Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Nehemiasza » Rozdział 11
«  Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11 Księga Nehemiasza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przedniejsi ludu mieszkali w Jeruzalem, a ostatek pospólstwa puścił los, aby wybrali jednę część z dziesiąci, którzyby mieli mieszkać w Jeruzalem, mieście świętem, a dziewięć części w mieściech. [2] »A lud błogosławił wszystkim mężom, którzy się dobrowolnie ofiarowali byli, aby mieszkali w Jeruzalem. [3] »Ci są tedy przedniejsi krainy, którzy mieszkali w Jeruzalem i w mieściech Judzkich. A mieszkał każdy w osiadłości swéj, w mieściech swych, Izrael, kapłani, Lewitowie, Nathynejczycy i synowie sług Salomonowych. [4] »A w Jeruzalem mieszkali z synów Juda i z synów Benjamin. Z synów Juda: Athajas, syn Azyam, syna Zacharyaszowego, syna Amaryaszowego, syna Saphatyaszowego, syna Malaleel z synów Phares: [5] »Maasya, syn Baruch, syn Cholhoza, syn Hazya, syn Adaja, syn Jojaryb, syn Zacharyaszów, syn Sylonitów. [6] »Ci wszyscy synowie Phares, którzy mieszkali w Jeruzalem, czterysta sześćdziesiąt ośm mężów mocnych. [7] »A ci są synowie Benjamin: Sellum, syn Mosollam, syn Joed, syn Phadaja, syn Kolaja, syn Masya, syn Etheel, syn Isaja: [8] »A po nim Gebbai, Sellaj, dziewięćset dwadzieścia ośm. [9] »I Joel, syn Zechry, przełożony nad nimi: a Juda, syn Senua, nad miastem wtóry. [10] »A z kapłanów Idaja, syn Jojaryb, Jachin, [11] »Saraja, syn Helcyaszów, syn Mosollam, syn Sadok, syn Merajoth, syn Achitob, przełożony domu Bożego. [12] »A braci ich, którzy odprawowali roboty kościelne, ośmset dwadzieścia dwa. I Adaja, syn Jeroham, syn Phelelia, syn Amsy, syn Zachary aszó w, syn Pheshur, syn Melchiaszów, [13] »I bracia jego, przedniejsi ojców, dwieście czterdzieści dwa. I Amassaj, syn Azreel, syn Ahazy, syn Mosollamoth, syn Emmer, [14] »I braci ich, ludzi bardzo potężnych, sto dwadzieścia ośm, a przełożony ich Zabdyel, syn możnych. [15] »A z Lewitów: Semeja, syn Hasub, syn Azarykam, syn Hasabia, syn Boni, [16] »I Sabathaj i Jozabed nad wszystkiemi robotami, które były z dworu w domu Bożym od przedniejszych Lewitów. [17] »I Mathania, syn Micha, syn Zebedej, syn Asaph, przedniejszy ku chwaleniu i ku wyznawaniu na modlitwie: a Bekbecya, wtóry z braci jego, i Abda, syn Samua, syn Galal, syn Idythun. [18] »Wszystkich Lewitów w mieście świętem dwieście ośmdziesiąt cztery. [19] »A odźwierni: Akkub, Telmon, i bracia ich, którzy strzegli drzwi, sto siedmdziesiąt dwa. [20] »A drudzy z Izraela, kapłani i Lewitowie, we wszystkich miastach Judzkich każdy w osiadłości swojéj. [21] »A Nathynejczycy, którzy mieszkali w Ophel: i Syaha i Gaspha z Nathynejczyków. [22] »A przełożony nad Lewitami w Jeruzalem Azzy, syn Bani, syn Hasabiaszów, syn Mathaniaszów, syn Michaszów. Z synów Asaph śpiewacy na posłudze domu Bożego. [23] »Bo rozkazanie królewskie o nich było, i porządek między śpiewaki na każdy dzień. [24] »I Phathahia, syn Mesezebel, z synów Zara, syna Juda, w ręce królewskiéj wedle wszelkiego słowa ludu. [25] »I w domiech po wszystkich krainach ich z synów Juda mieszkali w Karyatharbe i w córkach jéj, i w Dybon i w córkach jego, i w Kabseel i we wsiach jego. [26] »I w Jesue i w Molada i w Bethphaleth: [27] »I w Hasersual i w Bersabee i w córkach jéj: [28] »I w Syceleg i w Mochona i w córkach jéj: [29] »I w Remmon i w Saraa i w Jerymuth: [30] »Zanoa, Odollam i we wsiach jéj, Lachis i na polach jego i Aseka i w córkach jéj. I mieszkali w Bersabee aż do doliny Ennom. [31] »A synowie Benjamin od Geba, Mechmas i Haj i Bethel i córek jego: [32] »Anathoth, Nob, Anania, [33] »Asor, Rama, Gethaim, [34] »Hadyd, Seboim i Neballath, Lod [35] »I Ono, w dolinie rzemieśhiików, [36] »I z Lewitów części Judy i Benjamin. 
«  Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11 Księga Nehemiasza 12  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.