Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mówił Pan do Mojżesza na puszczy Synai w przybytku przymierza, pierwszego dnia miesiąca wtórego, roku wtórego po wyjściu ich z Egiptu, rzekąc: [2] »Zbierzcie summę wszystkiego zgromadzenia synów Izraelowych, według rodzajów i domów ich, i imiona każdego, cokolwiek jest płci męzkiéj, [3] »Od dwudziestu lat i wyżéj, wszystkich mężów mocnych w Izraelu: a policzycie je według hufców ich, ty i Aaron. [4] »A z wami będą książęta pokolenia i domów w rodzinach swych, [5] »Których te są imiona: Z Ruben Elisur, syn Sedeur. [6] »Z Symeon Salamiel, syn Surysaddai. [7] »Z Juda Naasson, syn Aminadab. [8] »Z Issachar Nathanael, syn Suar. [9] »Z Zabulon Eliab, syn Helon. [10] »A synów Józephowych z Ephraim Elisama, syn Amiud. Z Manasse Gamaliel, syn Phadassur. [11] »Z Benjamin Abidan, syn Gedeonów. [12] »Z Dan Ahiezer, syn Ammisadai. [13] »Z Aser Phegiel, syn Ochran. [14] »Z Gad Eliazaph, syn Duel. [15] »Z Nephtali Ahira, syn Enan. [16] »Ci najzacniejsi książęta ludu w pokoleniach i w rodzajach swoich, i głowy wojska Izraelowego: [17] »Które wzięli Mojżesz i Aaron ze wszystkiem mnóstwem pospólstwa. [18] »I zgromadzili pierwszego dnia miesiąca wtórego, popisując je według rodu, i domów, i familii, i głów, i imion każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, [19] »Jako był przykazał Pan Mojżeszowi. I policzeni są na puszczy Synai. [20] »Z Ruben, pierworodnego Izraelowego, według rodów, i familii, i domów ich, i imion każdéj głowy, wszystkiéj płci męzkiéj od dwudziestego roku i wyżéj, wychodzących na wojnę: [21] »Czterdzieści i sześć tysięcy i pięć set. [22] »Z synów Symeon, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, policzeni są po imionach i po głowach każdego, wszystkiéj mężczyzny od dwudziestego roku i wyżéj, wychodzących na wojnę: [23] »Pięćdziesiąt i dziewięć tysięcy i trzysta. [24] »Z synów Gad, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imionach każdego od dwudziestu lat i wyżéj, wszyscy, którzyby na wojnę wychodzili: [25] »Czterdzieści i pięć tysięcy sześć set i pięćdziesiąt. [26] »Z synów Juda, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić, [27] »Naliczeni są siedmdziesiąt i cztery tysiące i sześć set. [28] »Z synów Issachar, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzyby na wojnę wychodzili: [29] »Naliczeni są pięćdziesiąt i cztery tysiące i cztery sta. [30] »Z synów Zabulon, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić: [31] »Pięćdziesiąt i siedm tysięcy i cztery sta. [32] »Z synów Józeph, z synów Ephraim, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić: [33] »Czterdzieści tysięcy pięć set. [34] »A z synów Manasse, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, popisani są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić: [35] »Trzydzieści dwa tysiące dwieście. [36] »Z synów Benjaminowych, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są imionmi każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli wychodzić na wojnę: [37] »Trzydzieści pięć tysięcy cztery sta. [38] »Z synów Dan, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są każdego imieniem, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić: [39] »Sześćdziesiąt dwa tysiące siedm set. [40] »Z synów Aser, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli wyniść na wojnę: [41] »Czterdzieści tysięcy i tysiąc pięć set. [42] »Z synów Nephthali, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są imieniem każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli wychodzić na wojnę: [43] »Pięćdziesiąt trzy tysiące cztery sta. [44] »Ci są, które policzyli Mojżesz i Aaron, i dwanąście książąt Izraelskich, każdego według domów rodzajów ich. [45] »I była wszystka summa synów Izraelowych według domów, i familii ich, od dwudziestego roku i wyżéj, którzy mogli wychodzić na wojnę: [46] »Po sześćkroć sto tysięcy i trzy tysiące mężów, pięć set i pięćdziesiąt. [47] »Lecz Lewitów w pokoleniu familii swoich nie liczono z nimi. [48] »I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc: [49] »Pokolenia Lewi nie licz, i nie położysz summy ich z synmi Izraelowymi: [50] »Ale je postanów nad przybytkiem świadectwa, i wszystkiem naczyniem jego, i cokolwiek ku Ceremoniom należy. Ci nosić będą przybytek, i wszystko naczynie jego; i będą w posługowaniu, i wokoło przybytku obozem się położą. [51] »Gdy będziecie mieć ciągnąć, Lewitowie przybytek składać będą: a gdy się obozem położycie, postawią: a ktoby obcy przystąpił, zabit będzie. [52] »A synowie Izraelowi będą stać obozem, każdy wedle hufców i pułków i wojsk swoich. [53] »A Lewitowie wkoło przybytku namioty rozbijać będą, aby nie przyszedł gniew na zgromadzenie synów Izraelowych, i będą czuć na straży przybytku świadectwa. [54] »Uczynili tedy synowie Izraelowi wedle wszystkiego, co był przykazał Pan Mojżeszowi. 
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.