Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To są dzieje potomków Ezawa, to jest Ědōma. [2] »Ezaw pojął żony swoje z pośród cór Kanaanejczyków: Adę, córkę Chittejczyka Ēlona, Ōhŏlibamę, córkę Any, córkę Chiwwejczyka Cyběona [Cyb’ona], [3] »i Bāsěmatę, córkę Ismaela, a siostrę Něbājōta. [4] »Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Bāsěmata urodziła Rěūēla, [5] »a Ōhŏlibama urodziła Jěūsza, Jalama [Ja’lam] i Koracha. Ci byli synami Ezawa, którzy narodzili mu się w Kraju Kanaanejskim. [6] »Ezaw zabrał żony swoje, synów swoich, córki swoje i wszystkie osoby domu swojego, oraz dobytek swój i wszystkie bydło swoje, całe mienie swoje, które nabył w Kraju Kanaanejskim, – i udał się do kraju [innego] gwoli bratu swemu Jakóbowi, [7] »gdyż było mienie ich za mnogie, iżby mogli mieszkać razem, toteż kraina, w której przebywali, nie mogła udźwignąć ich z powodu ich dobytku. [8] »Ezaw zamieszkał na Górze Seiru; Ezaw to jest Ědōm. [9] »A to są dzieje potomków Ezawa, [pra]ojca Edomitów, na Górze Seiru. [10] »Te są imiona synów Ezawa: Ělifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Rěūēl, syn Bāsěmaty, żony Ezawa. [11] »Synami Ělifaza byli: Tēman, Omar, Cěfō, Gatam i Kěnaz. [12] »Timna była nałożnicą Ělifaza, syna Ezawa i urodziła Ělifazowi Ămalēka. Ci to byli synami Ady, żony Ezawa. [13] »Ci zaś byli synami Rěūēla: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Ci byli synami Bāsěmaty, żony Ezawa. [14] »A ci zaś byli synami Ōhŏlibamy, córki Any, córki Cybeona, a żony Ezawa: ona urodziła Ezawowi Jěūsza, Jalama i Koracha. [15] »Ci oto byli książętami Synów Ezawa, synowie Ělifaza, pierworodnego Ezawa: książę Teman, książę Omar, książę Cěfō, książę Kěnaz, [16] »książę Korach, książę Gatam i książę Ămalēk. Ci oto książęta Elifazejczyków w Kraju Edomejskim, – ci byli synami Ady. [17] »A ci byli synami Rěūēla, syna Ezawa: książę Nachat, książę Szamma, książę Mizza. Ci oto książęta Rěūēlejczyków w Kraju Edomejskim, – ci byli synami Bāsěmaty, żony Ezawa. [18] »A ci byli synami Ōhŏlibamy, żony Ezawa: książę Jěūsz, książę Jalam i książę Korach. Ci to książęta byli [synami] Ōhŏlibamy, córki Any, żony Ezawa. [19] »Oni to byli Synami Ezawa, a ci byli książętami ich, to jest Ědōmejczyków. [20] »Ci byli synami Chorejczyka Sēira, zamieszkałymi w tym kraju: Lotan, Szobal, Cyběon [Cyb’on], Ăna, [21] »Diszon, Ēcer i Diszan. Ci oto byli książętami Chorejczyków, synami Sēira, w Kraju Ědōmejskim. [22] »Synami Lotana byli: Chōri i Hēmam, siostrą zaś Lotana była Timna. [23] »Ci byli synami Szobala: Alwan, Mānachat, Ebal, Szāfō i Onam. [24] »Ci byli synami Cyběona: Ajja i Ăna, ów Ana, który znalazł muły w pustyni, gdy pasł osły ojca swojego Cyběona. [25] »Ci byli dziećmi Ăny: Diszon i Ōhŏlibama, córka Any. [26] »Ci byli synami Diszana: Chemdan, Eszban, Jitran i Kěran. [27] »Ci byli synami Ēcera: Bilhan, Zaăwan i Ăkan. [28] »Ci zaś byli synami Diszana: Uc i Ăran. [29] »A ci byli książętami Chorejczyków: książę Lotan, książę Szobal, książę Cyběon, książę Ăna, [30] »Książę Diszon, książę Ēcer i książę Diszan, – oni to byli książętami Chorejczyków wedle szczepów ich w Kraju Seirskim. [31] »Ci zaś oto byli królami, którzy panowali w Kraju Ědōmejskim, zanim panował król nad Synami Izraela. [32] »Ědōmem zawładnął Bela, syn Běōra, którego miasto nazywało się Dinhaba. [33] »Bela umarł, – miasto niego objął rządy Jobab, syn Zeracha z Bocry. [34] »Jobab umarł, – miasto niego objął rządy Chuszam z Kraju Temanejskiego. [35] »Chuszam umarł, – miasto niego objął rządy Hadad, syn Bědada, który pobił Midjanitów na Moabejskiem Polu, miasto zaś jego nazywało się Ăwit. [36] »Hădad umarł, – miasto niego objął rządy Samla z Masreki. [37] »Samla umarł, – miasto niego objął rządy Saul [Szāūl] z Rěchobotu nad Eufratem. [38] »Saul umarł, – miasto niego objął rządy Baalchanan, syn Akbora. [39] »Baalchanan, syn Akbora umarł, – miasto niego objął rządy Hădar, którego miasto nazywało się Pāū, a żona jego nazywała się Měhētabēl [Měhētab’ēl], córka Matredy, córki Mēzahaby. [40] »Te zaś oto są imiona książąt Ezawejskich wedle ich rodów, miejscowości i nazw ich: książę Timna, książę Alwa, książę Jětēt, [41] »książę Ōhŏlibama, książę Ela, książę Pinon, [42] »książę Kěnaz, książę Tēman, książę Mibcar, [43] »książę Magdiēl i książę Irām; – oni to byli książętami Ědōmejczyków, wedle siedzib ich w kraju swojego dziedzictwa, – onże Ezaw [pra]ojcem Ědōma [Ědōmejczyków]. 
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.