Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Jozuego » Rozdział 12
«  Księga Jozuego 11 Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ci są królowie, które pobili synowie Izraelowi, i posiedli ziemię ich za Jordanem na wschód słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon, i wszystkę stronę wschodnią, która patrzy do pustynie. [2] »Sehon, król Amorrejski, który mieszkał w Hesebon, panował od Aroer, które leży nad brzegiem potoku Arnon, i połowicy na dolinie, i połowicy Galaad, aż do potoku Jabok, który jest granicą synów Ammonowych. [3] »I od pustynie aż do morza Cenerot ku wschodu słońca, i aż do morza pustynie, które jest morze najsłonsze, ku wschodniéj stronie, drogą, która wiedzie do Bethsemoth: i od południowéj strony, która leży pod Asedoth Phasga. [4] »Granica Oga, króla Bazan z szczątku Raphaim, który mieszkał w Astaroth i w Edraj, i panował na górze Hermon, i w Salecha, i we wszystkim Bazan, aż do granic [5] »Gesury, i Machaty, i połowicy Galaad, granic Sehona, króla Hesebon. [6] »Mojżesz, sługa Pański, i synowie Izraelowi pobili je, i dał ziemie ich Mojżesz w osiadłość Rubenitom, i Gaditom, i połowicy pokolenia Manasse. [7] »Ci są królowie ziemie, które pobił Jozue i synowie Izraelowi za Jordanem ku zachodniéj stronie od Baalgad, na polu Libanu, aż do góry, któréj część idzie do Seir: i dał ją Jozue w osiadłość pokoleniom Izraelowym, każdemu swój dział. [8] »Tak po górach, jako i na równinach i w polach: w Asedoth i na pustyni i na południu był Hetejczyk i Amorrejczyk, Chananejczyk i Herezejczyk, Hewejczyk i Jebuzejczyk. [9] »Król Jerycha jeden, król Haj, który jest po boku Bethel, jeden. [10] »Król Jeruzalem jeden, król Hebron jeden. [11] »Król Jerymoth jeden, król Lachis jeden. [12] »Król Eglon jeden, król Gazer jeden. [13] »Król Dabir jeden, król Gader jeden. [14] »Król Herma jeden, król Herod jeden. [15] »Król Lebni jeden, król Odullam jeden. [16] »Król Macedy jeden, król Bethel jeden. [17] »Król Taphua jeden, król Opher jeden. [18] »Król Aphek jeden, król Saron jeden. [19] »Król Madon jeden, król Asor jeden. [20] »Król Semeron jeden, król Achsaph jeden. [21] »Król Thenak jeden, król Magedda jeden, [22] »Król Kades jeden, król Jachanan Karmelu jeden. [23] »Król Dor, i krainy Dor jeden, król narodów Galgal jeden. [24] »Król Thersy jeden: wszystkich królów trzydzieści i jeden. 
«  Księga Jozuego 11 Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.