Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Gdy Bóg twój Wiekuisty wprowadzi cię do Kraju, do którego wnijdziesz, ażeby zająć go na dziedziczną własność, i utrąci On przed tobą liczne ludy: Chittejczyków [Chitti], Girgazejczyków [Girgaši], Emorejczyków [Ěmōri], Kanaanejczyków [Kěnaăni], Perizzejczyków [Pěrizzi], Chiwwejczyków [Chiwwi] i Jebusejczyków [Jěbūsi], ludów siedem liczniejszych i mocniejszych od ciebie, –  [2] »skoro Bóg twój Wiekuisty odda ich przed tobą i ty rozgromisz ich, – koniecznie poświęć ich zagładzie, a nie zawieraj przymierza z nimi, ani nie żyw życzliwości dla nich. [3] »Ani nie pobieraj się z nimi: córki swojej nie wydawaj za syna jego, ani [znowu] córki jego nie pobieraj dla syna swego, [4] »gdyż [zaprawdę! skoro] on odwróci syna twego od [postępowania] za Mną i oni będą służyć obcym bogom [; skutkiem czego] zapłonie gniew Wiekuistego przeciwko wam i On wytępi ciebie wrychle. [5] »Lecz jedynie tak będziecie postępować z nimi: burzcie ich ołtarze, rozbijajcie ich pomniki [maseby], święte drzewa ich wycinajcie, a posągi ich spalajcie w ogniu. [6] »Gdyż ty, zaprawdę! jesteś ludem, poświęconym Bogu twemu Wiekuistemu. [A jeżeli] ciebie wybrał Bóg twój Wiekuisty, ażebyś należał do Niego, jako lud wyłączny Jego z pośród ludów wszystkich, które znajdują się na powierzchni ziemi, –  [7] »nie [dlatego,] iżbyście liczniejszymi byli, aniżeli ludy wszystkie, upodobał sobie Wiekuisty was i wybrał was, gdyż wy wszak jesteście najmniej licznym z pośród wszystkich ludów, –  [8] »lecz, – ponieważ Wiekuisty was miłuje i ponieważ On przestrzega przysięgi, którą On poprzysiągł [pra]ojcom waszym, – wywiódł [na wolność] Wiekuisty was przemożną ręką i wyzwolił ciebie z domu niewolników, z ręki Faraona, króla egipskiego. [9] »Wiedzże zatem, iż Bóg twój Wiekuisty jest Bogiem, Wszechmocnym, Wiernym, Który Przymierza dochowuje i łaski tym, którzy Go miłują i przestrzegają przykazań Jego, aż do tysiącznego pokolenia; [10] »ale też i odpłaca tym, którzy nienawidzą Go, osobiście, ażeby ich wygubić, gdyż On nie odracza nienawidzącemu Go, lecz w osobie własnej jego odpłaca mu. [11] »Przestrzegaj [zatem] Przykazania, przepisów i zasad prawnych, które Ja przykazuję tobie dziś, ażeby je wykonywać. [12] »Dziać się będzie w ślad [,jeżeli] będziecie słuchać zasad prawnych tych, będziecie przestrzegali ich i będziecie wykonywać je, – iż ci będzie dochowywał Bóg twój Wiekuisty Przymierza i łaski, które On [pra]ojcom twym poprzysiągł; [13] »[iż On] będzie cię miłował, będzie błogosławił tobie i rozmnażał będzie ciebie, będzie błogosławił płodowi żywota twego i płodowi Ziemi twojej: zbożu twemu, winu twemu i oliwie twojej, rzutowi rogacizny twojej i przybytkowi trzody twojej na Ziemi, którą On [pra]ojcom twym poprzysiągł oddać tobie. [14] »Błogosławionym będziesz ponad wszystkie ludy: nie będzie pośród ciebie bezpłodnego, ni bezpłodnej, zarówno, jak i pośród bydła twego. [15] »Wiekuisty usunie od ciebie chorobę wszelką i wszelkie złośliwe dolegliwości egipskie, które znałeś, – On nie obłoży niemi ciebie, lecz je rzuci na wszystkich wrogów twoich; [16] »ty będziesz trawił wszystkie ludy, które Bóg twój Wiekuisty [wy]daje tobie, a[le] litości niech nie miewa oko twe nad niemi, – ale nie służ bogom ich, gdyż to dla ciebie będzie sidłem. [17] »Jeśli powiesz [może] w sercu swojem: „Liczniejszemi są te ludy, aniżeli ja, jak więc zdołam je wypędzić?” [18] »Nie trwóż się przed nimi, a pomnij dobrze, co Bóg twój Wiekuisty zdziałał Faraonowi i całemu Egiptowi: [19] »doświadczenia owe wielkie, które oczy twe widziały, znaki, cuda, moc potężną i podniesione ramię, gdy Bóg twój Wiekuisty wyprowadzał [na wolność] ciebie, – tak uczyni Bóg twój Wiekuisty wszystkim ludom, przed któremi ty się lękasz. [20] »Też i szerszenia naśle Bóg twój Wiekuisty na nich, aż zostaną wygubieni pozostali, ukrywający się przed tobą. [21] »[Zatem] nie trwóż się przed nimi, albowiem Bóg twój Wiekuisty jest wśród ciebie, Wszechmocny, Wielki, Przejmujący lękiem. [22] »Bóg twój Wiekuisty utrącał będzie ludy te przed tobą potrosze. Nie będziesz mógł wytępić ich pośpiesznie, ażeby się nie stała nazbyt liczną przeciwko tobie zwierzyna polna. [23] »Bóg twój Wiekuisty odda je przed tobą i pomiesza je zamieszaniem wielkiem, aż dopóki nie zostaną wytępione. [24] »On wyda królów ich w rękę twoją, a ty wygubisz imię ich z pod niebios, [iż] się nie ostanie przed tobą nikt, aż ich nie wytępisz. [25] »Posągi bogów ich spalicie w ogniu; ale nie pożądaj srebra, ani złota [leżącego] na nich, iżbyś [je] zabierał sobie, gdyż usidliłbyś się tem, albowiem wstrętem to jest Bogu twemu Wiekuistemu, –  [26] »zaczem nie wprowadzaj wszeteczeństwa w dom twój, gdyż staniesz się czemś zagładzie poświęconem [chērem], narówni z niem [samem], lecz zohydź to i żyw wstręt do tego, gdyż to jest czemś zagładzie poświęconem [chērem]”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.