Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza i Arona, mówiąc: [2] »„Każdy przy chorągwi swojej ze znakami wedle rodzin ojców swoich, niech Synowie Izraela rozkładają się obozem; opodal dookoła Namiotu Obecności niech rozłożą się obozem. [3] »Naprzód ku wschodowi niech rozkładają się obozem: chorągiew Obozu Judy – wedle hufców ich, książę Synów Judy Nachszon, syn Amminadaba, [4] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie siedemdziesiąt cztery tysięcy sześćset. [5] »Obok niego niech rozkłada się obozem pokolenie Isachara, książę Synów Isachara Nataniel [Nětan’ēl], syn Cūara, [6] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie pięćdziesiąt cztery tysięcy czterysta; [7] »a następnie: pokolenie Zěbuluna, książę Synów Zěbuluna Ěliab, syn Chēlona, [8] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta. [9] »Wszystkich, którzy podlegali przeglądowi w Obozie Judy, było sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta wedle hufców ich: oni będą najpierw wyruszali. [10] »Chorągiew Obozu Rubina [Rēūben] ku południowi – [będą rozkładali się obozem] wedle hufców ich, książę Synów Rubina Elicur, syn Szědēūra, [11] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie czterdzieści sześć tysięcy pięćset. [12] »Obok niego niech rozkłada się obozem pokolenie Szymona, książę Synów Szymona Szělumiēl, syn Curiszaddaja, [13] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta; [14] »a następnie: pokolenie Gada, książę Synów Gada Eljasaf, syn Rěūēla. [15] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesięciu. [16] »Wszystkich, którzy podlegali przeglądowi w Obozie Rubina, było sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesięciu wedle hufców ich: oni będą jako drudzy wyruszali. [17] »Następnie będzie wyruszał Namiot Obecności, oraz Obóz Lewitów we środku między Obozami. Jak oni będą rozkładali się obozem, tak niech też wyruszą, każdy – na właściwem miejscu swojem wedle chorągwi swoich. [18] »Chorągiew Obozu Efraima – wedle hufców ich ku zachodowi, książę Synów Efraima Eliszama, syn Ammihuda, [19] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie czterdzieści tysięcy pięćset. [20] »Obok niego pokolenie Menasego, książę Synów Menasego Gamaliel, syn Pědacura, [21] »oraz hufiec jego, w którym było [liczonych] przy przeglądzie trzydzieści dwa tysięcy dwieście, [22] »a następnie: pokolenie Benjamina, książę Synów Benjamina Ăbidan, syn Gideoniego, [23] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie trzydzieści pięć tysięcy czterysta. [24] »Wszystkich, którzy podlegali przeglądowi w Obozie Efraima, było sto osiem tysięcy wedle hufców ich: oni w trzecim rzędzie będą wyruszali. [25] »Chorągiew Obozu Dana ku północy – wedle hufców ich [będą rozkładali się obozem], książę Synów Dana Ăchiezer, syn Ammiszaddaja, [26] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie sześćdziesiąt dwa tysięcy siedemset. [27] »Obok nich niech rozkłada się obozem pokolenie Aszera, książę Synów Aszera Pagiel [Pag’iēl], syn Ochrana, [28] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie czterdzieści jeden tysięcy pięćset; [29] »następnie: pokolenie Naftalego, książę Synów Naftalego Ăchira, syn Ēnana, [30] »oraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie pięćdziesiąt trzy tysięcy czterysta. [31] »Wszystkich, którzy podlegali przeglądowi w Obozie Dana, było sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset; oni na końcu będą wyruszali wedle hufców swoich”. [32] »Ci są oto, podlegający przeglądowi z pośród Synów Izraela wedle rodzin ojców ich. Wszystkich, którzy podlegali przeglądowi z pośród [wszystkich] Obozów wedle hufców ich, [było] sześćset trzy tysięcy pięćset pięćdziesięciu, [33] »natomiast Lewici nie podlegali przeglądowi pośród Synów Izraela, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [34] »Synowie Izraela wykonali to: zgodnie z wszystkiem, co Wiekuisty rozkazał Mojżeszowi, tak oni rozkładali się obozem, i tak też oni wyruszali wedle hufców swoich, każdy – wedle rodów swoich przy rodzinach ojców swoich. 
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.