Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 119
«  Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Szczęśni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana! [2] »Szczęśni ci, którzy strzegą świadectw Jego, szukają Go z całego serca! [3] »I nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. [4] »Tyś wydał rozkazy swoje, aby je pilnie pełniono: [5] »Oby drogi moje były pewne, bym mógł przestrzegać ustaw Twoich! [6] »Wówczas nie doznam hańby, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. [7] »Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę Twoich sprawiedliwych praw. [8] »Będę przestrzegał ustaw Twoich, nie opuszczaj mnie zupełnie! [9] »W jaki sposób młodzieniec zachowa w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie Słowa Twego. [10] »Szukam Ciebie z całego serca, nie daj mi zbaczać od przykazań swoich! [11] »W sercu swoim ukrywam Słowo Twoje, bym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. [12] »Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mię ustaw Twoich. [13] »Wargami swoimi głoszę wszystkie wyroki ust Twoich. [14] »Według świadectw Twoich mam więcej rozkoszy z życia, niż ze wszystkich bogactw. [15] »Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. [16] »Kocham się w przykazaniach Twoich, nie zapominam Słowa Twego. [17] »Okaż łaskę słudze swemu, bym żył i przestrzegał Słowa Twego! [18] »Otwórz oczy moje, bym mógł oglądać cuda zakonu Twego! [19] »Jestem gościem na ziemi, nie ukrywaj przede mną przykazań swoich! [20] »Dusza moja omdlewa zawsze z tęsknoty za prawami Twoimi. [21] »Zgromiłeś pysznych; przeklęci, którzy zbaczają od przykazań Twoich! [22] »Zdejm ze mnie hańbę i pogardę, bo strzegłem świadectw Twoich! [23] »Chociaż książęta zasiadają i zmawiają się przeciwko mnie, jednak sługa Twój rozmyśla o przykazaniach Twoich. [24] »Zaiste świadectwa Twoje są moją rozkoszą, doradcami mymi. [25] »Dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa Twego. [26] »Opowiedziałem drogi swoje, a Ty wysłuchałeś mię; naucz mnie ustaw swoich! [27] »Naucz mnie drogi rozkazów swoich, a będę rozmyślał o cudach Twoich! [28] »Dusza moja zalewa się łzami ze smutku, pokrzep mnie Słowem swoim! [29] »Oddal ode mnie drogę kłamstwa, ucz mię łaskawie zakonu swojego! [30] »Obrałem drogę prawdy, prawa Twoje stawiam przed siebie! [31] »Przylgnąłem do świadectw Twoich, Panie! nie dopuść, bym doznał wstydu! [32] »Biegnę drogą przykazań Twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu. [33] »Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, a będę jej strzegł do końca. [34] »Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem! [35] »Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie! [36] »Nakłoń serce moje do świadectw swoich, a nie do chciwości! [37] »Odwróć oczy moje, aby nie patrzały na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej! [38] »Spełnij słudze swemu Słowo swoje, dane tym, którzy się Ciebie boją! [39] »Odwróć ode mnie hańbę moją, której się lękam, bo prawa Twoje są dobre! [40] »Oto tęsknię do rozkazów Twoich, mocą sprawiedliwości swojej obdarz mnie życiem! [41] »Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie, zbawienie Twoje według Słowa Twego! [42] »Wtedy odpowiem temu, który mi urąga, bo zaufałem Słowu Twemu. [43] »A nie odejmuj nigdy Słowa prawdy od ust moich, bo mam nadzieję w prawach Twoich! [44] »Zawsze strzec będę zakonu Twego, po wieki wieków. [45] »I chodzić będę na wolności, bo dbam o rozkazy Twoje. [46] »Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich i nie będę się wstydził. [47] »Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. [48] »I wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich. [49] »Pomnij na Słowo do sługi swego, w którym kazałeś mi mieć nadzieję! [50] »To pociechą moją w niedoli mojej, że Słowo Twoje mnie ożywia. [51] »Zuchwali bardzo się ze mnie naśmiewają, lecz ja nie odstępuję od zakonu Twego. [52] »Pamiętam, Panie, o wiecznych prawach Twoich i pocieszam się. [53] »Ogarnia mnie gwałtowne oburzenie z powodu bezbożnych, którzy porzucają Twój zakon. [54] »Ustawy Twoje są mi pieśniami w domu pielgrzymki mojej. [55] »Wspominam w nocy imię Twoje, Panie, i strzegę zakonu Twego. [56] »Taki mój los, że przestrzegam ustaw Twoich. [57] »Rzekłem: Działem moim, Panie, przestrzegać słów Twoich. [58] »Błagam Cię z całego serca: Zmiłuj się nade mną według Słowa swego! [59] »Zastanawiam się nad drogami swoimi i kieruję kroki swoje ku świadectwom Twoim. [60] »Spieszę, a nie omieszkam wypełniać przykazania Twoje. [61] »Sidła bezbożnych omotały mnie, lecz nie zapominam zakonu Twego. [62] »O północy wstaję, aby Ci dziękować za Twoje sądy sprawiedliwe. [63] »Jestem przyjacielem wszystkich, którzy boją się Ciebie i przestrzegają ustaw Twoich. [64] »Pełna jest ziemia łaski Twojej, Panie, ucz mnie ustaw swoich! [65] »Dobre wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według Słowa swego. [66] »Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim! [67] »Zanim się upokorzyłem, błądziłem, ale teraz przestrzegam Słowa Twego. [68] »Dobry jesteś i dobrze czynisz; naucz mnie ustaw swoich! [69] »Zuchwali zmyślają kłamstwo przeciwko mnie, ale ja całym sercem strzegę ustaw Twoich. [70] »Serce ich nieczule jak tłuszcz, ja zaś mam rozkosz w zakonie Twym. [71] »Dobrze mi, żem był upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. [72] »Lepszy jest dla mnie zakon ust Twoich, niżeli tysiące złota i srebra. [73] »Ręce Twoje uczyniły i ukształtowały mnie, daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich! [74] »Ci, co boją się Ciebie, z radością patrzą na mnie, że polegam na Słowie Twoim. [75] »Wiem, Panie, że sądy Twoje są sprawiedliwe i żeś mię słusznie upokorzył. [76] »Niechaj pocieszy mnie łaska Twoja, jak przyrzekłeś słudze swemu! [77] »Niech zstąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył, bo zakon Twój jest rozkoszą moją! [78] »Niech się zawstydzą zuchwali, bo gnębią mię podstępnie, ale ja rozmyślam o ustawach Twoich! [79] »Niech się zwrócą do mnie, którzy się Ciebie boją i którzy znają świadectwa Twoje! [80] »Oby serce moje było nienaganne w ustawach Twoich, abym nie był zawstydzony! [81] »Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego, oczekuję Słowa Twojego. [82] »Oczy moje tęsknie wyglądają Słowa Twego pytając się: Kiedy mnie pocieszysz? [83] »Chociaż jestem jak łagiew skórzana w dymie, jednak nie zapomniałem ustaw Twoich. [84] »Ile dni jeszcze zostaje słudze Twemu? Kiedy wydasz wyrok na tych, którzy mię prześladują? [85] »Zuchwali wykopali pode mną doły; ci, którzy nie stosują się do zakonu Twego. [86] »Wszystkie przykazania Twoje są prawdą; bez przyczyny prześladują mnie. Pomóż mi! [87] »Omal nie zgładzili mnie z ziemi, ale ja nie odstąpiłem od ustaw Twoich. [88] »Zachowaj mnie według łaski swojej, bym mógł strzec świadectwa ust Twoich! [89] »Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, jest niezmienne jak niebiosa. [90] »Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie, ugruntowałeś ziemię i stoi. [91] »Według praw Twoich istnieje dotąd, bo wszystko służy Tobie. [92] »Gdyby zakon Twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym w niedoli. [93] »Nigdy nie zapomnę ustaw Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. [94] »Twoim jestem, wspomóż mnie, bo szukam ustaw Twoich! [95] »Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, ale ja rozważam świadectwa Twoje. [96] »Widziałem koniec wszelkiej doskonałości, lecz przykazanie Twoje nie zna granic. [97] »O, jakże rozmiłowałem się w zakonie Twoim, przez cały dzień rozmyślam o nim! [98] »Przykazanie Twoje czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół Twoich, bo je mam zawsze. [99] »Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. [100] »Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę ustaw Twoich. [101] »Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec Słowa Twego. [102] »Od praw Twoich nie odstępowałem, bo Ty mnie uczyłeś. [103] »O, jak słodkie jest Słowo Twoje dla podniebienia mego, bardziej niż miód dla ust moich. [104] »Z ustaw Twoich nabyłem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszu. [105] »Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. [106] »Przysiągłem i dotrzymam: Będę strzegł Twoich praw sprawiedliwych. [107] »Jestem bardzo utrapiony: Panie, ożyw mnie według Słowa swego! [108] »Racz przyjąć łaskawie, Panie, dobrowolne ofiary ust moich i naucz mnie praw swoich! [109] »Dusza moja jest w ustawicznym niebezpieczeństwie, lecz o zakonie Twym nie zapominam. [110] »Bezbożni zastawili na mnie sidło, lecz ja nie zbaczam od ustaw Twoich. [111] »Odziedziczyłem na zawsze świadectwa Twoje, bo są rozkoszą serca mego. [112] »Nakłaniam serce moje, by pełniło nakazy Twoje, wieczna za to nagroda. [113] »Ludzi chwiejnych nienawidzę, ale zakon Twój kocham. [114] »Tyś obroną moją i tarczą moją, w słowie Twoim mam nadzieję. [115] »Odstąpcie ode mnie, złośnicy, bo chcę przestrzegać przykazań Boga mego. [116] »Wesprzyj mnie według Słowa swego, abym żył, a nie dopuść, bym doznał hańby w nadziei mojej. [117] »Podtrzymaj mię, abym był zbawiony, a zawsze zważać będę na ustawy Twoje! [118] »Gardzisz wszystkimi, którzy zbaczają od ustaw Twoich, bo myśli ich są fałszywe. [119] »Uważasz za żużle wszystkich bezbożników ziemi, dlatego kocham świadectwa Twoje. [120] »Ciało moje drży ze strachu przed Tobą, bo lękam się Twoich sądów. [121] »Trzymam się prawa i sprawiedliwości; nie wydaj mnie w ręce moich gnębicieli. [122] »Stań w obronie sługi swego, by nie gnębili mnie zuchwali! [123] »Oczy moje słabną stęsknione zbawienia Twojego i Słowa sprawiedliwości Twojej. [124] »Postąp ze sługą swoim wedle łaski swojej, i naucz mnie ustaw swoich! [125] »Jestem sługą Twoim, daj mi rozum, abym poznał świadectwa Twoje! [126] »Czas już działać, Panie, bo przekroczono zakon Twój. [127] »Dlatego kocham przykazania Twoje więcej niż złoto, nawet najkosztowniejsze złoto. [128] »Dlatego postępuję według wszystkich ustaw Twoich, nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamstwa. [129] »Cudowne są świadectwa Twoje, dlatego ich strzeże dusza moja. [130] »Wykład słów Twoich oświeca i daje rozum prostaczkom. [131] »Otwieram usta i pragnę, bo pożądam przykazań Twoich. [132] »Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, jakoś zwykł czynić tym którzy miłują imię Twoje. [133] »Umocnij kroki moje w Słowie swoim i nie daj, by panowała nade mną żadna przewrotność! [134] »Wybaw mnie od ucisku ludzkiego, abym strzegł ustaw Twoich! [135] »Rozświeć oblicze swoje nad sługą swoim, i naucz mnie ustaw swoich! [136] »Potoki łez płyną z oczu moich, że nie strzegą zakonu Twego. [137] »Sprawiedliwy jesteś, Panie, i prawe są sądy Twoje. [138] »Badałeś świadectwa swoje sprawiedliwe i wielce prawdziwe. [139] »Trawi mię żarliwość moja, że wrogowie moi zapominają Słowa Twego. [140] »Słowo Twoje jest doskonale oczyszczone w ogniu, dlatego kocha je sługa Twój. [141] »Mały jestem i wzgardzony, lecz nie zapominam o ustawach Twoich. [142] »Sprawiedliwość Twoja jest wieczną sprawiedliwością, a zakon Twój prawdą. [143] »Ucisk i utrapienie ogarnęły mnie, lecz przykazania Twoje są rozkoszą moją. [144] »Świadectwa Twoje są sprawiedliwe na wieki, daj mi rozum, abym żył! [145] »Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy Twoje. [146] »Wzywam Cię, wspomóż mnie, a będę przestrzegał świadectw Twoich! [147] »Wstaję już o świcie i wołam o pomoc: oczekuję Słowa Twego. [148] »Oczy moje uprzedzają straż nocną, abym rozmyślał nad Słowem Twoim. [149] »Wysłuchaj głosu mego wedle łaski swej, Panie, wedle prawa swego zachowaj mnie przy życiu! [150] »Blisko są ci, którzy prześladują mnie złośliwie, oddalili się od zakonu Twego. [151] »Bliski jesteś, Panie, a wszystkie przykazania Twoje są prawdą. [152] »Od dawna wiem o Twoich świadectwach, że ustaliłeś je na wieki! [153] »Wejrzyj na nędzę moją i wybaw mnie, gdyż nie zapominam o zakonie Twoim! [154] »Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie; zachowaj mnie według Słowa Twego! [155] »Zbawienie dalekie jest od bezbożników, bo nie dbają o ustawy Twoje. [156] »Wielkie jest miłosierdzie Twoje, Panie, zachowaj mnie według praw swoich! [157] »Liczni są prześladowcy moi i nieprzyjaciele moi, lecz ja nie zbaczam od świadectw Twoich. [158] »Gdy widzę odstępców, oburzam się, że nie strzegą Słowa Twego. [159] »Zważ, Panie, że kocham ustawy Twoje, zachowaj mnie według łaski swojej! [160] »Prawda jest treścią Słowa Twego i wszystko prawo Twe sprawiedliwe trwa wiecznie. [161] »Książęta prześladują mnie bez przyczyny, lecz serce moje lęka się Słowa Twego. [162] »Weselę się ze Słowa Twego jak ten, który zdobył wielki łup. [163] »Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, lecz kocham Twój zakon. [164] »Siedemkroć dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. [165] »Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon i nigdy się nie potkną. [166] »Wyczekuję zbawienia Twego, Panie, i pełnię przykazania Twoje. [167] »Dusza moja strzeże świadectw Twoich, które bardzo kocham. [168] »Strzegę ustaw Twoich i świadectw Twoich, bo wszystkie me drogi jawne są przed Tobą. [169] »Niech dotrze prośba moja przed oblicze Twoje, Panie, obdarz mnie rozumem według Słowa swego! [170] »Błaganie moje niech przyjdzie przed oblicze Twoje, wybaw mnie według obietnicy swojej! [171] »Chwała popłynie z warg moich, gdy mię nauczysz swych ustaw. [172] »Język mój będzie śpiewał Słowu Twemu na chwałę, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. [173] »Niech wesprze mnie ręka Twoja, bo wybrałem sobie ustawy Twoje! [174] »Zbawienia Twego pragnę, Panie, a zakon Twój jest rozkoszą moją. [175] »Niech żyje dusza moja, aby mogła Cię chwalić, a niech wspomagają mnie prawa Twoje! [176] »Błądziłem jak owca zgubiona, szukaj sługi swego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. 
«  Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl