Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 12
«  5 Księga Mojżeszowa 11 5 Księga Mojżeszowa 12 5 Księga Mojżeszowa 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Te są, oto! przepisy i zasady prawne, których będziecie przestrzegali, ażeby [je] wykonywać w Kraju, który oddał tobie Bóg [pra]ojców twoich Wiekuisty, by go zająć na dziedziczną własność po wsze dnie, które wy będziecie żyć na ziemi: [2] »Winniście zniszczyć wszystkie owe miejsca [święte], w których służyły bogom swym narody, po których wy bierzecie spadek, na wysokich górach, na pagórkach i pod soczystem drzewem każdem; [3] »będziecie burzyć ich ołtarze, rozbijali ich pomniki, poświęcone drzewa ich palili i rąbali bogów ich posągi, [ – tak, iż] [aż] zgładzicie imię ich z owego miejsca [makom]. [4] »Nie czyńcie tak Bogu waszemu Wiekuistemu, [5] »lecz do miejscowości [świętej], którą wybierze Bóg wasz Wiekuisty z pośród wszystkich plemion, ażeby umieścić Imię Swoje tam, do Siedziby jego dążcie i przybywaj tam. [6] »Tam będziecie przynosili ofiary wasze całopalne i ofiary wasze rzeźne, dziesięciny wasze i coście wydzielili ręką [,poświęcając], ślubowania wasze i ochotne dary wasze, oraz pierworodne rogacizny waszej i trzody waszej. [7] »Tam spożywać je będziecie przed Bogiem waszym Wiekuistym i będziecie się radować wszelakim dobytkiem waszym: wy i domy wasze, czem ci błogosławił Bóg twój Wiekuisty. [8] »Nie czyńcie wedle wszystkiego tego, co my tu czynimy dziś – każdy, co mu się wydaje słusznem. [9] »Zaprawdę! bowiem nie przybyliście dotąd do spoczynku, do dziedzicznej posiadłości, którą Bóg twój Wiekuisty daje tobie. [10] »[Skoro wszakże] przeprawicie się przez Jordan i osiądziecie w Kraju, który Bóg wasz Wiekuisty oddaje wam dziedzicznie, i On udzieli wam spokoju od wszystkich wrogów waszych dookoła, iż bezpiecznie wy będziecie przebywali, –  [11] »niech miejscowość, którą wybierze Bóg wasz Wiekuisty, ażeby dać Imieniu Swemu tam Siedzibę, będzie [celem], – dokąd będziecie przynosili wszystko, co Ja przykazuję wam: ofiary całopalne wasze i ofiary rzeźne wasze, dziesięciny wasze i coście wydzielili ręką swoją i wszystko wyborowe ślubowań waszych, które będziecie ślubowali Wiekuistemu, –  [12] »i [gdzie] będziecie się radować przed Bogiem waszym Wiekuistym: wy, synowie wasi i córy wasze, niewolnicy wasi i służebnice wasze, [a też] i Lewita, który w bramach waszych jest, ponieważ on udziału nie ma, ni dziedzictwa z wami. [13] »Miej się na baczności, ażebyś nie składał całopalnych ofiar swoich w każdem miejscu, które ty upatrzysz sobie. [14] »Jedynie w miejscowości tej [hammakom], którą wybierze Wiekuisty w jednem z plemion twoich, – tam ty będziesz składał ofiary całopalne twoje, tam ty wykonywał będziesz wszystko, co Ja przykazuję tobie. [15] »Atoli [lubo] wedle wszelkiego pożądania twej osoby zarzynał będziesz i spożywał mięso w miarę błogosławieństwa Boga twego Wiekuistego, którego On udzielił ci we wszystkich bramach twoich: nieczysty, oraz czysty będzie je spożywał, jak jelenia, czy kozicę; –  [16] »wszelako [i tam] krwi nie spożywajcie: na ziemię wylewajcie ją, jak wodę. [17] »Nie będziesz mógł spożywać w bramach twoich dziesięciny zboża twego, oliwy twojej, czy też moszczu twego, ani pierworodnych rogacizny twojej, lub trzody twojej, ani ślubowań wszystkich twoich, które ty ślubował będziesz, ni ochotnych darów twoich, ani tego, coś wydzielił ręką swoją. [18] »Jedynie przed Bogiem twoim Wiekuistym będziesz to spożywał w miejscu owem, które wybierze Bóg twój Wiekuisty: ty, syn twój i córka twoja, niewolnik twój i służebnica twoja [,a też] i Lewita, który jest w bramach twoich, – i będziesz się radował przed Bogiem twoim Wiekuistym dobytkiem twym wszelakim. [19] »Miej się na baczności, ażebyś Lewity nie opuszczał po wsze dnie twoje na Ziemi twojej. [20] »Skoro Bóg twój Wiekuisty rozszerzy granice twoje, jak On zapowiedział tobie, a rzekniesz: „Chciałbym jadać mięso!”, gdyż osoba twoja będzie pożądała spożywania mięsa, – wedle wszelakiego pożądania duszy twojej będziesz [mógł] spożywać mięso: [21] »Skoro [mianowicie] będzie oddalonem od ciebie miejsce owe, które wybierze Bóg twój Wiekuisty, ażeby Imię Swe umieścić tam, – będziesz [mógł] zarzynać z rogacizny twojej, albo z trzody twojej, które dał ci Wiekuisty, – tak, jak przykazałem tobie, i będziesz jadał w bramach twoich wedle wszelakiego pożądania duszy twojej. [22] »Wszelako [lubo], – tak, jak spożywa się jelenia, lub kozicę, będziesz je pożywał, [iż mianowicie] nieczysty, oraz czysty społem będzie je spożywał, –  [23] »atoli bądź wytrwałym, ażeby nie spożywać krwi, gdyż krew jest siedzibą życia, zatem nie spożywaj [niejako] życia z mięsem. [24] »Nie spożywaj [wcale] jej, na ziemię wylewaj ją, jak wodę. [25] »Nie spożywaj jej, ażeby się dobrze działo tobie i synom twym po tobie, gdy ty będziesz czynił to, co Wiekuistemu będzie prawem się wydawać. [26] »Natomiast świętości twoje, które będziesz miał, i ślubowania twoje zabierzesz i udasz się do miejscowości owej, którą wybierze Wiekuisty: [27] »Przyrządzał będziesz [tam] całopalne twe ofiary: mięso i krew na ołtarzu Boga twego Wiekuistego, – zaś ofiar rzeźnych twoich krew niech wylewa się na ołtarz Boga twego Wiekuistego, a mięso będziesz [mógł] spożywać. [28] »Przestrzegaj, ażebyś słuchał wszystkich rozkazów tych, które Ja przykazuję tobie, ażeby się dobrze działo tobie i synom twym po tobie, aż do wieczności, gdy ty będziesz wykonywał to, co dobrem jest i prawem u Boga twego Wiekuistego. [29] »Gdy Bóg twój Wiekuisty wytraci narody, – do których ty przybywasz, ażeby je odziedziczyć, – przed tobą, a ty weźmiesz po nich spadek i osiądziesz w Kraju ich, –  [30] »miej się na baczności, ażebyś nie usidlił się [,postępując] za niemi, po wytępieniu ich z przed ciebie, – ażebyś nie dopytywał się u bogów ich, mówiąc [sobie]: „Jak narody te służyły bogom swoim, tak będę postępował też i ja”. [31] »Nie postępuj tak względem Boga twego Wiekuistego. Wszelakie bowiem wszeteczeństwa [,potępione przez] Wiekuistego, których On nienawidzi, popełniali oni dla swoich bogów, skoro, zaiste! nawet synów swoich i córy swoje palą w ogniu bogom swoim”. [32] »(13:1) „Wszystkiego, co Ja przykazuję wam, tego przestrzegajcie, ażeby wykonywać: nie dodawaj doń, ani nie odejmuj zeń. 
«  5 Księga Mojżeszowa 11 5 Księga Mojżeszowa 12 5 Księga Mojżeszowa 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.