Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Rzeknij do Arona i przemów doń. „Gdy zapalał będziesz lampki, – niech ku świecznika przedniej stronie świeci siedem lampek tych”. [3] »Aron uczynił tak: ku świecznika przedniej stronie zapalał lampki jego, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [4] »Taką [zaś była] robota świecznika tego: wykuty [był] ze złota, od słupca swego, aż do kwiatu swego był on wykuwany. Wedle wzoru, który Wiekuisty okazał Mojżeszowi, tak wykonał on ten świecznik. [5] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [6] »„Wydziel Lewitów z pośród Synów Izraela i oczyść ich. [7] »Ty postąpisz z nimi tak, ażeby ich oczyścić: pokrop ty ich wodą rozgrzeszenia, oni zaś niech przejdą brzytwą całe ciało swoje i wypiorą szaty swoje, a staną się czystymi. [8] »[Potem] młodego wezmą cielca, wraz z ofiarą jego śniedną z mąki przedniej, zaczynionej oliwą, ty zaś drugiego młodego weźmiesz cielca, – na ofiarę zagrzeszną. [9] »Następnie przywiedziesz [wěhiqrabta] Lewitów przed Namiot Obecności i zgromadzisz całą Gminę Synów Izraela. [10] »Skoro przywiedziesz Lewitów przed Wiekuistego, położą Synowie Izraela ręce swoje na Lewitów, [11] »a Aron dokona obrotu Lewitami przed Wiekuistym od [t.j. jako przeznaczonych, poświęconych przez] Synów Izraela, ażeby byli [odtąd przeznaczeni] do pełnienia służby Wiekuistego. [12] »Lewici znów położą ręce swoje na głowy tych wołów; – ty zaś uczyń [z nich] jednego ofiarą zagrzeszną, a drugiego ofiarą całopalną ku czci Wiekuistego, ażeby rozgrzeszyć Lewitów. [13] »[Następnie] postawisz Lewitów przed Aronem i przed synami jego i dokonasz obrotu nimi dla [t.j. ażeby odtąd należeli do] Wiekuistego, –  [14] »i wydzielisz Lewitów z pośród Synów Izraela, ażeby Lewici [odtąd] należeli do Mnie, [15] »poczem Lewici wnijdą dla pełnienia służby w Namiocie Obecności, skoro ty [już] oczyściłeś ich i dokonałeś obrotu nimi. [16] »Gdyż oddani [w zupełności] są Mi oni z pośród Synów Izraela: miasto wszystkiego co rozwiera łono, pierworodnych wszystkich z Synów Izraela, przyjąłem ich dla Siebie. [17] »Albowiem do Mnie należy wszystko pierworodne u Synów Izraela z ludzi i z bydła: gdym poraził wszystko pierworodne w Kraju Egipskim, poświęciłem ich dla Siebie, –  [18] »Lewitów zaś przyjąłem miasto pierworodnych wszystkich u Synów Izraela [19] »i Lewitów tych oddałem oddanymi [całkowicie] Aronowi i synom jego z pośród Synów Izraela, dla pełnienia służby [za] Synów Izraela w Namiocie Obecności i dla rozgrzeszania Synów Izraela, ażeby nie było porażki wśród Synów Izraela w razie przystąpienia Synów Izraela do Świątyni”. [20] »[Wedle tego] postąpił Mojżesz i Aron i cała Gmina Synów Izraela z Lewitami: zgodnie z wszystkiem, co Wiekuisty przykazał Mojżeszowi o Lewitach, [ściśle] tak postąpili z nimi Synowie Izraela. [21] »Lewici rozgrzeszyli się [ofiarami rozgrzeszenia] i wyprali szaty swoje, a Aron dokonał obrotu nimi przed Wiekuistym i Aron rozgrzeszył ich [ofiarami] – gwoli oczyszczeniu ich; [22] »poczem Lewici wstąpili, ażeby pełnić służbę swoją w Namiocie Obecności przed Aronem i przed synami jego. Jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi o Lewitach, tak postąpili z nimi. [23] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [24] »„To jest [przepis] o Lewitach: „Od liczącego lat dwadzieścia pięć wzwyż niech przystępuje [każdy], ażeby należeć do szeregu pełniącego służbę przy Namiocie Obecności; [25] »zaś od liczącego lat pięćdziesiąt [wzwyż] niech wycofuje się z hufca, pełniącego służbę, i niech nie pełni służby więcej, –  [26] »niech on usługuje krewnym swoim w Namiocie Obecności przy utrzymywaniu straży, ale niech nie pełni służby. Tak postąpisz z Lewitami co do obowiązków ich”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.