Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas przykazał Mojżesz i starsi [Synów] Izraela ludowi, mówiąc: „Przestrzegać [należy] całego Przykazania, które Ja wam przykazuję dziś. [2] »Niech będzie [tak]: W dniu, w którym przekroczycie Jordan do Kraju, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie, – postawisz, sobie kamienie duże, wybielisz je wapnem [3] »i wypiszesz na nich wszystkie słowa [nakazy] Nauki [Tory] tej, gdy przechodził będziesz [poprzez Jordan], – ażebyś wszedł do Kraju, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie, [do] Kraju, opływającego mlekiem i miodem, – tak, jak Bóg ojców twoich Wiekuisty [za]powiedział tobie. [4] »Niechaj [mianowiecie] będzie [tak]: Gdy będziecie przeprawiali się przez Jordan, postawicie te kamienie, które Ja wam przykazuję dziś, na Górze Ebalu, i wybielisz je wapnem; –  [5] »tam wzniesiesz ołtarz Bogu twojemu Wiekuistemu, ołtarz z kamieni, nad któremi nie będziesz wywijał żelazem, –  [6] »[gdyż] z kamieni całych wzniesiesz ołtarz [na cześć] Boga twojego Wiekuistego, – i będziesz na nim składał całopalenia Bogu twojemu Wiekuistemu; [7] »będziesz [też] zarzynał ofiary pokojowe i [je] spożywał tam, i radował się przed Bogiem twoim Wiekuistym; –  [8] »a na kamieniach tych napiszesz wszystkie słowa [nakazy] tej Nauki [Tory] wyraziście i dokładnie”. [9] »Wówczas rzekł Mojżesz, oraz kapłanie-Lewici [z pokolenia Lewiego] do wszystkich [Synów] Izraela, mówiąc: „Uważaj, słuchaj, Izraelu! W dniu dzisiejszym stałeś się ludem [przynależnym, poświęconym] Bogu twojemu Wiekuistemu. [10] »Słuchaj [zatem] głosu Boga twojego Wiekuistego, i wykonywuj przykazania Jego i przepisy Jego, które Ja przykazuję tobie dziś”. [11] »Mojżesz udzielił przykazania ludowi dnia owego, mówiąc: [12] »„Ci staną, ażeby ludowi błogosławić, na Górze Gěrizzimie, gdyście [już] przekroczyli Jordan: Szymon, Lewi, Juda [Jěhūda], Isachar [Jissachar], Józef [Jōsēf] i Benjamin [Binjamin]. [13] »A ci staną dla [wyrzeczenia] klątwy na Górze Ēbalu: Rubin [Rěūbēn], Gad, Aszēr, Zěbūlūn, Dan i Naftali. [14] »[Kapłanie]-Lewici [z pokolenia Lewiego] odezwą się i rzekną do wszystkich mężów [Synów] Izraela donośnym głosem: [15] »„Niech przeklętym będzie ten, kto sporządzi posąg ciosany, albo lany, co jest wstrętem Wiekuistemu, dzieło rąk mistrza, i umieści [go] w ukryciu”. Niech się wszystek lud odezwie [nato] i rzeknie: „Amen! [16] »„Niech przeklętym będzie ten, kto znieważa ojca swego i matkę swoją”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”. [17] »„Niech przeklętym będzie ten, kto przesuwa w tył graniczny kopiec bliźniego swego”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”. [18] »„Niech przeklętym będzie ten, kto wprowadza w błąd ślepego w drodze”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen”!. [19] »„Niech przeklętym będzie ten, kto wypacza prawo przychodnia [gēr], sieroty, albo wdowy”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”. [20] »„Niech przeklętym będzie ten, kto legnie z żoną ojca swego, gdyż odsłonił połę ojca swego”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”. [21] »„Niech przeklętym będzie ten, kto legnie z zwierzęciem wszelkiem”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”. [22] »„Niech przeklętym będzie ten, kto legnie z siostrą swoją, albo z córką ojca swego, albo z córką matki swojej”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”. [23] »„Niech przeklętym będzie ten, kto legnie z teściową swoją”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”. [24] »„Niech przeklętym będzie ten, kto zabije bliźniego, swego pokryjomu” – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”. [25] »„Niech przeklętym będzie ten, kto przekupstwo bierze, ażeby osobę zabić na śmierć – krew niewinną”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”, [26] »„Niech przeklętym będzie ten, kto nie będzie dotrzymywał słów [nakazów] Nauki tej [Tory], ażeby je wykonywać”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.