Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. [2] »Ziemia zaś była bezładną i pustą, nad otchłanią ciemność, a duch Boży unosił się ponad wodami. [3] »I Bóg rzekł: „Niech powstanie światłość”, i stała się światłość. [4] »Bóg widział, iż światłość jest dobra, więc uczynił Bóg przedział między światłością a ciemnością, [5] »i Bóg nazwał światłość dniem, zaś ciemność nazwał nocą. Minął wieczór, nastał ranek, dzień pierwszy. [6] »Następnie rzekł Bóg: „Niech powstanie sklepienie wśród wód i niech przedziela pomiędzy wodami a wodami”, [7] »i Bóg uczynił sklepienie i oddzielił wody, znajdujące się poniżej sklepienia, od wód, znajdujących się powyżej sklepienia. I stało się tak. [8] »Bóg nazwał sklepienie niebem. Minął wieczór, nastał ranek, dzień drugi. [9] »Następnie rzekł Bóg: „Niech zbiorą się wody z pod niebios w jednem miejscu, ażeby widocznym stał się ląd. I stało się tak. [10] »Bóg nazwał ląd ziemią, a zbiory wód nazwał morzami; i Bóg widział, że dobre. [11] »Następnie rzekł Bóg: „Niech ziemia pokryje się zielenią, zielem wydawającem nasienie, oraz drzewami owocowemi, rodzącemi owoce według rodzaju swojego zawierające nasienie swoje w sobie na ziemi”. I stało się tak. [12] »Ziemia wydała zieleń, ziele wydawające nasienie według rodzaju swojego, oraz drzewa tworzące owoce, zawierające nasienie swoje w sobie, według rodzaju swojego; i Bóg widział, że dobre. [13] »Minął wieczór, nastał ranek, dzień trzeci. [14] »Następnie rzekł Bóg: „Niech będą światła na sklepieniu niebieskiem gwoli rozróżnianiu pomiędzy dniem a nocą, ażeby były znakami dla pór, dni i lat, [15] »oraz ażeby służyły jako światła na sklepieniu niebieskiem dla oświetlania ziemi. I stało się tak. [16] »Bóg uczynił oba te światła największe, większe światło dla rządzenia dniem, zaś mniejsze światło dla rządzenia nocą, oraz gwiazdy. [17] »I Bóg umieścił je na sklepieniu niebieskiem, celem oświetlania ziemi, [18] »celem rządzenia dniem i nocą, oraz celem rozróżniania pomiędzy dniem a nocą; i Bóg widział, że dobre. [19] »Minął wieczór, nastał ranek, dzień czwarty. [20] »Następnie rzekł Bóg: „Niech zaroją się wody rojem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią popod sklepienie niebieskie”, [21] »i Bóg stworzył potwory największe i istoty żywe wszelakie poruszające się, któremi wody zaroiły się według rodzajów ich, oraz ptactwo skrzydlate wszelakie według rodzajów jego; i Bóg widział, że dobre. [22] »Wtedy Bóg błogosławił im, mówiąc: „Rozradzajcie i rozmnażajcie się i wypełnajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. [23] »Minął wieczór, nastał ranek, dzień piąty. [24] »Następnie rzekł Bóg: „Niech ziemia wyda istoty żyjące według rodzajów ich, bydło, płazy, oraz zwierzęta według rodzajów ich”. I stało się tak. [25] »Bóg uczynił zwierzęta lądowe według rodzajów ich bydło według rodzajów jego, oraz płazy ziemskie wszelakie według rodzajów ich. Bóg widział, że dobre. [26] »Następnie rzekł Bóg: „Uczynim człowieka [adam] na obraz nasz, na podobieństwo nasze. Oni będa władali rybami mórz i ptakami niebios, bydłem, ziemią całą i płazem wszelakim, pełzającym po ziemi”; [27] »i Bóg stworzył człowieka na obraz swój na obraz Boga stworzył go, stworzył ich mężczyzną i kobietą. [28] »Wtedy Bóg błogosławił im i Bóg rzekł: Rozradzajcie i rozmnażajcie się, wypełniajcie ziemię, podbijcie ją i władajcie rybami mórz, ptakami niebios, i zwierzęciem wszelakiem, które porusza się na ziemi”. [29] »I Bóg rzekł: „Oto oddałem wam ziele wszelakie wydawające nasienie, które jest na ziemi całej, jakoteż drzewa wszelakie, na których owoce drzewne wydawające nasienie. Niech to służy wam na pożywienie, [30] »oraz wszystkim zwierzętom lądowym, wszystkim ptakom niebieskim i wszystkiemu, co pełza po ziemi, w czem tchnienie żywe, – rośliny zielone wszelakie – na pożywienie”. I stało się tak. [31] »Bóg widział, iż wszystko, co uczynił, oto bardzo dobre. Minął wieczór, nastał ranek, dzień szósty. 
  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.