Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Ezdrasza » Rozdział 2
«  Księga Ezdrasza 1 Księga Ezdrasza 2 Księga Ezdrasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A synowie krainy ci są, którzy wyszli z poimania, które był przeniósł Nabuchodonozor, król Babiloński, do Babilonu, i wrócili się do Jeruzalem i Judy, każdy do miasta swego. [2] »Którzy przyszli z Zorobabelem, Jozue, Nehemia, Saraja, Rahelaja, Mardochaj, Belsan, Mesphar, Begwaj, Rehum, Baana. Poczet mężów ludu Izraelskiego: [3] »Synów Pharos dwa tysiące sto siedmdziesiąt dwa. [4] »Synów Sephatya trzysta siedmdziesiąt dwa. [5] »Synów Area siedmset siedmdziesiąt i pięć. [6] »Synów Phahath Moab, synów Jozue Joab, dwa tysiące ośmset dwanaście. [7] »Synów Elam tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery. [8] »Synów Zethua dziewięćset czterdzieści pięć. [9] »Synów Zachaj siedmset sześćdziesiąt. [10] »Synów Bani sześćset czterdzieści dwa. [11] »Synów Bebaj sześćset dwadzieścia trzy. [12] »Synów Azgad tysiąc dwieście dwadzieścia dwa. [13] »Synów Adonikam sześćset sześćdziesiąt sześć. [14] »Synów Begwaj dwa tysiące pięćdziesiąt sześć. [15] »Synów Adyn czterysta pięćdziesiąt cztery. [16] »Synów Ather, którzy byli z Ezechiasza, dziewięćdziesiąt ośm. [17] »Synów Bezaj trzysta dwadzieścia trzy. [18] »Synów Jora sto dwanaście. [19] »Synów Hasum dwieście dwadzieścia trzy. [20] »Synów Gebbar dziewięćdziesiąt pięć. [21] »Synów Bethlehem sto dwadzieścia trzy. [22] »Mężów Netopha pięćdziesiąt i sześć. [23] »Mężów Anathoth sto dwadzieścia i ośm. [24] »Synów Azmaweth czterdzieści dwa. [25] »Synów Karyathyarym, Cephira i Beroth siedmset czterdzieści trzéj. [26] »Synów Eamath i Gabaa sześćset dwadzieścia jeden. [27] »Mężów Machma sto dwadzieścia dwa. [28] »Mężów Bethel i Haj dwieście dwadzieścia trzy. [29] »Synów Nebo pięćdziesiąt dwa. [30] »Synów Megbis sto pięćdiesiąt sześć. [31] »Synów Elam drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery. [32] »Synów Har trzysta dwadzieścia. [33] »Synów Lod, Hadyd i Ono siedmset dwadzieścia pięć. [34] »Synów Jerecho trzysta czterdzieści pięć. [35] »Synów Senaa trzy tysiące sześćset trzydzieści. [36] »Kapłanów: Synów Jadaja w domu Jozue, dziewięćset siedmdziesiąt trzéj. [37] »Synów Emmer tysiąc pięćdziesiąt dwa. [38] »Synów Pheshur tysiąc dwieście czterdzieści siedm. [39] »Synów Harym tysiąc siedmnaście. [40] »Lewitów: Synów Jozue i Cedmihel, synów Odomiasza, siedmdziesiąt cztery. [41] »Śpiewaków: Synów Asaph sto dwadzieścia ośm. [42] »Synowie wrotnych: Synowie Sellum, synowie Ater, synowie Telmon, synowie Akkub, synowie Hatyta, synowie Sobaj, wszystkich sto trzydzieści dziewięć. [43] »Nathynejczycy: Synowie Syha, synowie Hasupha, synowie Tabbaoth, [44] »Synowie Ceros, synowie Syaa, synowie Phadon, [45] »Synowie Lebana, synowie Hagaba, synowie Akkub, [46] »Synowie Hagab, synowie Semlaj, synowie Hanan, [47] »Synowie Gaddel, synowie Gaber, synowie Raaja, [48] »Synowie Rasyn, synowie Nekoda, synowie Gazam, [49] »Synowie Aza, synowie Phasea, synowie Besee, [50] »Synowie Asena, synowie Munim, synowie Nephusym, [51] »Synowie Bakbuk, synowie Hakupha, synowie Harhur, [52] »Synowie Besluth, synowie Mahida, synowie Harsa, [53] »Synowie Berkos, synowie Sysara, synowie Thema, [54] »Synowie Nasya, synowie Hatypha, [55] »Synowie sług Salomonowych, synowie Sotai, synowie Sophereth, synowie Pharuda, [56] »Synowie Jala, synowie Derkon, synowie Geddel, [57] »Synowie Saphatya, synowie Hatyl, synowie Phochereth, którzy byli z Asebaim, synowie Ami, [58] »Wszystkich Nathynejczyków i synów sług Salomonowych trzysta dziewięćdziesiąt dwa. [59] »A ci, którzy wyszli z Thelmala, Thelharsa, Cherub i Adon i Emer: i nie mogli pokazać domów ojców swoich i nasienia swego, jeźli z Izraela byli. [60] »Synów Dalaja, synów Tobia, synów Nekoda, sześćset pięćdziesiąt dwa. [61] »A synów kapłańskich: Synowie Hobia, synowie Akkos, synowie Bersellaj, który pojął z córek Bersellaj, Galaadczyka, żonę, i przezwano go ich imieniem. [62] »Ci szukali pisma rodu swego i nie naleźli: i wyrzuceni są z kapłaństwa. [63] »I rzekł im Athersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby powstał kapłan uczony i doskonały. [64] »Wszystko mnóstwo jako jeden czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt: [65] »Oprócz sług ich i służebnic, których było siedm tysięcy trzysta trzydzieści siedm: a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście. [66] »Koni ich siedmset trzydzieści sześć : mułów ich dwieście czterdzieści pięć: [67] »Wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć: osłów ich sześć tysięcy siedmset dwadzieścia. [68] »A z przedniejszych ojców, gdy wchodzili do kościoła Pańskiego, który jest w Jeruzalem, dobrowolnie ofiarowali na dom Boży, aby go postawili na miejscu jego. [69] »Według przemożenia swego dali nakład na budowanie: złota czerwonych złotych sześćdziesiąt tysięcy i tysiąc, śrebra grzywien pięć tysięcy i sto szat kapłańskich. [70] »Mieszkali tedy kapłani i Lewitowie i z ludu i śpiewacy i wrotni i Nathynejszycy w mieściech swych, i wszystek Izrael w mieściech swych. 
«  Księga Ezdrasza 1 Księga Ezdrasza 2 Księga Ezdrasza 3  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.