr, syna Manasse. [18] »A siostra jego, królowa, urodziła męża pięknego i Abiezera i Mohola. [19] »A byli synowie Semida: Ahin i Sechem i Lecy i Aniam. [20] »A synowie Ephraim: Suthala: Bared, syn jego: Thahath, syn jego: Elada, syn jego: Thahath, syn jego: tego syn Zabad, [21] »A tego syn Suthala, a tego syn Ezer i Elad. Pobili je mężowie Geth obywatele, iż byli wtargnęli, aby byli najechali majętności ich. [22] »Przetóż Ephraim, ojciec ich, płakał przez wiele dni, i przychodzili bracia jego, aby go cieszyli. [23] »I wszedł do żony swéj, która poczęła i porodziła syna, i nazwał imię jego Berya, przeto że się urodził w utrapieniu domu jego. [24] »A córka jego była Sara, która zbudowała Bethoron niższy i wyższy, i Ozensara. [25] »A syn jego Bapha i Reseph i Thale, z którego poszedł Thaan. [26] »Który zrodził Laadana: tego téż syn Ammiud, któiy zrodził Elisam, [27] »Z którego poszedł Nun, który miał syna Jozue. [28] »A osiadłość ich i mieszkanie, Bethel z córkami jego, a na wschód Noram, a na zachód Gazer i córki jego, aż do Gazy z córkami jego. [29] »A podle synów Manasse, Bethsan i córki jego, Thanach i córki jego, Mageddo i córki jego, Dor i córki jego: w tych mieszkali synowie Józepha, syna Izrael. [30] »Synowie Aser: Jemna i Jesua i Jesui i Barya i Sara, siostra ich. [31] »A synowie Barya: Heber i Melchiel: ten jest ojciec Barsaith. [32] »A Heber zrodził Jephlath i Somor i Hotham i Suę, siostrę ich. [33] »Synowie Jephlath: Phosech i Chamaal i Asoth: ci synowie Jephlath. [34] »A synowie Somor: Ahi i Roaga i Haba i Aram. [35] »A synowie Helem, brata jego: Supha i Jemna i Selles i Amal. [36] »Synowie Supha: Sue, Harnapher i Sual i Bery i Jamra. [37] »Bosor i Hod i Sama i Salusa i Jethran i Bera. [38] »Synowie Jether: Jephone i Phaspha i Ara. [39] »A synowie Olle: Aree i Haniel i Resya. [40] »Ci wszyscy synowie Aser, książęta rodów, przebrani i najmocniejsi wodzowie wodzów: a liczba ich ku bitwie sposobnych, dwadzieścia i sześć tysięcy. 
«  1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.