Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 46
«  1 Księga Mojżeszowa 45 1 Księga Mojżeszowa 46 1 Księga Mojżeszowa 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Izrael wyruszył wraz z wszystkiem, co doń należało, i przybył do Bersaby, gdzie składał ofiary Bogu ojca swojego Izaka. [2] »A Bóg przemówił do Izraela w widzeniu nocnem i rzekł: „Jakóbie, Jakóbie!”; – on zaś odrzekł: „Oto jestem!” [3] »A On rzekł: „Ja jestem Wszechmocny, Bóg ojca twojego! Nie obawiaj się zstąpić do Egiptu, albowiem uczynię ciebie, tam narodem wielkim. [4] »Ja zstąpię z tobą do Egiptu, a Ja też wywiodę ciebie, a Józef położy rękę swoją na twe oczy”. [5] »Jakób wyruszył z Bersaby: Synowie Izraela zabrali ojca swego Jakóba, dziatwę swoją i żony swoje na wozach, które Faraon przysłał gwoli przewiezieniu jego. [6] »Oni zabrali bydło swoje i dobytek swój, które nabyli w Kraju Kanaanejskim i przybyli do Egiptu: Jakób, a z nim cały jego ród: [7] »Synów swoich i wnuków swoich ze sobą, córki swoje i wnuczki swoje, oraz cały ród swój przywiózł on ze sobą do Egiptu. [8] »Oto imiona Synów Izraela przybywających do Egiptu: Jakób, oraz synowie jego: Rubin, pierworodny Jakóba. [9] »Synowie Rubina: Chănōch, Pallū, Checron i Karmi. [10] »Synowie Szymona: Jěmūēl, Jamin, Ohad, Jachin i Cochar, oraz Saul [Szaūl], syn niewiasty Kănāănejskiej. [11] »Synowie Lewiego [Lewi]: – Gerson [Gērěszōn], Kěhāt i Měrari. [12] »Synowie Judy: Ēr, Ōnān, Szěla, Perec i Zerach. Ēr i Ōnān zmarli w Kraju Kanaanejskim. Synami Pereca byli: Checrōn i Chamūl. [13] »Synowie Isachara: Tola, Puwwā, Job i Szymron. [14] »Synowie Zěbūlūna: Sered, Ēlōn i Jachlěēl. [15] »Oto synowie Lei, których ona urodziła Jakóbowi w Paddanăramie wraz z córką jego Diną: Wszystkich osób – synów jego i córek jego – trzydzieści i trzy. [16] »Synowie Gada: Cyfjōn, Chaggi, Szuni, Ecbon, En, Ărodi i Arēli. [17] »Synowie Aszēra: Jimna, Jiszwa, Jiszwi i Běriā, oraz siostra ich Serach. Synowie Běrii: Cheber i Malkiēl. [18] »Oto synowie Zylpy, którą Laban dał córce swojej Lei: ona urodziła ich Jakóbowi, osób szesnaście. [19] »Synowie Racheli, małżonki Jakóba: Józef i Benjamin. [20] »Józefowi urodzili się w Kraju Egipskim, których zrodziła mu Ăsănāt, córka Potifery, kapłana Onu: Menase [Měnaszsze] i Efraim [Efrajim]. [21] »Synowie Benjamina: Bela, Becher, Aszbēl, Gēra, Naămān, Achi, Rosz, Muppim, Chuppim i Ard. [22] »Oto synowie Racheli, którzy urodzili się Jakóbowi: Wszystkich osób czternaście. [23] »Synowie Dana: Chusim. [24] »Synowie Naftalego: Jachcěēl, Gūni, Jēcer i Szyllēm. [25] »Oto synowie Bilhy, którą Laban dał córce swej Racheli, a która urodziła ich Jakóbowi: Wszystkich osób siedmioro. [26] »Wszystkich osób, które przynależne do Jakóba – przybywały [z nim] do Egiptu, a wywodziły się z niego, oprócz żon synów Jakóba, – wszystkich osób sześćdziesiąt i sześć. [27] »Synowie Józefa, którzy urodzili mu się w Egipcie, osób dwoje. Wszystkich osób domu Jakóba, które przybyły do Egiptu, – siedemdziesiąt, [28] »Judę wysłał on przed sobą do Józefa, ażeby wskazywał jemu drogę do Goszenu, – i przybyli do krainy Goszenu. [29] »Józef zaprzągł powóz swój i wyruszył na spotkanie ojca swego; gdy mu się ukazał, padł mu na szyję i płakał długo na szyji jego. [30] »A Izrael rzekł do Józefa: „Mogę umrzeć teraz, skorom ujrzał twe oblicze, iżeś jeszcze żyw”. [31] »Józef rzekł do braci swoich i do domu ojca swego: „Wyjdę i opowiem Faraonowi. Ja powiem jemu: „Bracia moi i dom mojego ojca, którzy byli w Kraju Kanaanejskim, przybyli do mnie. [32] »Ludzie ci są pasterzami trzód, gdyż zawsze byli hodowcami bydła. Oni sprowadzili trzodę swoją i bydło swoje i wszystko, co należy do nich”. [33] »I będzie, – skoro Faraon zawezwie was i powie: „Jakie zatrudnienie wasze?” [34] »powiecie tedy: „Hodowcami bydła byli słudzy twoi od młodości swojej aż dotąd, tak my, jak i ojcowie nasi”; – ażebyście osiedli w krainie Goszenu, albowiem każdy pasterz trzód jest wstrętem dla Egipcjan”. 
«  1 Księga Mojżeszowa 45 1 Księga Mojżeszowa 46 1 Księga Mojżeszowa 47  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.