Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W dniu, w którym Mojżesz zakończył ustawianie Przybytku, działo się, iż on namaścił go i poświęcił go i wszystkie sprzęty jego, oraz ołtarz i przybory wszystkie jego, [które] on namaścił i poświęcił. [2] »Potem składali ofiary książęta Izraela, głowy rodzin ojców swoich, to jest książęta pokoleń, którzy stawali przy przeglądzie; [3] »oni przynieśli [mianowicie] jako ofiarę swoją przed Wiekuistego: sześć wozów krytych i dwanaście wołów, po wozie na dwóch książąt, a po wole na każdego [z nich], i przywiedli je przed Przybytek. [4] »Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [5] »„Przyjm [to] od nich: – one będą służyć do wykonywania robót przy Namiocie Obecności, więc oddasz je Lewitom każdemu wedle [potrzeb] służby jego”. [6] »Mojżesz przyjął tedy wozy te i woły i oddał je Lewitom: [7] »[a mianowicie] dwa wozy i cztery woły oddał Synom Gerszona [Gērěszōn] wedle [potrzeb] służby ich, [8] »cztery wozy i osiem wołów oddał Synom Měrariego wedle [potrzeb] służby ich pod nadzorem [pod ręką] Itamara, syna kapłana Arona, –  [9] »natomiast Synom Kěhata nie dał nic, gdyż [spoczywał] na nich obowiązek służby przy Świątyni [samej], więc nosili [brzemiona swoje] na ramieniu. [10] »Ponadto przynieśli książęta ci ofiary przy poświęceniu ołtarza w dniu, w którym został pomazany, – a dary te swoje przynosili książęta przed ołtarz. [11] »Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Po jednym książęciu każdego dnia niech przynoszą ofiary swoje z okoliczności poświęcenia ołtarza. [12] »Tym, który przyniósł ofiarę swoją dnia pierwszego, był Nachszon, syn Amminadaba, z pokolenia Judy [Jěhūda]. [13] »A ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [14] »jedna łyżka [wagi] dziesięciu [seklów] złota, pełna kadzidła; [15] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [16] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [17] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Nachszona, syna Amminadaba. [18] »Drugiego dnia przyniósł ofiarę Nataniel [Nětan’ēl], syn Cūara, książę [pokolenia] Isachara [Jissachar]. [19] »On przyniósł jako ofiarę swoją: jedną misę srebrną, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedną srebrną kropielnicę, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [20] »jedną łyżkę, [której waga wynosiła] dziesięć [seklów] złota, pełną kadzidła; [21] »jednego cielca młodego, jednego barana i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [22] »jednego kozła na ofiarę zagrzeszną; [23] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Nataniela, syna Cuara. [24] »Trzeciego dnia książę Synów Zěbuluna Eliāb, syn Chēlona [przyniósł ofiarę], [25] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [26] »jedna łyżka [wagi] dziesięciu [seklów] złota, pełna kadzidła; [27] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [28] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [29] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Eliaba, syna Chelona. [30] »Czwartego dnia książę Synów Rubina [Rěūbēn] Ělicur, syn Szědēūra [przyniósł ofiarę], [31] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [32] »jedna łyżka złota [wagi] dziesięciu [seklów], pełna kadzidła; [33] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [34] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [35] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Ělicura, syna Szědeura. [36] »Piątego dnia książę Synów Szymona [Sim’ōn] – Szělumiēl, syn Curiszaddaja [przyniósł ofiarę], [37] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [38] »jedna łyżka złota [wagi] dziesięciu [seklów], pełna kadzidła; [39] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [40] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [41] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Szělumiela, syna Curiszaddaja. [42] »Szóstego dnia książę Synów Gada Eljasaf, syn Děūēla [przyniósł ofiarę], [43] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [44] »jedna łyżka złota [wagi] dziesięciu [seklów], pełna kadzidła; [45] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [46] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [47] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Eljasafa, syna Děūēla. [48] »Siódmego dnia książę Synów Efraima Ěliszama, syn Ammihūda [przyniósł ofiarę], [49] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [50] »jedna łyżka złota [wagi] dziesięciu [seklów], pełna kadzidła; [51] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [52] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [53] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Eliszamy, syna Ammihuda. [54] »Ósmego dnia książę Synów Menasego [Měnaszsze] Gamaliel [Gamli’ēl], syn Pědacūra [przyniósł ofiarę], [55] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [56] »jedna łyżka złota [wagi] dziesięciu [seklów], pełna kadzidła; [57] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [58] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [59] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Gamaliela, syna Pedacura. [60] »Dziewiątego dnia książę Synów Benjamina [Binjamin] Ăbidan, syn Gideoniego [Gid’oni] [przyniósł ofiarę], [61] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [62] »jedna łyżka złota [wagi] dziesięciu [seklów], pełna kadzidła; [63] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [64] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [65] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Abidana, syna Gideoniego [Gid’oni]. [66] »Dziesiątego dnia książę Synów Dana Ăchiezer, syn Ammiszaddaja [przyniósł ofiarę], [67] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [68] »jedna łyżka złota [wagi] dziesięciu [seklów], pełna kadzidła; [69] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [70] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [71] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Achiezera, syna Ammiszaddaja. [72] »Jedynastego dnia książę Synów Aszera Pagiel [Pag’iel], syn Ochrana [przyniósł ofiarę], [73] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [74] »jedna łyżka złota [wagi] dziesięciu [seklówl, pełna kadzidła; [75] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [76] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [77] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Pagiela, syna Ochrana. [78] »Dwunastego dnia książę Synów Naftalego [Naftali] Ăchira, syn Enana [przyniósł ofiarę], [79] »a ofiarą jego [były]: jedna misa srebrna, której waga [wynosiła] sto trzydzieści [seklów], i jedna srebrna kropielnica, [której waga wynosiła] siedemdziesiąt seklów wedle sekla Świątyni, obie pełne mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiary śniedną; [80] »jedna łyżka złota [wagi] dziesięciu [seklów], pełna kadzidła; [81] »jeden cielec młody, jeden baran i jedno jagnię jednoroczne – na ofiarę całopalną; [82] »jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną; [83] »zaś na ofiarę pokojową dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jagniąt, jednorocznych. To [wszystko było] ofiarą Achiry [Achira], syna Enana. [84] »To [było ofiarą z okoliczności] poświęcenia ołtarza w dniu w którym został pomazany, – od książąt Izraela: dwanaście srebrnych mis, dwanaście kropielnic srebrnych i dwanaście łyżek złotych; –  [85] »[waga] jednej [każdej] misy [wynosiła] sto trzydzieści seklów srebra, a siedemdziesiąt [seklów waga] jednej [każdej] kropielnicy, [tak, iż] wszystko srebro naczyń tych [było wagi] dwóch tysięcy czterystu [seklów] wedle sekla Świątyni; [86] »dwanaście łyżek złotych, pełnych kadzidła, [z których każda] łyżka była wagi dziesięciu [seklów] wedle sekla Świątyni, [tak, iż] wszystko złoto tych łyżek [było wagi] stu dwudziestu [seklów]. [87] »Wszystkiego bydła na całopalenie |było]; dwanaście wołów, dwanaście baranów i dwanaście jagniąt jednorocznych, wraz z ich ofiarą śniedną; dwanaście kozłów [było] na ofiarę zagrzeszną; [88] »zaś wszystkiego bydła na ofiarę pokojową [było]: dwadzieścia cztery wołów, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów i sześćdziesiąt jagniąt jednorocznych. To [było ofiarą z okoliczności] poświęcenia ołtarza, po tem, iż został pomazany. [89] »Ilekroć Mojżesz wstępował do Namiotu Obecności, ażeby On rozmawiał z nim, słyszał on głos, rozlegający się ku niemu z nad nakrywy, znajdującej się na Arce Przymierza, z pośród obu cherubów [kěrūb], – [którym] On rozmawiał z nim. 
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.