Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Jozuego » Rozdział 15
«  Księga Jozuego 14 Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dział tedy synów Judy według rodzajów ich ten był: od granice Edom, puszcza Syn na południe, i aż do ostatniéj części południowéj strony. [2] »Początek jéj od końca morza najsłonszego i od języka jego, który patrzą na południe. [3] »A wychodzi przeciw wstępu Skorpiona, i przechodzi do Syn: a wstępuje do Kadesbarne i zachodzi do Esron, wstępując do Addar, i okrążając Karkaa. [4] »A ztąd przechodząc do Asemona, i przychodząc do potoku Egiptu, i będą granice jego morze wielkie: ten będzie koniec strony południowéj. [5] »A od wschodu słońca będzie początek, morze najsłonsze aż do końca Jordanu: i to, co patrzy ku północy, od języka morskiego, aż do téjże rzeki Jordanu. [6] »I wstępuje granica do Beth Hagle, a przechodzi od północy do Beth Araby, wstępując do kamienia Boen, syna Ruben. [7] »I ciągnąc aż do granic Debery z doliny Achor, przeciw północy patrząc ku Galgalu, które jest przeciw wstępowi Adommim, od południowéj strony potoka: i przechodzi wody, które zową Źródło słońca: a końce jéj będą do źródła Rogel. [8] »I wstępuje przez dolinę syna Ennom, z boku Jebuzejczyka na południe, to jest Jeruzalem: a z onąd się wynosząc na wierzch góry, która jest przeciw Geennoni na zachód słońca, na wierzchu doliny Raphaim ku północy. [9] »I przechodzi od wierzchu góry aż do źródła wody Nephtoa, i przychodzi aż do wsi góry Ephron: i chyli się do Baala, który jest Karyathjarym, to jest, miasto lasów. [10] »I kołem idzie od Baale na zachód aż do góry Seir: i przechodzi podle boku góry Jarym na północy do Cheslon: i stępuje do Bethsames, a przechodzi do Thamna. [11] »I przychodzi ku północy części Akaron: i chyli się do Sechrona, i bieży przez górę Baala, i przychodzi do Jebneel, i wielkiego morza ku zachodowi końcem się zamyka. [12] »Te są granice synów Juda w około, według rodów ich. [13] »A Kaleb, synowi Jephone, dał część w pośrodku synów Juda, jako mu był Pan przykazał: Karyath Arbe, ojca Enak, to jest Hebron. [14] »I wygładził z niéj Kaleb trzech synów Enak, Sesaj i Achiman i Tholmaj, z rodu Enak. [15] »A zonąd postąpiwszy przyszedł do obywatelów Dabir, które pierwéj zwano Karyath Sepher, to jest, miasto nauk. [16] »I rzekł Kaleb: Kto porazi Karyath Sepher, a weźmie je, temu dam Akszę, córkę moję za żonę. [17] »I wziął je Othoniel, syn Kenez, brat Kalebów młodszy: i dał mu Akszę, córkę swą, za żonę. [18] »Która, gdy jechali pospołu, namówiona była od męża swego, aby prosiła u ojca swego pola, i wzdychała, jako siedziała na ośle. Któréj Kaleb: Cóż ci, pry? [19] »A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo: ziemię ku południu i suchą dałeś mi, przydaj i mokrą. I dał jéj Kaleb mokrą ziemię wyższą i niższą. [20] »Ta jest osiadłość pokolenia synów Juda według rodzajów ich. [21] »A były miasta od ostatnich granic synów Juda, podle granic Edom od południa: Kabseel, i Eder, i Jagur. [22] »I Cyna, i Dymona, i Adada. [23] »I Kades, i Asor, i Jethnam. [24] »Zyph, i Thelem, i Baloth. [25] »Asor nowe i Karyoth, Hesron, to jest Asor. [26] »Amam, Sama i Molada. [27] »I Asergadda, i Hassemon, i Bethphelet. [28] »I Hasersual, i Bersabee, i Bazyothia. [29] »I Baala, i Jim, i Esem. [30] »I Eltholad, i Kesyl, i Harma. [31] »I Syceleg, i Medemena, i Sensenna. [32] »Lebaoth, i Selim, i Aen, i Remon, wszystkich miast dwadzieścia i dziewięć, i wsi ich. [33] »A na polach Estaol, i Sarea, i Asena. [34] »I Zanoe, i Aengannim, i Thaphua, i Enaim. [35] »1 Jerymoth, i Adullam, Socho i Aseka. [36] »I Saraim, i Abithaim, i Gedera, i Gederothaim, miast czternaście, i wsi ich. [37] »Sanan, i Hadassa, i Magdalgad. [38] »Delean, i Masepha, i Jekthel. [39] »Lachis, i Baskath, i Eglon. [40] »Chebbon, i Leheman, i Cethlis. [41] »I Gideroth, i Bethdagon, i Naama, i Maceda, miast szesnaście, i wsi ich. [42] »Labana, i Ether, i Asan. [43] »Jephtha, i Esna, i Nesyb. [44] »I Ceila, i Achzyb, i Maresa, miast dziewięć, i wsi ich. [45] »Akkaron ze wsiami i wioskami swemi. [46] »Od Akkarona aż do morza wszystkie, które się chylą ku Azotowi, i wsi ich. [47] »Azot z miasteczkami, i ze wsiami swemi. Gaza z miasteczkami, i ze wsiami swemi, aż do potoku Egiptu, i morze wielkie granica jéj. [48] »A na górze Samir, i Jether, i Sokoth. [49] »I Danna, i Karyath Senna, to jest Dabir. [50] »Anab, i Istemo, i Anim. [51] »Gosen, i Olon, i Gilo: miast jedenaście, i wsi ich. [52] »Arab, i Ruma, i Esaan. [53] »I Janum, i Beththaphua, i Apheka. [54] »Atlimatlia, i Karyatharbe, to jest Hebron, i Syor: miast dziewięć, i wsi ich. [55] »Maon, i Karmel, i Zyph, i Jotha. [56] »Jesrael, i Jukadam, i Zanoe. [57] »Akkain, Gabaa, i Thamna: miast dziesięć, i wsi ich. [58] »Halhul, i Beszur, i Gedor. [59] »I Mareth, i Bethanot, i Eltekon: miast sześć, i wsi ich. [60] »Karyathbaal, to jest Karyathyarym, miasto lasów, i Arebba: dwa miasta, i wsi ich. [61] »Na puszczy Betharaba, Meddyn i Sachacha. [62] »I Nebsan, i miasto soli i Engaddy: sześć miast, i wsi ich. [63] »Lecz Jebuzejczyka, obywatela Jeruzalem, nie mogli synowie Juda wygładzić: i mieszkał Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalem aż do dnia dzisiejszego. 
«  Księga Jozuego 14 Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.