Teksty » Biblia Jakuba Wujka » List do Kolosan » Rozdział 3
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto, jeźliście spół powstali z Chrystusem, co wzgórę jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy Bożéj siedzący. [2] »Co wzgórę jest, miłujcie, nie co na ziemi. [3] »Albowiemeście umarli: i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu, [4] »Gdy się Chrystus, żywot nasz, okaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale. [5] »Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, porubstwo, nieczystotę, wszeteczeństwo, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem, [6] »Dla których przychodzi gniew Boży na syny niewierności. [7] »W którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich. [8] »Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, rozgniewanie, złość, bluźnierstwo, szkaradną mowę z ust waszych. [9] »Nie kłamajcie jedni drugim: zwlókłszy z siebie starego człowieka z uczynkami jego, [10] »A oblókłszy nowego tego, który się odnawia w poznanie podług wyobrażenia tego, który go stworzył. [11] »Gdzie niemasz poganina i Żyda, obrzezania i odrzezku, barbarzyna i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszech Chrystus. [12] »Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość. [13] »Jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeźli kto ma skargę przeciw komu: jako i Pan odpuścił wam, tak i wy. [14] »A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości. [15] »A pokój Chrystusów niech przewyższa w sercach waszych, ku któremu téż wezwani jesteście w jednem ciele, a wdzięczni bądźcie. [16] »Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie z wszelaką mądrością, nauczając i sami siebie napominając przez Psalmy i pieśni i śpiewania duchowne, w łasce śpiewając w sercach waszych Bogu. [17] »Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń. [18] »Żony bądźcie poddane mężom, jako ma być, w Panu. [19] »Mężowie! miłujcie żony wasze, a nie bądźcie gorzkimi przeciwko nim. [20] »Synowie! posłuszni bądźcie rodzicom we wszystkiem; albowiem się to podoba w Panu. [21] »Ojcowie! nie pobudzajcie ku rozgniewaniu synów waszych, aby się małego serca nie stawali. [22] »Słudzy! bądźcie posłuszni we wszystkiem panom wedle ciała, nie służąc na oko, jakoby ludziom się podobając, ale w szczerości serca, Boga się bojąc. [23] »Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie, jako Panu, a nie ludziom, [24] »Wiedząc, iż od Pana weźmiecie odpłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie. [25] »Bo który krzywdę czyni, odniesie to, co niesłusznie uczynił, a niemasz względu na osoby u Boga. 
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.