Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 48
«  1 Księga Mojżeszowa 47 1 Księga Mojżeszowa 48 1 Księga Mojżeszowa 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tych wypadkach działo się, iż zawiadomiono Józefa: „Oto ojciec twój chory”; on więc zabrał obu synów swoich ze sobą: Menasego i Efraima. [2] »Skoro oznajmiono Jakóbowi, mówiąc: „Oto syn twój Józef przystępuje do ciebie”, wysilił się Izrael i usiadł na łożu, [3] »i Jakób rzekł do Józefa: „Bóg Wszechmocny objawił mi się w Luzie, w Kraju Kanaanejskim, On błogosławił mi [4] »i rzekł do mnie: „Oto Ja rozplenię ciebie, będę rozmnażał ciebie, wywiodę z ciebie mnóstwo plemion i oddam Kraj ten potomstwu twemu po tobie jako posiadłość wieczystą. [5] »Obecnie więc obaj synowie twoi, którzy narodzili ci się w Kraju Egipskim przed przybyciem moim do ciebie do Egiptu, moimi oni są: Efraim i Menase będą należeć do mnie, jak Rubin i Szymon. [6] »Natomiast potomstwo twoje, którebyś ty zrodził po nich, – twoimi oni będą: wedle imion braci swoich będą wymieniani w dziedzictwie swojem. [7] »A ja, gdy wracałem z Paddanu, zmarła mi Rachela w Kraju Kanaanejskim w drodze, gdy był jeszcze kawał ziemi, ażeby przybyć do Efratu, więc ją pochowałem tam, przy drodze do Efratu, to jest Betleemu [Betlechem]”. [8] »Skoro Izrael zauważył synów Józefa, rzekł on: „Kim są ci?”. [9] »Nato rzekł Józef do ojca swojego: „Synami moimi – oni, których dał mi tutaj Bóg”; on zaś rzekł: „Weź ich ku mnie, a ja pobłogosławię ich”. [10] »Oczy Izraela stały się ociężałemi ze starości, iż on nie mógł patrzeć się, więc przyprowadził ich do niego, on zaś ucałował ich i uściskał ich. [11] »Wtedy rzekł Izrael do Józefa: „Nie sądziłem, iż będę oglądał oblicze twe, a oto okazał Bóg mi potomstwo twoje też”. [12] »Józef odwiódł ich od kolan jego i bił o ziemię pokłon przed nim. [13] »Następnie ujął Józef obu ich: prawicą swoją Efraima od lewicy Izraela, zaś Menasego lewicą swoją od prawicy Izraela, – i przyprowadził [ich] do niego. [14] »Wszelako Izrael wyciągnął prawicę swoją i położył [ją] na głowie Efraima, lubo tenże młodszy, – zaś lewicę swoją na głowie Menasego. On umyślnie przełożył ręce swoje – pomimo, że pierworodnym był Menase. [15] »On błogosławił Józefowi i rzekł: „Bóg, przed Którym postępowali ojcowie moi; Abraham i Izak, Bóg, Który kieruje mną, odkąd istnieję, po dzień dzisiejszy, [16] »anioł, który wybawiał mnie z niedoli wszelkiej, – On niechaj błogosławi chłopcom tym, niechaj wymieniane będzie na nich imię moje, oraz imiona ojców moich: Abrahama i Izaka – i niech licznie mnożą się na ziemi”. [17] »Gdy Józef ujrzał, iż ojciec jego położył prawą rękę swoją na głowie Efraima, wydawało mu się to niewłaściwem, więc ujął rękę ojca swego, ażeby przenieść ją z głowy Efraima na głowę Menasego, [18] »i Józef rzekł do ojca swojego: „Nie tak, ojcze mój! Zaprawdę ten jest pierworodnym! Połóż prawicę swą na głowie jego”. [19] »Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: „Ja wiem, mój synu, wiem. On się stanie ludem, on też będzie wielkim, jednak młodszy jego brat będzie większym, niźli on i ród jego będzie zawierał plemiona”. [20] »On błogosławił im owego dnia, mówiąc: „Tobą będzie Izrael błogosławić, mówiąc: „Niechaj Bóg uczyni ciebie, jak Efraima i jak Menasego”; i umieścił Efraima przed Menasem. [21] »Izrael rzekł do Józefa: „Oto ja umieram, – ale Bóg będzie z wami i przywróci was do Kraju ojców waszych. [22] »Ja zaś daję tobie jeden udział ponad braci twoich, który zabrałem Emorejczykowi mieczem moim i łukiem moim”. 
«  1 Księga Mojżeszowa 47 1 Księga Mojżeszowa 48 1 Księga Mojżeszowa 49  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.