Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto jest rodowód Arona i Mojżesza, gdy Wiekuisty rozmawiał z Mojżeszem na Górze Synaju: [2] »Oto są imiona synów Arona: pierworodny Nadab, Ăbihū, Eleazar [El’azar] i Itamar. [3] »To są oto imiona synów Arona kapłanów pomazanych, których wyświęcił [upełnomocnił] dla pełnienia służby kapłańskiej. [4] »Nadab i Ăbihu zmarli przed Wiekuistym w chwili, gdy [ponieważ] ofiarowali ogień obcy przed Wiekuistym na Pustyni Synaju, a [iż] nie mieli synów, więc pełnili służbę kapłańską Eleazar i Itamar wobec [za życia] ojca swego Arona. [5] »Wiekuisty rzekł wówczas do Mojżesza, mówiąc: [6] »„Przybliż pokolenie Lewiego, i każ mu stawać przed kapłanem Aronem, ażeby [odtąd] mu służyli, [7] »ażeby przestrzegali obowiązków, odnoszących się do niego, oraz obowiązków, odnoszących się do Gminy całej, przed Namiotem Obecności, odnośnie pełnienia służby w Przybytku, [8] »oraz, ażeby strzegli wszystkich sprzętów Namiotu [Ohel] Obecności [Moed], oraz przestrzegali obowiązków nałożonych przez Synów Izraela odnośnie pełnienia służby w Przybytku. [9] »Lewitów [potem] oddasz Aronowi i synom jego, – którzy oddawani są całkowicie jemu z pośród Synów Izraela. [10] »Aronowi zaś [samemu] i synom jego zlecisz, ażeby przestrzegali kapłaństwa swojego; – a kto postrony by przystąpił [do ołtarza], niech zostanie uśmiercony”. [11] »Następnie Wiekuisty rzekł [też] do Mojżesza, mówiąc: [12] »„Ja też oto przyjąłem Lewitów z pośród Synów Izraela miasto każdego pierworodnego, rozwierającego łono, z Synów Izraela; – tak więc Lewici będą należeli do Mnie, –  [13] »gdyż Moim jest każdy pierworodny, ponieważ, – gdy raziłem każdego pierworodnego w Kraju Egipskim, – poświęciłem dla Siebie każdego pierworodnego w Izraelu od człowieka do zwierzęcia, – niechże więc należą do Mnie. Ja jestem Wiekuistym”. [14] »Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza na Górze Synaju, mówiąc: [15] »„Odbądź przegląd Synów Lewiego wedle rodzin ojców ich, wedle rodów ich! Każdego [mianowicie] mężczyznę, od liczącego [jeden] miesiąc wzwyż, poddasz u nich przeglądowi”. [16] »Mojżesz odbył przegląd ich wedle słów Wiekuistego – wedle rozkazu, który otrzymał. [17] »A oto byli ci Synowie Lewiego wedle imion ich: Gerszon [Gērěszon], Kěhat i Měrari. [18] »A te są imiona Synów Gerszona wedle rodów ich: Libni i Szymei [Sim’i]; [19] »Synów Kehata wedle rodów ich: Amram, Jicěhar [Jic’har], Chebron i Uzziēl, [20] »zaś Synów Měrarego wedle rodów ich: Machli i Muszy [Musi]. Te są oto rody [pokolenia] Lewiego wedle rodzin ojców ich. [21] »Do Gerszona [należą] ród Libniego i ród Szymei’ego; – oto to są rody [szczepu] Gersońskiego [Gerszona]; –  [22] »z nich było przy przeglądzie, – licząc każdego mężczyznę od mającego jeden miesiąc wzwyż, – przy przeglądzie było z nich: siedem tysięcy pięćset. [23] »Rody [szczepu] Gersońskiego [Gerszona] będą rozkładały się obozem na tyłach Przybytku ku zachodowi. [24] »Księciem szczepu Gersońskiego [Gerszona] był Eljasaf, syn Laēla. [25] »Posterunek [obowiązków] Synów Gerszona [Gěrěszona] w Namiocie Obecności [obejmował]: Przybytek, oraz Namiot, nakrywę jego i zasłonę u drzwi Namiotu Obecności, [26] »oraz zapony przedsionka, zasłonę u drzwi przedsionka, który przylega do Przybytku i do ołtarza dookoła, i powrozy jego, wszystko co potrzebne do roboty przy nim. [27] »Do Kěhata należą: ród Amrama, ród Jicehara [Jic’har], ród Chebrona i ród Uzziēla; oto to są rody szczepu Kěhatowego [Kěhata]. [28] »Licząc każdego mężczyznę od mającego [jeden] miesiąc wzwyż, – [było ich] osiem tysięcy sześćset, zajmujących posterunek w Świątyni [samej]. [29] »Rody Synów Kěhata rozkładały się obozem u boku Przybytku ku południowi. [30] »Księciem szczepu rodów Kěhata był Elicafan, syn Uzziēla. [31] »Posterunek ich [obejmował]: arkę, stół, świecznik, ołtarze, naczynia Świątyni, któremi pełnić będą służbę, kotarę, oraz wszystko, co potrzebne [jeszcze] dla niej. [32] »Naczelnym księciem [pokolenia] Lewiego był kapłan Eleazar [El’azar], syn kapłana Arona [Ahăron], – miał nadzór nad pełniącymi obowiązki przy Świątyni [samej]. [33] »Do Merariego należą: ród Machli’ego i ród Muszy’ego, [Muši] – to oto są rody Merariego; [34] »z nich było przy przeglądzie, licząc każdego mężczyznę, od mającego jeden miesiąc wzwyż, sześć tysięcy dwustu. [35] »Księciem szczepu rodów Merariego był Curiēl, syn Abichaila [Abichajil]; one będą rozkładały się obozem u boku Przybytku ku zachodowi. [36] »Zakres [obowiązków] posterunku Synów Merariego [obejmował]: deski Przybytku, listwy, słupy i podstawy jego, wszystkie przybory jego i wszystko, co potrzebne do roboty przy nim, [37] »też i słupy przedsionka dookoła i podstawy ich, oraz kołki ich i sznury. [38] »Zaś tymi, którzy powinni rozkładać się obozem od przodu Przybytku, ku wschodowi, [a mianowicie] na przedzie Namiotu Obecności ku wschodowi [słońca]: – Mojżesz, oraz Aron i Synowie jego, – [którzy] zajmują posterunek [obowiązki] przy Świątyni, jako posterunek [obowiązków względem] Synów Izraela; – a kto postronny by przystąpił, niech zostanie uśmiercony. [39] »Wszystkich, którzy byli przy przeglądzie, Lewitów, których przegląd odbył Mojżesz, oraz Aron, wedle rozkazu Wiekuistego, w rodach ich, wszystkich mężczyzn, od mającego jeden miesiąc wzwyż, – [było] czterdzieści dwa tysięcy. [40] »Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Odbądź przegląd wszystkich pierworodnych mężczyzn wśród Synów Izraela, od mającego jeden miesiąc wzwyż, – i zbierz ilość imion [osób] ich. [41] »Następnie przyjmiesz Lewitów dla Mnie, [to jest] Mnie Wiekuistego, miasto każdego pierworodnego wśród Synów Izraela, a również i bydło Lewitów miasto każdego pierworodnego [samca] z bydła Synów Izraela”. [42] »Nato odbył Mojżesz przegląd, – tak, jak Wiekuisty przykazał mu, – wszystkich pierworodnych wśród Synów Izraela, [43] »a oto było wszystkich pierworodnych mężczyzn, – przez liczenie imion, od mającego jeden miesiąc wzwyż, podlegających przeglądowi z pośród nich, – dwadzieścia dwa tysięcy dwieście siedemdziesięciu trzech. [44] »Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [45] »„Przyjm Lewitów miasto wszystkich pierworodnych wśród Synów Izraela, a również bydło Lewitów miasto bydła ich, – a Lewici będą odtąd należeli do Mnie, [to jest] Mnie Wiekuistego. [46] »Zaś, jako okup owych siedemdziesięciu trzech, którzy zbywają ponad Lewitów [ilość] wśród pierworodnych Synów Izraela, [47] »przyjmiesz po pięć seklów od osoby, – [a mianowice] wedle sekla [szekel] Świątyni przyjmował będziesz po dwadzieścia ger [gěra] za sekel, –  [48] »i oddasz pieniądze te Aronowi i synom jego, [jako] okup za zbywających wśród nich”. [49] »Nato Mojżesz wziął pieniądze okupu od zbywających ponad [ilość] okupionych przez Lewitów, –  [50] »[mianowicie] od pierworodnych z pośród Synów Izraela przyjął te pieniądze: tysiąc trzysta pięćdziesiąt pięć seklów wedle sekla Świątyni, –  [51] »i Mojżesz oddał pieniądze okupowe te Aronowi i synom jego wedle rozkazu Wiekuistego, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. 
«  4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.