Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem jako krew winnych wylana jest, rzekł Pan do Mojżesza i Eleazara, syna Aaronowego kapłana: [2] »Policzcie wszystek poczet synów Izraelowych od dwudziestu lat i wyżéj, według domów i rodzajów ich, wszystkich, którzy mogą wychodzić na wojnę. [3] »Mówili tedy Mojżesz i Eleazar kapłan, na polu Moab nad Jordanem przeciw Jerychu, do tych, którzy byli [4] »Od dwudziestu lat i wyżéj, jako Pan był rozkazał. Których ta jest liczba: [5] »Ruben pierworodny Izraelów, tego syn Henoch, od którego dom Henochitów: i Phallu, od którego dom Phalluitów: [6] »I Hesron, od którego dom Hesronitów: i Charmi, od którego dom Charmitów. [7] »Te są domy z pokolenia Ruben: których pocztu nalazło się czterdzieści trzy tysiące i siedm set trzydzieści. [8] »Syn Phallu Eliab. [9] »Tego synowie Namuel i Dathan i Abiron. Ci są Dathan i Abiron, przedniejsi z ludu, którzy powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi w rozruchu Korego, kiedy się byli zbuntowali przeciw Panu. [10] »A otworzywszy się ziemia pożarła Korego, i wiele ich pomarło, kiedy spalił ogień dwieście pięćdziesiąt mężów. I stał się wielki cud, [11] »Że gdy Kore ginął, synowie jego nie poginęli. [12] »Synowie Symeon według rodzajów swoich: Namuel, od tego dom Namuelitów: Jamin, od tego dom Jaminitów: Jachin, od tego dom Jachinitów: [13] »Zare, od tego dom Zareitów: Saul, od tego dom Saulitów. [14] »Te są domy z pokolenia Symeon, których wszystek poczet był dwadzieścia dwa tysiące, dwieście. [15] »Synowie Gad, wedle rodzajów swoich: Sephon, od tego dom Sephonitów, Aggi, od tego dom Aggitów, Suni, od tego dom Sunitów: [16] »Ozni, od tego dom Oznitów, Her, od tego dom Herytów, [17] »Arod, od tego dom Arodytów, Aryel, od tego dom Aryelitów. [18] »Te są domy Gad, których wszystek poczet był czterdzieści tysięcy, pięć set. [19] »Synowie Juda, Her i Onan, którzy obaj umarli w ziemi Chananejskiéj. [20] »A byli synowie Judowi według rodzajów swych: Sela, od którego dom Selaitów: Phares, od którego dom Pharesytów: Zare, od którego dom Zareitów. [21] »Zaś synowie Pharesowi: Hesron, od którego dom Hesronitów: i Hamul, od którego dom Hamulitów. [22] »Te są domy Judowe, których wszystek poczet był siedmdziesiąt sześć tysięcy, pięć set. [23] »Synowie Issachar według rodzajów swoich: Thola, od którego dom Tholaitów: Phua, od którego dom Phuaitów: [24] »Jasub, od którego dom Jasubitów: Semran, od którego dom Semranitów. [25] »Te są rodzaje Issachar, których poczet był sześćdziesiąt cztery tysiące, trzysta. [26] »Synowie Zabulon wedle rodzajów ich: Sared, od którego dom Saredytów: Elon, od którego dom Elonitów: Jalel, od którego dom Jalelitów. [27] »Te są rodzaje Zabulon, których poczet był sześćdziesiąt tysięcy, pięć set. [28] »Synowie Józephowi według rodzajów swoich: Manasse i Ephraim. [29] »Z Manasse poszedł Machir, od którego dom Machirytów. Machir zrodził Galaada, od którego dom Galaadytów. [30] »Galaad miał syny: Jezer, od którego dom Jezerytów: i Helek, od którego dom Helekitów: [31] »I Asryel, od którego dom Asryelitów: i Sechem, od którego dom Sechemitów: [32] »I Semida, od którego dom Semidaitów: i Hepher, od którego dom Hepherytów. [33] »A był Hepher ojciec Salphaadów, który nie miał synów, ale tylko córki, których te są imiona: Maala i Noa i Hegla i Melcha i Thersa. [34] »Te są familie Manasse: a poczet ich pięćdziesiąt dwa tysiące, siedm set. [35] »A synowie Ephraim według rodzajów ich ci byli: Suthala, od którego dom Suthalaitów: Becher, od którego dom Becherytów: Tehen, od którego dom Tehenitów. [36] »A syn Suthala był Heran, od którego dom Heranitów. [37] »Te są rodzaje synów Ephraimowych, których poczet był trzydzieści dwa tysiące, pięć set. [38] »Ci są synowie Józephowi, według domów ich. Synowie Benjaminowi w rodzajach ich: Bela, od którego dom Belaitów: Asbel, od którego dom Asbelitów: Achiram, od którego dom Achiramitów: [39] »Supham, od którego dom Suphamitów: Hupham, od którego dom Huphamitów. [40] »Synowie Bela: Hered i Noeman. Od Hereda dom Heredytów: od Noeman dom Noemanitów. [41] »Ci są synowie Benjaminowi wedle rodzajów swoich, których poczet był czterdzieści pięć tysięcy, sześć set. [42] »Synowie Dan według rodzajów swoich: Suham, od którego dom Suhamitów. Te są rodzaje Dan według domów ich. [43] »Wszyscy byli Suhamitowie, których poczet był sześćdziesiąt cztery tysiące, czterysta. [44] »Synowie Aser według rodzajów swych: Jemna, od którego dom Jemnaitów: Jessui, od którego dom Jessuitów: Brye, od którego dom Bryeitów. [45] »Synowie Brye: Heber, od którego dom Heberytów: i Melchiel, od którego dom Melchielitów. [46] »A imię córki Aser była Sara. [47] »Te są rodzaje synów Aserowych: a poczet ich pięćdziesiąt trzy tysiące, czterysta. [48] »Synowie Nephtali według rodzajów ich: Jesyel, od którego dom Jesyelitów: Guni, od którego dom Gunitów: [49] »Jeser, od którego dom Jeserytów: Selem, od którego dom Selemitów. [50] »Te są rodzaje synów Nephtali, według domów swoich, których poczet czterdzieści pięć tysięcy, czterysta. [51] »Ta jest summa synów Izraelowych, którzy policzeni są, sześć set tysięcy, tysiąc, siedmset, trzydzieści. [52] »I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc: [53] »Tym podzielona będzie ziemia według liczby imion, w osiadłościach ich. [54] »Których będzie więcéj, większą część dasz, a których mniéj, mniejszą: każdemu jako teraz policzeni są, będzie dana osiadłość. [55] »Wszakóż tak, aby los ziemię dzielił pokoleniom i familiom. [56] »Cokolwiek losem przypadnie, to niechaj weźmie, albo większa liczba albo mniejsza. [57] »Ten téż jest poczet synów Lewi, według domów swoich: Gerson, od którego dom Gersonitów: Kaath, od którego dom Kaathitów: Merary, od którego dom Merarytów. [58] »Te są domy Lewi: Dom Lobni, dom Hebroni, dom Moholi, dom Musy, dom Kore. Lecz Kaath zrodził Amram: [59] »Który miał żonę Jochabed, córkę Lewi, która mu się urodziła w Egipcie. Ta urodziła Amram, mężowi swemu syny: Aarona i Mojżesza i Maryą, siostrę ich. [60] »Z Aarona poszli Nadab i Abiu i Eleazar i Ithamar. [61] »Z których Nadab i Abiu pomarli, gdy ofiarowali ogień obcy przed Panem. [62] »A było wszystkich, którzy są policzeni, dwadzieścia trzy tysiące mężczyzny od jednego miesiąca i wyżéj; bo ich nie liczono między syny Izraelowymi, ani im z drugimi dano osiadłości. [63] »Ten jest poczet synów Izraelowych, którzy są popisani od Mojżesza i Eleazara kapłana na polach Moab, nad Jordanem, przeciw Jerychowi. [64] »Między którymi nie był żaden z tych, którzy przedtem policzeni byli od Mojżesza i Aarona na puszczy Synai. [65] »Albowiem im był Pan przepowiedział, że wszyscy mieli pomrzeć na puszczy. I żadnego z nich nie zostało, jedno Kaleb, syn Jephone, a Jozue, syn Nun. 
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.