Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Jozuego » Rozdział 19
«  Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wyszedł los wtóry synów Symeon według domów ich: a było dziedzictwo [2] »Ich w pośrodku osiadłości synów Juda: Bersabee i Sabee i Molada. [3] »I Hasersual, Bala i Asem. [4] »I Eltholad, Bethul i Harma. [5] »I Syceleg i Bethmarchaboth i Hasersusa. [6] »I Bethlebaoth i Sarohen: miast trzynaście i wsi ich. [7] »Ain i Remmon i Achar i Asan: miast cztery, i wsi ich. [8] »Wszystkie wsi w około tych miast aż do Baalath, Beera i Ramathy ku południowéj stronie: to jest dziedzictwo synów Symeon, według rodzajów ich, [9] »W osiadłości i sznurze synów Juda; iż był większy. I dlatego synowie Symeonowi wzięli osiadłość w pośrodku dziedzictwa ich. [10] »I padł los trzeci synów Zabulon, według rodzajów ich: a była granica dziedzictwa ich aż do Saryd. [11] »I wstępuje od morza i Merale, a przychodzi do Debbaseth, aż do potoka, który jest przeciw Jekonam. [12] »I wraca się od Saryda ku wschodowi do granic Ceseleththabor, i wychodzi do Dabereth, i wstępuje ku Japhie. [13] »A ztamtąd przechodzi aż do wschodniéj strony Gethepher i Thakasyn, i wychodzi do Remmon i Amthar i Noa. [14] »I krąży ku północy Hanatlion: a wyjścia jego są dolina Jephtahel, [15] »I Kateth i Naalol i Semeron i Jerala i Bethlehem: miast dwanaście i wsi ich. [16] »To jest dziedzictwo pokolenia synów Zabulon, według rodzajów ich, miasta i wsi ich. [17] »Issacharowi wyszedł los czwarty według rodzajów jego. [18] »A było dziedzictwo jego Jezrael i Kasaloth i Sunem. [19] »I Hapharaim i Seon i Anaharath. [20] »I Rabboth i Cesyon i Abes. [21] »I Rameth i Engannim i Enhadda i Bethpheses. [22] »A przychodzi granica jego aż do Thabor i Sehesym i Bethsames, a bgdą kończyny ich Jordan: miast szesnaście i wsi ich. [23] »Ta jest osiadłość synów Issachar, według rodzajów ich, miasta i wsi ich. [24] »I padł los piąty pokoleniu synów Aser, według rodzajów ich: [25] »A była granica ich Halkath i Chali i Beten i Axaph. [26] »I Elmelech i Amaad i Messal: i przychodzi aż do Karmela morza, i Syhor i Labanath: [27] »I wraca się ku wschodowi Bethdagon, a przychodzi aż do Zabulon i doliny Jephthael ku północy do Bethemek i Nehiel, i wychodzi po lewej stronie Kabul. [28] »I Abran i Rohob i Hamon i Kana, aż do Sydonu wielkiego. [29] »I wraca się do Horma aż do miasta bardzo obronnego Tyru, i aż do Hoża: a końce jéj będą do morza z sznuru Achzyba. [30] »I Amma i Aphek i Rohob: miast dwadzieścia i dwa i wsi ich. [31] »Ta jest osiadłość synów Aser, według rodzajów ich, i miasta i wsi ich. [32] »Synów Nephtali szósty los padł, według domów ich: [33] »I poczęła się granica od Helepha i Elon i Saananim i Adami, która jest Neceb, i Jebnael aż do Lekum: a końce ich aż do Jordanu. [34] »I wraca się granica ku zachodowi do Azanothtabor, a ztamtąd wychodzi od Hukuki, i przechodzi do Zabulon ku południu, i do Aser ku zachodu, a do Juda do Jordanu ku wschodowi słońca. [35] »Miasta bardzo obronne, Assedym, Ser i Emath i Rekkath i Cenereth, [36] »I Edema i Arama i Asor, [37] »I Cedes i Edraj i Enhasor, [38] »I Jeron i Magdalel, Horem i Bethanath i Bethsames: miast dziewiętnaście i wsi ich. [39] »Ta jest osiadłość pokolenia synów Nephtali, według rodzajów ich, miasta i wsi ich. [40] »Pokoleniu synów Dan według domów ich wyszedł los siódmy. [41] »A była granica osiadłości jego Sara i Esthaol i Hirsemes, to jest, miasto słoneczne. [42] »Selebin i Ajalon i Jethala. [43] »Elon i Themna i Akron. [44] »Elthece, Gebbethon i Balaath. [45] »I Jud i Bane i Barach i Gethremmon. [46] »I Mejarkon, i Arekon, z granicą, która ku Joppen patrzy, [47] »I tym końcem się zamyka. I wyszli synowie Danowi, i walczyli przeciw Lesem, i wzięli je, i porazili je paszczeką miecza, i posiedli, i mieszkali w niem, nazywając imię jego Lesem Dan, od imienia Dan, ojca swego. [48] »Ta jest osiadłość pokolenia synów Dan, według rodów ich, miasta i wsi ich. [49] »A gdy dokończył losem dzielić ziemię, każdemu według pokolenia ich: dali synowie Izraelowi osiadłość Jozuemu, synowi Nun, wpośród siebie, [50] »Według przykazania Pańskiego, miasto, którego żądał Thamnath Sarae na górze Ephraim, i zbudował miasto, i mieszkał w niem. [51] »Teć są osiadłości, które losem podzielili Eleazar kapłan i Jozue, syn Nun, i książęta domów i pokolenia synów Izraelowych w Sylo przed Panem u drzwi przybytku świadectwa, i podzielili ziemię. 
«  Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.