Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 List do Koryntian » Rozdział 12
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o duchownych, bracia! nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli. [2] »Wiecie, iż gdyście poganie byli, do niemych bałwanów, jako was prowadzono, szliście. [3] »Przetóż oznajmuję wam, iż żaden w Duchu Bożym mówiąc, nie mówi przeklęctwa Jezusowi. A żaden nie może rzec: Pan Jezus, jedno w Duchu Świętym. [4] »Różności darów są, lecz tenże Duch. [5] »I są różności posług, ale tenże Pan. [6] »I są różności spraw, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich. [7] »A każdemu bywa dane okazanie Ducha ku pożytkowi. [8] »Jednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności według tegoż Ducha; [9] »Inszemu wiara w tymże Duchu, drugiemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu; [10] »Drugiemu czynienie cudów, drugiemu proroctwo, drugiemu rozeznanie duchów, inszemu rozmaitość języków, a drugiemu tłómaczenie mów. [11] »A to wszystko sprawuje jeden a tenże Duch, udzielając z osobna każdemu, jako chce. [12] »Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele: a wszystkie członki ciała, choć ich wiele jest, wszakże są jednem ciałem: takżeć i Chrystus. [13] »Albowiem w jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź poganie, bądź niewolnicy, bądź wolni: a wszyscy jednym Duchem jesteśmy napojeni. [14] »Bo i ciało nie jest jeden członek, ale wiele. [15] »Jeźliby rzekła noga: Iżem nie jest ręką, nie jestem z ciała; izali dlatego z ciała nie jest? [16] »A jeźliby rzekło ucho: Iżem nie jest okiem, nie jestem z ciała; izali dlatego nie jest z ciała? [17] »Jeźliż wszystko ciało okiem, gdzież słuch? Jeźli wszystko słuchem, gdzież wonienie? [18] »A teraz Bóg położył członki, każdy z nich w ciele, jako chciał. [19] »A gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało? [20] »Lecz teraz, acz wiele członków, ale jedno ciało. [21] »A nie może rzec oko ręce: Nie potrzeba mi cię; albo zasię głowa nogom: Nie potrzebuję was. [22] »Owszem daleko więcéj członki ciała, które się zdadzą być mdlejsze, są potrzebniejsze. [23] »A członkom ciała, które mniemamy być niepoczciwsze, tymże większéj poczciwości przydawamy: a które są sromotne nasze, obfitszą poczciwość mają. [24] »A poczciwe nasze niczego nie potrzebują; ale Bóg społu umiarkował ciało, temu, któremu nie dostawało, większą cześć dawszy. [25] »Aby nie było rozerwanie w ciele, ale iżby jedne członki o drugich tóż staranie miały? [26] »A jeźli co cierpi jeden członek, społu cierpią wszystkie członki: choć bywa uczczon jeden członek, wespół się radują wszystkie członki. [27] »Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowem, i członkami z członka. [28] »A Bógci postanowił niektóre w kościele: najprzód Apostoły, powtóre proroki, potrzecie nauczyciele, potem mocy, ktemu łaski uzdrawiania, podpomagania, rządzenia, różności języków i wykładania mów. [29] »Izali wszyscy Apostółmi? Izali wszyscy prorokami? [30] »Izali wszyscy nauczycielmi? Izali wszyscy mocami? Izali wszyscy łaskę mają uzdrawiania? Izali wszyscy języki mówią? Izali wszyscy tłómaczą? [31] »Pragnijcie lepszych darów. A jeszcze zacniejszą drogę wam ukazuję. 
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.