Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Teraz będziesz widział, co uczynię Faraonowi, gdyż przez moc potężną zwolni ich, przez moc potężną on wypędzi ich ze swojego kraju”. [2] »Bóg rzekł nadto do Mojżesza i powiedział doń: „Ja jestem Wiekuistym. [3] »Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi [Jicchak] i Jakóbowi? [Jaăkob], jako Bóg Wszechmocny, ale Imieniem Mojem: „Wiekuisty nie dawałem Ja się poznać im. [4] »Ustanowiłem też przymierze Moje z nimi, iż dam im Kraj Kanāănejski, kraj pobytu ich, w którym przebywali. [5] »Ja też wysłuchałem wzdychanie Synów Izraela, których Egipcjanie zmuszają do [sc. niewolnych] robót i Ja wspomniałem na przymierze Moje. [6] »Więc zaiste rzeknij do Synów Izraela: „Ja jestem Wiekuistym! Ja wywiodę was [sc. na wolność] z pod brzemienia Egipcjan, Ja ocalę was z [niewolnej] służby ich i Ja wyzwolę was wyciągniętem ramieniem i wyrokami wielkimi, [7] »lecz wezmę Sobie was za lud i będę wam Bogiem, a wy poznacie, że Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym, Który wywiedzie was [sc. na wolność] z pod brzemienia Egipcjan. [8] »Ja wprowadzę was do Kraju, który ślubowałem dać Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi, i wam go dam w dziedzictwo, Ja Wiekuisty”. [9] »Mojżesz rzekł tak do Synów Izraela, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu przytłumienia ducha skutkiem ciężkiej służby. [10] »Wtedy rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [11] »„Pójdź, powiedz Faraonowi, królowi Egipskiemu, ażeby zwolnił Synów Izraela ze swojego kraju”. [12] »Lecz Mojżesz rzekł do Wiekuistego, mówiąc: „Skoro oto Synowie Izraela nie usłuchali mnie, więc jak mnie będzie słuchał Faraon, a ja wszak jestem tępy w mowie”. [13] »Nato Wiekuisty rzekł do Mojżesza i Arona, i udzielił im zlecenia do Synów Izraela i do Faraona, króla Egipskiego, ażeby spowodować wyjście [sc. na wolność] Synów Izraela z Egiptu. [14] »Ci są oto naczelnicy rodów ich, a mianowicie synowie Rubina [Rěūbēn], pierworodnego Izraela: Chănōch, Pallū, Checrōn i Karmi; – to są rody Rubina. [15] »Synowie Szymona: Jěmūēl, Jāmin, Ohad, Jāchin i Cochar, oraz Saul [Szāūl], syn Kănaănejki; – to są rody Szymona. [16] »Te zaś oto są imiona synów Lewi’ego wedle rodowodów ich: Gerson [Gērěszōn], Kěhāt i Mărāri. A lat życia Lewi’ego było: sto trzydzieści siedem lat. [17] »Synowie Gersona: Libni i Szymei [Sim’i] wedle rodów ich. [18] »Synowie Kěhāta: Amram, Jicehār [Jic’har], Chebron i Uzziēl. A lata życia Kěhāta wynosiły: lat sto trzydzieści trzy. [19] »Synowie Měrarego: Machli i Musi; – to są oto rody Lewi’ego wedle rodowodów ich. [20] »Amram pojął za żonę ciotkę swoją Jochebedę, ona zaś urodziła mu Arona [Ahărōn] i Mojżesza [Moszē]. A lata życia Amrama wynosiły: lat sto trzydzieści siedem. [21] »Synowie Jicehāra [Jic’har]: Korach, Nefeg i Zychri [Zichri]. [22] »Synowie Uzziēla: Miszaēl, Elcafan i Sytri [Sitri]. [23] »Aron pojął za żonę Ěliszebę, córkę Amminadaba, ona zaś urodziła mu Nadaba, Abihūa, Eleāzara [El’azar] i Itamara. [24] »Synowie Koracha: Assyr [Assir], Elkana i Ābiāsaf; te są oto rody Korachitów. [25] »Eleāzar, syn Arona pojął za żonę jedną z pośród córek Pūtiēla, ona zaś urodziła mu Piněchasa; ci są oto naczelnicy rodów Lewitów wedle rodzin ich. [26] »To jest Aron i Mojżesz, do których Wiekuisty rzekł: „Wywiedźcie [sc. na wolność] Synów Izraela z Kraju Egipskiego wedle hufców ich”. [27] »Oni to mówili do Faraona, króla Egipskiego, ażeby umożliwić Synom Izraela wyjście [sc. na wolność] z Egiptu, to [właśnie] Mojżesz i Aron. [28] »I działo się w dniu, w którym Wiekuisty mówił do Mojżesza w Kraju Egipskim, [29] »iż Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: „Ja jestem Wiekuistym! Powiedz Faraonowi, królowi Egipskiemu, wszystko, co Ja do ciebie rzeknę”. [30] »Nato rzekł Mojżesz przed Wiekuistym: „Ja jestem oto tępy w mowie, jakżeż więc mnie będzie słuchał Faraon?”. 
«  2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.