Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cała ziemia była jednej mowy i wyrazów tych samych. [2] »Wówczas działo się, gdy nadciągali od Kedemu [Wschodu], iż natrafili na równinę w Kraju Sumeru [Śin’ar] i osiedli tam. [3] »I rzekli jeden do drugiego: „Nuże! zrobim cegły i będziem wypalać je w ogniu”. Cegła bowiem była im kamieniem, a smołowiec był im wapnem. [4] »I powiedzieli: „Nuże! zbudujem sobie miasto z wieżą, której szczyt będzie sięgał nieba i uczynim sobie rozgłos, jeślibyśmy się rozprószyć mieli może po całej ziemi”. [5] »Ale Wiekuisty zestąpił, ażeby oglądać miasto i wieżę, które wznosili Synowie Adama [ludzie], [6] »i Wiekuisty rzekł: „Skoro oto naród jeden, jeden wszyscy mają język i taki początek ich działania, odtąd nie będzie im można przeszkodzić w czemkolwiek, co oni zamierzą uczynić. [7] »Nużę! zejdziem i pomieszamy tam ich mowę, ażeby nie zrozumieli jeden mowy drugiego”. [8] »I Wiekuisty rozprószył ich stamtąd po całej ziemi i zaprzestali budowy miasta. [9] »Dlatego nazwano je Babel, albowiem Wiekuisty pomieszał [balal] tam mowę całej ziemi i stamtąd Wiekuisty rozprószył ich po całej ziemi. [10] »Oto są dzieje [potomków] Szema: Szem był w wieku stu lat, gdy narodził mu się Arpachszad, dwa lata po potopie. [11] »Szem żył po narodzeniu Arpachszada pięćset lat i miał synów i córki. [12] »(11:12a) Arpachszad przeżył lat trzydzieści i pięć, gdy narodził mu się Szelach. [13] »(11:12b) Arpachszad żył po narodzeniu Szelacha lat czterysta i trzy i miał synów i córki. [14] »Szelach przeżył lat trzydzieści, gdy narodził mu się Eber. [15] »Szelach żył po narodzeniu Ebera lat czterysta i trzy i miał synów i córki. [16] »Eber przeżył lat trzydzieści i cztery, gdy narodził mu się Peleg. [17] »Eber żył po narodzeniu Pelega lat czterysta trzydzieści i miał synów i córki. [18] »Peleg przeżył lat trzydzieści, gdy narodził mu się Rěu. [19] »Peleg żył po narodzeniu Rěu lat dwieście i dziewięć i miał synów i córki. [20] »Rěu przeżył lat trzydzieści i dwa, gdy narodził mu się Sěrug. [21] »Rěu żył po narodzeniu Sěruga lat dwieście i siedem i miał synów i córki. [22] »Sěrug przeżył lat trzydzieści, gdy narodził mu się Nachor. [23] »Sěrug żył po narodzeniu Nachora lat dwieście i miał synów i córki. [24] »Nachor przeżył lat dwadzieścia dziewięć, gdy narodził mu się Terach. [25] »Nachor żył po narodzeniu Teracha lat sto dziewiętnaście i miał synów i córki. [26] »Terach przeżył lat siedemdziesiąt, gdy narodzili mu się: Abram, Nachor i Haran. [27] »Oto dzieje [potomków] Teracha: Terachowi narodzili się Abram, Nachor i Haran, a Haranowi narodził się Lot. [28] »Haran umarł w obecności ojca swego Teracha w swoim kraju rodzinnym w Ur-Kasdim [Chaldejskim], [29] »zaś Abram i Nachor wzięli sobie żony: Żonie Abrama na imię było Saraj, a żonie Nachora było na imię Milka, córce Harana, który był ojcem Milki i ojcem Jiski. [30] »Saraj była niepłodna i nie miała dzieci. [31] »Terach zabrał syna swego Abrama, wnuka swego Lota, syna Harana i synowę swoją Saraj, żonę syna swego Abrama i wyruszyli razem z Urkasdimu, ażeby udać się do Kraju Kanaanu, ale skoro przybyli do Charanu, osiedli tam. [32] »Dnie Teracha wynosiły dwieście pięć lat, gdy Terach zmarł w Charanie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.