Teksty » Biblia Jakuba Wujka » List do Rzymian » Rozdział 3
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż tedy ma więcéj Żydowin? albo co za pożytek obrzezania? [2] »Wiele wszelakim obyczajem. Najprzód, iż im zwierzone są słowa Boże. [3] »Bo cóż, jeźli niektórzy nie uwierzyli? Azaż niedowiarstwo ich w niwecz obróci wiarę Bożą? [4] »Nie daj tego, Boże! Ale Bóg jest prawdziwy, a wszelki człowiek kłamliwy, jako napisano: Abyś był usprawiedliwiony w mowach twoich, a żebyś zwyciężył, gdy bywasz sądzon. [5] »Lecz jeźliż niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy? Azaż niesprawiedliwy jest Bóg, który gniew przywodzi? (Mówię wedle człowieka.) [6] »Nie daj tego, Boże! bo inaczéj jakóż Bóg sądzić będzie ten świat? [7] »Albowiem jeźli prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku chwale jego, czemuż jeszcze i ja bywam osądzon jako grzeszny? [8] »A nie, (jako o nas bluźnią i jako niektórzy powiadają, żebyśmy mówili), mamy czynić złych rzeczy, aby przyszły dobre? Których potępienie jest sprawiedliwe. [9] »Cóż tedy? mamyli nad nie? Żadnym sposobem. Gdyżeśmy dowiedli, iż Żydowie i Grekowie, wszyscy są pod grzechem, [10] »Jako jest napisano: Iż niemasz nikogo sprawiedliwego, [11] »Niemasz rozumiejącego, niemasz szukającego Boga. [12] »Wszyscy się ochylili, społu stali się niepożytecznymi: niemasz, ktoby czynił dobrze, niemasz aż do jednego. [13] »Gardło ich jest grobem otwartym, językami swemi zdradliwie poczynali, jad źmii pod wargami ich. [14] »Których usta napełnione są przeklinania i gorzkości. [15] »Nogi ich prędkie ku rozlewaniu krwie. [16] »Skruszenie i nieszczęście na drogach ich. [17] »A drogi pokoju nie poznali. [18] »Niemasz bojaźni Bożéj przed oczyma ich. [19] »A wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, tym, którzy w zakonie są, mówi, aby wszelkie usta był zatulone, a iżby poddan był wszystek świat Bogu. [20] »Bo z uczynków zakonu żadne ciało nie będzie przed nim usprawiedliwione; bo przez zakon poznanie grzechu. [21] »A teraz sprawiedliwość Boża jest objawiona bez zakonu, oświadczona od zakonu i proroków. [22] »A sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa na wszystkie i nad wszystkimi, którzy wierzą weń; bo różności niemasz. [23] »Albowiem wszyscy zgrzeszyli, i nie dostawa im chwały Bożéj. [24] »Usprawiedliwieni darmo przez łaskę jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. [25] »Którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę w krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojéj dla odpuszczenia przeszłych grzechów, [26] »W cierpliwości Bożéj, ku okazaniu sprawiedliwości jego w tym czasie, aby on był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary Jezusa Chrystusa. [27] »Gdzież tedy jest chluba twoja? odrzucona jest. Przez któryż zakon? uczynków? Nie, ale przez zakon wiary. [28] »Albowiem za to mamy, iż człowiek bywa usprawiedliwion przez wiarę bez uczynków zakonu. [29] »Izali Bóg tylko Żydów? aza téż nie poganów? Owszem i poganów. [30] »Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanie z wiary i odrzezek przez wiarę. [31] »Zakon tedy psujemy przez wiarę? Uchowaj, Boże! ale zakon stanowimy. 
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.