Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skoro Bileam widział, iż Wiekuistemu podoba się błogosławić Izraelowi, nie szedł, jak za każdym razem za wróżbami, lecz zwrócił oblicze swoje ku pustyni. [2] »Gdy Bileam podniósł wzrok swój i ujrzał Izraela, rozłożonego wedle pokoleń swoich, – spoczął na nim duch Boży, [3] »i on wygłosił przypowieść swą i rzekł: „Rzecz Bileama, syna Běōra, rzecz męża tego o otwartem oku, [4] »rzecz słuchającego słowa Wszechmocnego, który jasnowidzenie widzi Wszechmocnego, padając, lecz otwarte mając oczy: [5] »Jak pięknemi są namioty twoje, o Jakóbie, siedziby twoje, – Izraelu! [6] »Jak łożyska wyciągnięte, jak ogrody przy strumieniu, jak aloesy [,które] zasadził Wiekuisty, jak cedry nade wodą. [7] »Ciecze woda z wiader jego, a potomstwo jego wśród obfitych wód. Wyższym będzie od Ăgaga jego król, – królestwo jego będzie wyniesione. [8] »Wszechmocny, Który wywiódł [na wolność] go z Egiptu, [niejako] moc bawołu ma, On pożerał będzie ludy wrogie jemu, kości ich gruchotał i strzałami swemi raził. [9] »Gdy on klęknie, legnie, jak lew, czy jak lwica, – któż go ruszy: którzy błogosławią tobie – błogosławion [każdy z nichj, zaś którzy klną cię – przeklęty”. [10] »Potem rozgorzał gniew Balaka przeciw Bileamowi, klasnął dłońmi swemi i Balak rzekł do Bileama: „Ażeby przeklnąć wrogów moich, – zawezwałem ciebie, a ty, oto! błogosławiłeś [im] tak bardzo już po raz trzeci. [11] »A zatem teraz umykaj sobie do miejscowości twojej. Powiedziałem [wprawdzie, iż] czcią otoczę ciebie, lecz, oto! Wiekuisty pozbawił cię [dostępu do] czci”. [12] »Nato Bileam odrzekł Balakowi: „Czyż nie rzekłem też i posłańcom twoim, których ty wysłałeś do mnie, mówiąc: [13] »„Jeśli [nawet] Balak da mi, ile jego dom pomieści srebra, czyteż złota, – nie będę mógł przekroczyć rozkazu Wiekuistego, ażeby dokonać dobrego, lub złego – z własnej myśli. Co Wiekuisty rzeknie, to ja będę mówił. [14] »Zatem teraz, oto! ja odchodzę do mojego ludu; nuże! a ja wskażę tobie, co ten naród ludowi twemu zdziała na końcu dni [w przyszłości późnej]. [15] »Potem wygłosił przypowieść swoją i rzekł: „Rzecz Bileama, syna Beora, rzecz męża tego o otwartem oku, [16] »rzecz tego, który słucha Wszechmocnego i zna myśli Najwyższego, który jasnowidzenie widzi Wszechmocnego, padając, lecz otwarte mając oczy. [17] »Widzę go, – lecz [to] nie obecnie; patrzę nań, lecz to nie jest blizkie: Gwiazda podnosi się z Jakóba, wstaje berło z Izraela, – on będzie raził czaszki Moabitów i miażdżył będzie wszystkich Synów Szeta [Szēt]. [18] »Edom stanie się zaborem, Sēir przejdzie na dziedziczną własność wrogów swoich, zaś Izrael będzie działał z siłą. [19] »Z Jakóba wyjdzie, kto ujarzmi i wygubi rozbitki Iru”. [20] »Skoro ujrzał Amaleka, wygłosił on przypowieść swoją i rzekł: „Pierwocinami ludów – Amalēk, a [jednak] koniec jego [mu] na zgubę”. [21] »Skoro ujrzał Kēnejczyka [Kēni], wygłosił on przypowieść swoją i rzekł: „Potężną jest siedziba twoja, założone wśród skał gniazdo twoje. [22] »Zaiste! [niemniej] Kain ulegnie zniszczeniu, wrychle weźmie Assyrja [Aszszūr] cię w niewolę”. [23] »Następnie wygłosił przypowieść swoją i rzekł: „O! któż przy życiu pozostanie, gdy Wszechmocny będzie dokonywał tego? [24] »Okręty [będą przybywały] z ramienia Kittejczyków |Kittim], będą dręczyć Assyrję [Aszszur] i będą dręczyć Ebera, lecz i one [też] na zgubę [pójdą]”. [25] »Potem wstał Bileam, odszedł i powrócił do miejscowości swojej, a też i Balak poszedł swoją drogą. 
«  4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.