Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  5 Księga Mojżeszowa 9 5 Księga Mojżeszowa 10 5 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas rzekł Wiekuisty do mnie: „Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne, – tak[ie], jak poprzednie, i wyjdź ku Mnie na Górę. Sporządzisz sobie [też] arkę [skrzynię] z drzewa, [2] »a Ja napiszę na tablicach tych słowa owe, które znajdowały się na Tablicach poprzednich, które ty rozbiłeś, i włożysz je do arki”. [3] »Sporządziłem [sobie] skrzynię z drzewa akacjowego [šittowego,] wyciosałem dwie tablice z kamienia, jak poprzednie, i wyszedłem na Górę [,podczas gdy] tablice obie te były w ręku mojem. [4] »A na Tablicach wypisał On – tak, jak w pierwszem piśmie: Przykazań Dziesięcioro, które Wiekuisty wyrzekł do was na Górze pośród ognia. Wiekuisty oddał mi je, [5] »a Ja odwróciłem się, zszedłem z Góry i włożyłem Tablice do arki, którą sporządziłem, i [one] pozostały tam, – tak, jak Wiekuisty przykazał mi. [6] »Synowie Izraela wyruszyli [potem] z Běērōt [Studzien] Synów Jaăkana do Mosery [Mosēra], – tam zmarł Aron i tam on został pochowany, zaś syn jego Eleazar piastował kapłaństwo miasto niego, –  [7] »a stamtąd wyruszyli do Gudgody, a z Gudgody do Jotbaty, krainy o potokach wodonośnych. [8] »W owym czasie wyróżnił [wydzielił] Wiekuisty pokolenie Lewiego – dla niesienia arki Przymierza Wiekuistego, oraz dla stawania przed Wiekuistym gwoli pełnieniu służby Jego i gwoli udzielaniu błogosławieństw Imieniem Jego, – [jak się dzieje rzeczywiście] aż do dzisiejszego dnia. [9] »Dlatego [zaś] udziału nie otrzymał Lewi, ni dziedzictwa z braćmi swymi, [ponieważ] Wiekuisty, On jest dziedzictwem Jego, – tak, jak Bóg Wiekuisty zapowiedział mu. [10] »Ja stałem [wówczas] na Górze, jak za dni poprzednich, przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy, a Wiekuisty wysłuchał mnie i tym razem: Wiekuisty nie chciał zniszczyć ciebie [11] »i Wiekuisty rzekł do mnie: „Wstań, wyrusz w pochód przed ludem, ażeby weszli i zajęli na dziedziczną własność Kraj, który poprzysiągłem [pra]ojcom ich oddać im”. [12] »Teraz, Izraelu! czego żąda Bóg twój Wiekuisty od ciebie? – zaprawdę! tylko: bać się Boga twego Wiekuistego, postępować wedle wszystkich Jego dróg, miłować Go i służyć Bogu twemu z całego serca twego i z całej duszy twojej, [13] »[oraz] przestrzegać przykazań Wiekuistego i przepisów Jego, które Ja przykazuję tobie dziś, ażeby było dobrze tobie. [14] »Oto! Boga twego Wiekuistego są niebiosa i niebiosa [ponad] niebios[ami], jak i ziemia, oraz wszystko, co jest na niej, –  [15] »a [jednak] Wiekuisty upodobał sobie [pra]ojców twoich, ażeby umiłować ich, i On wybrał ich potomstwo po nich, [to jest] was, z pośród wszystkich ludów, – jak [się dzieje rzeczywiście] w dniu dzisiejszym. [16] »Obrzezajcie zatem skorupę serca swego, a nie czyńcie zatwardziałym waszego karku więcej. [17] »Gdyż, zaiste! Bóg wasz Wiekuisty, On jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Wszechmocnym, Możnym, Potężnym i wzbudzającym postrach, Który osoby nie uznaje, ani nie przyjmuje datku przekupnego, [18] »[Który] wykonywuje prawo sieroty i wdowy, i miłuje [też] przybysza, by mu dawać chleb i odzież, –  [19] »[zaczem] i wy miłujcie przybysza, gdyż byliście [sami] przybyszami w Kraju Egipskim. [20] »Bój się Boga swego Wiekuistego, Jemu służ, do Niego lgnij i przysięgaj na Imię Jego. [21] »On jest dumą twoją, chwałą twoją, On jest Bogiem twoim, Który dokonał na tobie owych czynów potężnych i wspaniałych, które oglądały [własne] oczy twoje: [22] »w siedemdziesiąt dusz wstąpili [pra]ojcowie twoi do Egiptu, a teraz uczynił ciebie Bóg twój Wiekuisty tak licznym, jak gwiazdy na niebie”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 9 5 Księga Mojżeszowa 10 5 Księga Mojżeszowa 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.