Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Nehemiasza » Rozdział 10
«  Księga Nehemiasza 9 Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A pieczętarze byli Nehemiasz Athersatha, syn Hachelaj, i Sedecyasz, [2] »Sarajasz, Azaryasz, Jeremiasz. [3] »Phashur, Amaryasz, Melchiasz. [4] »Hattus, Sebenia, Melluch. [5] »Harem, Merymoth, Obdyasz. [6] »Daniel, Genthon, Baruch. [7] »Mosollam, Abia, Miamin. [8] »Maazya, Belgaj, Semeja: ci kapłani. [9] »A Lewitowie: Jozue, syn Azaniaszów, Bennui, z synów Henadad, Cedmiel. [10] »I bracia ich, Sebenia, Odaja, Cehta, Phalaja, Hanan, [11] »Micha, Rochob, Hasebia. [12] »Zachur, Serebia, Sabania. [13] »Odaja, Bani, Baninu. [14] »Przedniejsi ludu: Pharos, Phahath Moab, Elam, Zethu, Bani. [15] »Bonni, Azgad, Bebaj. [16] »Adonia, Begoaj, Adyn. [17] »Ater, Hezecya, Azur. [18] »Odaja, Hazum, Besaj. [19] »Hareph, Anathoth, Nebaj. [20] »Megphias, Mosollam, Hazyr. [21] »Mesyzabel, Sadok, Jeddua. [22] »Pheltya, Hanan, Anaja. [23] »Osee, Hanania, Hasub. [24] »Alohes, Phalea, Sobek. [25] »Rehum, Hasebna, Maasya. [26] »Echaja, Hanan, Anan. [27] »Melluch, Haran, Bahana. [28] »I ostatek z ludu, kapłani, Lewitowie, odźwierni i śpiewacy, Nathynejczykowie i wszyscy, którzyście się odłączyli z narodów ziem do zakonu Bożego, żony ich i synowde ich i córki ich. [29] »Wszyscy, którzy mogli rozumieć, ślubując za braty swe, i którzy przedni ich, przychodzili obiecować i przysięgać, żeby chodzili w zakonie Bożym, który był dał w ręce Mojżesza, sługi Bożego, żeby czynili, i strzegli wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, i sądy jego i Ceremonie jego. [30] »A żebyśmy nie dawali córek naszych ludowi ziemie, i córek ich żebyśmy nie brali synom naszym, [31] »Ludzie téż ziemie, którzy wnoszą rzeczy przedajne, i wszystko do potrzeby w dzień sobotni żeby przedawali, nie będziem brać od nich w Sabbath i w dzień poświęcony: i roku siódmego zaniechamy i wyciągania wszelkiéj ręki. [32] »I postanowiemy nad sobą ustawy, że będziem dawać trzecią cześć sykla na rok na potrzebę domu Boga naszego: [33] »Na chleby pokładne i ną ofiarę wieczną i na całopalenie wieczne w Sabbathy, w pierwsze dni miesiąca, w święta uroczyste i w poświęcone i za grzech, aby się modlono za Izraela, i na wszelką potrzebę domu Boga naszego. [34] »Puściliśmy tedy losy między kapłany i Lewity i pospólstwo o noszenie drew, aby je wnoszono w dom Boga naszego według domów ojców naszych, wedle czasów, od czasów roku aż do roku, aby gorzały na ołtarzu Pana, Boga naszego, jako napisano w zakonie Mojżeszowym: [35] »I abyśmy przynosili pierworództwa ziemie naszéj i pierwociny wszelkiego owocu wszelkiego dr»ewa od roku do roku w domu Pańskim. [36] »I pierworództwa synów naszych i bydeł naszych, jako napisano jest w zakonie, i pierworództwa skotu naszego i owiec naszych, aby były ofiarowane w domu Boga naszego kapłanom, którzy służą w domu Boga naszego: [37] »I pierwociny pokarmów naszych i mokrych ofiar naszych i owoce wszelkiego drzewa, zbierania téż win i oliwy przyniesiem kapłanom do skarbnice Boga naszego, i dziesiątą część ziemie naszéj Lewitom. Sami Lewitowie będą brać dziesięciny ze wszystkich miast robót naszych. [38] »A kapłan, syn Aaronów, będzie w dziesięcinach Lewitów, a Lewitowie dziesiątą część dziesięciny swojéj będą ofiarować w domu Boga naszego do skarbnice w dom skarbów. [39] »Bo do skarbnice będą nosić synowie Izraelscy i synowie Lewi pierwociny zboża, wina i oliwy: i tam będą naczynia poświęcone i kapłani i śpiewacy i odźwierni i słudzy, a nie opuścimy domu Boga naszego. 
«  Księga Nehemiasza 9 Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.