Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 6
«  Księga Hioba 5 Księga Hioba 6 Księga Hioba 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Job odpowiadając, rzekł: [2] »Daj, Boże, aby grzechy moje którymich gniew zasłużył, i nędza, którą cierpię, były włożone na wagę: [3] »Jako piasek morski ta by się cięższa ukazała: ztądże i słowa moje pełne są boleści. [4] »Albowiem strzały Pańskie we mnie są, których gniew wypił ducha mego, a strachy pańskie walczą przeciwko mnie. [5] »Izali będzie ryczał leśny osieł, gdy ma trawę? albo wół będzie ryczał, gdy stanie u pełnego żłobu? [6] »Albo możeli być jedzona rzecz niesmaczna, która nie jest osolona? albo może kto skosztować, co skosztowane śmierć przynosi? [7] »Czego się przedtem dotknąć nie chciała dusza moja, teraz dla ucisku jest pokarmem moim. [8] »Ktoby dał, aby się stała prośba moja: a iżby mi Bóg dał, czego oczekawam. [9] »A który począł, tenby mię ztarł! rozpuścił rękę swoję i wyciąłby mię! [10] »Ażeby mi to było za pociechę, iż trapiąc mię boleścią nie folgował, anim się sprzeciwiał mowom Świętego. [11] »Co bowiem za moc moja, żebych wytrwał? albo co za koniec mój, abym cierpliwie się sprawował? [12] »Ani moc kamienna moc moja, ni ciało moje jest miedziane. [13] »Oto niemasz mnie pomocy we mnie: i powinowaci téż moi odstąpili odemnie. [14] »Który odejmuje od przyjaciela swego miłosierdzie, bojaźń Pańską opuszcza. [15] »Bracia moi minęli mię, jako potok, który prędko bieży po nizinach. [16] »Którzy się boją śronu, przypadnie śnieg na nie. [17] »Czasu, którego rozproszeni będą, zaginą: a skoro się zagrzeje, rozpłyną się z miejsca swego. [18] »Powikłały się ścieżki kroków ich: będą próżno chodzić i zaginą. [19] »Obaczcie ścieżki Thema, drogi Saba, a poczekajcie trochę. [20] »Zawstydzili się, iżem miał nadzieję, przyszli téż aż do mnie, a wstydem okryli się. [21] »Terazeście przyszli: a teraz widząc skaranie moje boicie się. [22] »Azam mówił: Przynieście mi, i z majętności waszéj podarujcie mi? [23] »Albo: Wybawcie mię z ręki nieprzyjacielskiéj i z ręki mocarzów wyrwijcie mię? [24] »Nauczcie mię, a ja będę milczał: a jeźlim podobno czego nie umiał, nauczcie mię. [25] »Czemuście uwłoczyli mowom prawdy, gdyż niemasz żadnego z was, któryby mię mógł strofować? [26] »Na łajanie tylko mowę stroicie a na wiatr słowa wypuszczacie. [27] »Na sierotę się targacie i staracie się wywrócić przyjaciela waszego. [28] »Waszakóż jednak, coście zaczęli, konajcie: nadstawcie ucha a obaczcie, jeźli kłamam. [29] »Odpowiedzcie, proszę, bez swaru: a mówiąc to, co jest sprawiedliwo, osądźcie. [30] »I nie najdziecie w języku moim nieprawości: ani w ustach moich głupstwo będzie brzmiało. 
«  Księga Hioba 5 Księga Hioba 6 Księga Hioba 7  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.