«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, wybranym i przychodniom rozproszenia [w] Poncie, Galacji, Kapadocji, i Bitynii; [2] »Według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech_będzie_rozmnożony. [3] »Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [który] według wielkiego swego miłosierdzia odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych, [4] »Ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niezwiędłemu, i niepokalanemu, zachowanemu w niebie dla was, [5] »[Którzy] mocą Bożą strzeżeni_bywacie przez wiarę ku zbawieniu zgotowanemu, [aby] było_objawione czasu ostatecznego. [6] »W czym weselicie_się maluczko teraz, jeśli potrzeba, zasmuceni w rozmaitych pokusach, [7] »Aby doświadczenie waszej wiary, daleko_droższe [niż] złoto, [które] ginie, [którego] przez ogień jednak doświadczają, znalezione_było ku pochwale i sławie, i czci w objawienie Jezusa Chrystusa, [8] »Którego nie widziawszy, miłujecie, względem którego, teraz nie widząc, wierząc jednak, weselicie_się radością niewymowną i chwalebną, [9] »Odnosząc koniec wiary waszej: zbawienie dusz. [10] »O którym zbawieniu wywiadywali_się i badali_się prorocy, [którzy] o łasce względem was prorokowali. [11] »Badając_się, na który albo jaki czas objawiał [ten, który] w nich [był] duch Chrystusowy, świadcząc_pierwej [o tych] na Chrystusa utrapieniach i po tym chwale. [12] »Którym objawione_jest, że nie samym_sobie, ale wam usługiwali tym, co teraz zwiastowano wam przez [tych, którzy] kazali_Ewangelię wam przez ducha świętego zesłanego z nieba, na które [rzeczy] pragną aniołowie patrzyć. [13] »Przetoż przepasawszy biodra myśli waszej, trzeźwymi_będąc, doskonale miejcie_nadzieję ku [tej, która] dana_będzie wam, łasce, w objawienie Jezusa Chrystusa, [14] »Jako synowie posłuszeństwa, [którzy] nie przypodobujecie_się przeszłym w nieumiejętności waszej pożądliwościom; [15] »Ale jako [ten, który] powołał was, święty [jest], i sami świętymi we wszelkim obcowaniu bądźcie, [16] »Przetoż napisano: Świętymi bądźcie, ponieważ Ja święty [jestem]. [17] »A jeśli Ojcem nazywacie [tego, który] bez_braku_osób sądzi według każdego [człowieka] uczynku, w bojaźni pielgrzymowania waszego czas sprawujcie, [18] »Wiedząc, że nie skazitelnym srebrem albo złotem wykupieni_jesteście od marnego waszego obcowania, od_ojców_podanego. [19] »Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa; [20] »Rozpoznanego przed założeniem świata, objawionego zaś w ostatecznym czasie dla was, [21] »[Którzy] przez niego wierzycie w Boga, [który] wzbudził go od umarłych i chwałę mu dał, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu. [22] »Dusze wasze oczyszczając w posłuszeństwie prawdy ku braterskiej_miłości nieobłudnej, z czystego serca jedni_drugich miłujcie uprzejmie, [23] »Odrodzeni_będąc nie ze skażenia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo żywe Boże i trwające. [24] »Ponieważ wszelkie ciało jako trawa i wszelka chwała jego jako kwiat trawy; uwiędła trawa i kwiat opadł; [25] »Ale słowo Pańskie trwa na wieki. Toć zaś jest słowo, [które] jest_zwiastowane wam. 
«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.