Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A piętnastego roku panowania Tyberyusza Cesarza, gdy Poncyusz Piłat rządził Żydowską ziemią, a Herod był Tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, Tetrarchą Iturejskim i Trachonitskiéj krainy, a Lizaniasz Abileńskim Tetrarchą; [2] »Za najwyższych kapłanów Annasza i Kaiphasza, stało się słowo Pańskie do Jana, Zacharyaszowego syna, na puszczy, [3] »I przyszedł do wszystkiéj krainy Jordanu, opowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. [4] »Jako jest napisano w księgach mów Izajasza proroka: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki jego. [5] »Wszelka dolina będzie napełniona, a wszelka góra i pagórek poniżon będzie, i krzywe miejsca będą proste, a ostre drogami gładkiemi. [6] »I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże. [7] »Mówił tedy do rzesz, które wychodziły, aby były ochrzczone od niego: Rodzaju jaszczórczy! kto wam pokazał, żebyście uciekali przed gniewem przyszłym? [8] »Czyńcie tedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówić: Ojca mamy Abrahama; albowiem wam powiadam, iż mocen jest Bóg z tych kamieni wzbudzić syny Abrahamowi. [9] »Boć już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, a przetóż wszelkie drzewo nie rodzące owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [10] »I pytały go rzesze, mówiąc: Cóż tedy czynić będziem? [11] »A odpowiadając mówił im: Kto ma dwie suknie, niech da nie mającemu, a kto ma pokarmy, niech także uczyni. [12] »Przyszli téż i celnicy, aby byli ochrzczeni, i rzekli mu: Nauczycielu! co czynić będziemy? [13] »A on rzekł do nich: Nic więcéj nie czyńcie nad to, co wam postanowiono. [14] »Pytali go téż i żołnierze, mówiąc: Co mamy czynić i my? I rzekł im: Żadnego nie bijcie ani potwarzajcie; ale na żołdziech waszych przestawajcie. [15] »A gdy się lud domniemawał, i wszyscy myślili w sercach swych o Janie, by snadź on nie był Chrystusem, [16] »Odpowiedział Jan, mówiąc wszystkim: Jać was chrzczę wodą, aleć przyjdzie mocniejszy nad mię, którego nie jestem godzien rozwiązać rzemyka bótów jego: ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. [17] »Którego łopata w ręku jego, i wychędoży bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę do szpichlerza swego, a plewy spali ogniem nieugaszonym. [18] »Wieleć i innych rzeczy napominając opowiadał ludowi. [19] »A Herod Tetrarcha, będąc strofowany od niego o Herodyadę, żonę brata swego, i o wszystkie złości, które czynił Herod, [20] »Przydał téż to nad wszystko i zamknął Jana w ciemnicy. [21] »I stało się, gdy był chrzczon wszystek lud, i gdy Jezus był chrzczon i modlił się, że się niebo otworzyło; [22] »I zstąpił nań Duch Święty w osobie cielesnéj jako gołębica, i stał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój miły, w tobiem upodobał sobie. [23] »A ten Jezus poczynał być jakoby we trzydziestu lat, jako mniemano, syn Józepha, który był Heh, który był Matthat, [24] »Który był Lewi, który był Melchi, który był Janni, który był Józeph, [25] »Który był Matthathiaszów, który był Amos, który był Nahum, który był Hefli, który był Nagge, [26] »Któiy był Mahath, który był Matthathiaszów, który był Semei, który był Józeph, który był Juda, [27] »Który był Joanna, który był Resa, który był Zorobabel, który był Salathiel, który był Nery, [28] »(3:28) Który był Melchi, który był Addy, (3:29) Który był Kosan, który był Elmadam, który był Her, [29] »(3:30) Który był Jezu, który był Eliezer, który był Jorym, który był Mathat, który był Lewi, [30] »(3:31) Który był Symeon, który był Juda, który był Józeph, który był Jona, który był Eliachim, [31] »(3:32) Który był Melea, który był Menna, który był Matthata, który był Nathan, który był Dawid, [32] »(3:33) Który był Jesse, który był Obed, który był Booz, który był Salmon, który był Naasson, [33] »(3:34) Który był Aminadab, który był Aram, który był Esron, który był Phares, który był Judów, [34] »(3:35) Który był Jakóbów, który był Izaaków, który był Abrahamów, który był Thare, który był Nachor, [35] »(3:36) Który był Sarug, który był Ragau, który był Phaleg, który był Heber, który był Sale. [36] »(3:37) Który był Kainan, który był Arphaxad, który był Sem, który był Noe, który był Lamech, [37] »(3:38) Który był Mathusale, który był Enoch, który był Jared, który był Malaleel, który był Kainan, [38] »(3:39) Który był Henos, który był Seth, który był Adamów, który był Boży. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.