Teksty » Biblia Jakuba Wujka » List do Hebrajczyków » Rozdział 10
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem zakon mając cień przyszłych dóbr, nie sam obraz rzeczy, na każdy rok temiż samemi ofiarami, które ofiarują ustawicznie, nigdy nie może doskonałymi uczynić przystępujące. [2] »Inaczej przestanoby je było ofiarować; dlatego, iżby więcej nie mieli żadnego sumnienia o grzech Boga chwalący, raz oczyszczeni. [3] »Lecz w nich bywa przypominanie grzechów na każdy rok, [4] »Albowiem nie podobna rzecz jest, aby krwią wołów i kozłów miały być zgładzone grzechy. [5] »Przetóż wchodząc na świat mówi: Nie chciałeś ofiary i obiaty; aleś mi ciało sposobił. [6] »Całopalenia i za grzech nie upodobałyć się. [7] »Tedym rzekł: Oto idę; na początku ksiąg napisano jest o mnie, abym czynił, Boże! wolą twoje. [8] »Wyżej powiedziawszy: Żeś nie chciał, anić się podobały ofiary i obiaty i całopalenia i za grzech, które wedle zakonu bywają ofiarowane, [9] »Tedym rzekł: Otóż idę, abym czynił, o Boże! wolą twoje: odejmuje pierwsze, aby wtóre postawił. [10] »Przez którą wolą jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz. [11] »A każdy jednak kapłan stoi co dzień urząd odprawując i też ofiary częstokroć ofiarując, które nigdy nie mogą grzechu znieść. [12] »Lecz ten ofiarowawszy jedne ofiarę za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej. [13] »Na koniec czekając, ażby nieprzyjaciele jego położeni byli podnóżkiem nóg jego. [14] »Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki poświęcone. [15] »A świadczy nam i Duch Święty; albowiem gdy powiedział: [16] »Tenci jest Testament, który postanowię z nimi po onych dniach, mówi Pan: Podając prawa moje w serca ich, i napiszę na umysłach ich, [17] »I pamiętać już więcej nie będę grzechów i nieprawości ich. [18] »A gdzieć odpuszczenie tych, jużci ofiary niemasz za grzech. [19] »Mając tedy, bracia! ufność wejścia do świątynie we krwie Chrystusowej, [20] »Którą drogę nam poświęcił nową i żywą przez zasłonę, to jest ciało swoje, [21] »I kapłana wielkiego nad domem Bożym; [22] »Przystąpmy z prawdziwem sercem w zupełności wiary, pokropieni na sercach od sumnienia złego i omyci na ciele czystą wodą; [23] »Trzymajmy wyznanie nadzieje naszej nie chwiejące się; (boć wierny jest, który obiecał). [24] »I przypatrzajmy się jedni drugim ku pobudzania miłości i dobrych uczynków, [25] »Nie opuszczając zgromadzenia naszego, jako mają obyczaj niektórzy; ale ciesząc, a tem więcej, im bardziej obaczycie przybliżający się dzień. [26] »Bo jeźlibyśmy umyślnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, już nie zostawa ofiara za grzech; [27] »Lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu i żarliwość ognia, która pożreć ma przeciwniki. [28] »Ktoby zakon Mojżeszów wzgardził, bez wszelkiego miłosierdzia za świadectwem dwu albo trzech umiera. [29] »Jakoż mniemacie, daleko sroższe zasłuży karania, któryby Syna Bożego podeptał i krew Testamentu, przez którą był poświęcony, pokalaną być rozumiał, i Ducha łaski zelżył? [30] »Albowiem wiemy, kto powiedział: Mnie pomsta, a Ja oddam. I zasię: Iż Pan sądzić będzie lud swój. [31] »Strasznoć jest, wpaść w ręce Boga żywego. [32] »Rozpominajcież dni dawne, w których będąc oświeceni, wytrwaliście wielką potyczkę trapienia. [33] »Częścią, gdy lekkościami i uciski dziwo wiskiemeście się stali: a częścią, gdyście się stali towarzyszami tak się mających. [34] »Albowiemeście i z więźniami społu utrapieni byli i złupienie majętności waszych przyjęliście z weselem, wiedząc, iż wy macie majętność w niebie lepszą i trwającą. [35] »Nie traćcież tedy ufania waszego, które ma wielką zapłatę. [36] »Albowiem cierpliwość wam jest potrzebna, abyście czyniąc wolą Bożą, odnieśli obietnicę. [37] »Boć jeszcze trochę, nieco, a który ma przyjść, przyjdzie, i nie omieszka. [38] »A sprawiedliwy mój z wiary żywię. A jeźli się schroni, nie będzie się podobał duszy mojej. [39] »Lecz my nie jesteśmy synowie schraniania ku zginieniu; ale wiary ku otrzymaniu dusze. 
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.