Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Amosa » Rozdział 1
«  Księga Psalmów 150 Księga Amosa 1 Księga Amosa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa Amosa, który należał do pasterzy z Teko'a, które widział o Izraelu za dni Uzjasza, króla judzkiego i za dni Jerobeama, syna Joasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. [2] »I rzekł: "Gdy Pan ryczy z Syjonu i z Jeruzalemu wydaje głos swój, więdną niwy pasterzy i schnie szczyt Karmelu". [3] »Tak rzekł Pan: "Dla trzech przestępstw Damszku i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że młócili bronami żelaznymi Gilead. [4] »I ześlę ogień na dom Hazaela, aby pochłonął pałace Benhadada. [5] »I połamię zaworę Damaszku i wytępię obywatela z doliny Awen i dzierżącego berło z Bet-Edenu i pójdzie w niewolę lud aramejski do Kiru - mówi Pan. [6] »Tak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Gazy i dla czterech nie cofnę tego! Przeto, że uprowadzili pełną liczbę brańców, aby ich wydać Edomowi. [7] »I ześlę ogień na mur Gazy, aby pochłonął jej pałace. [8] »I wytępię obywatela z Azotu i trzymającego berło z Askalonu. I obrócę rękę moją na Ekron tak, że zginie ostatek Filistynów - mówi Wszechmocny Pan. [9] »Tak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Tyru i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że wydali Aramowi pełną liczbę brańców, a nie pomnieli na przymierze braterskie. [10] »I ześlę ogień na mur Tyru, aby pochłonął jego pałace. [11] »Tak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Edomu i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że ścigał mieczem brata swego stłumiwszy w sobie wszelką litość, a gniewem swym ustawicznie pałał i zapalczywość swoją chował bez przestania. [12] »I ześlę ogień na Teman, aby pochłonął pałace Bosry. [13] »Tak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw synów Amona i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że rozcinali brzemienne w Gileadzie, tylko aby rozszerzyć granice swoje. [14] »I rozniecę ogień na murze Rabby, aby pochłonął jej pałace wśród okrzyku w dzień walki, z wichrem w dzień zawieruchy. [15] »I pójdzie król ich w niewolę wraz z książętami swymi - mówi Pan. 
«  Księga Psalmów 150 Księga Amosa 1 Księga Amosa 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl