Teksty » Biblia Jakuba Wujka » List do Filemona » Rozdział 1
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymotheusz brat Philemonowi miłemu a pomocnikowi naszemu, [2] »I Appii, siostrze najmilszéj, i Archippowi, towarzyszowi naszemu, i zgromadzeniu, które jest w domu twoim, [3] »Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Dziękuję Bogu memu, zawsze pamiętając na cię w modlitwach moich, [5] »Słysząc o twojéj miłości i wierze, którą masz ku Panu Jezusowi i ku wszym świętym, [6] »Aby spółeczność wiary twéj stała się jawna w poznaniu wszego dobrego uczynku, który jest w was w Chrystusie Jezusie. [7] »Albowiem wesele wielkie miałem i pociechę w miłości twéj, iż wnętrzności świętych są przez cię ochłodzone, bracie! [8] »Przetóż mając wielką bezpieczność w Chrystusie Jezusie rozkazać ci, co do rzeczy należy: [9] »Dla miłości raczéj proszę, gdyżem taki jest, jako Paweł stary, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa. [10] »Proszę cię za synem moim, któregom zrodził w więzieniu mojem, Onezymem, [11] »Który tobie niekiedy był niepożytecznym, a teraz i mnie i tobie użytecznym, [12] »Któregom ci odesłał. A ty przyjmij go jako wnętrzności moje. [13] »Któregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby mi za cię służył w więzieniu Ewangelii. [14] »Wszakże bez twéj rady nie chciałem nic czynić, aby dobrodziejstwo twoje nie było jako z przymuszenia, ale z dobréj woli. [15] »Albowiem snadź dlatego ustąpił na chwilę od ciebie, abyś go przyjął wiecznym, [16] »Już nie jako sługę, ale miasto sługi, brata najmilszego, zwłaszcza mnie, jakóż daleko więcéj tobie i w ciele i w Panu. [17] »Jeźli mię tedy masz towarzyszem, przyjmij go jako mię. [18] »A jeźlić co uszkodził albo winien, to mnie przyczytaj. [19] »Jam Paweł napisał ręką moją, ja nagrodzę, żebym ci nie rzekł, iżeś mi i samego siebie winien. [20] »Tak, bracie! ja ciebie niech zażyję w Panu, ochłódź wnętrzności moje w Panu. [21] »Pisałem ci dufając posłuszeństwu twemu, wiedząc, iż téż nad to, co mówię, uczynisz. [22] »A zaraz téż zgotuj mi gospodę; albowiem spodziewam się, iż przez modlitwy wasze będę wam darowan. [23] »Pozdrawia cię Epaphras, spółwięzień mój w Chrystusie Jezusie, [24] »Marek, Arystarchus, Demas i Łukasz, pomocnicy moi. [25] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen. 
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.