Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 94
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BOŻE pomsty, Panie, Boże pomsty, ukaż się! [2] »Powstań, Sędzio ziemi, oddaj pysznym za postępowanie ich! [3] »Dopókiż bezbożni, Panie, dopókiż bezbożni mają się weselić? [4] »Pienią się mówiąc bezczelnie, chlubią się wszyscy czyniący przestępstwo. [5] »Lud Twój, Panie, depcą i uciskają dziedzictwo Twoje. [6] »Zabijają wdowy i pielgrzymów i mordują sieroty. [7] »I mówią: "Nie widzi tego Pan, i nie spostrzega tego Bóg Jakóba!" [8] »Zrozumcież, wy nierozsądni wśród ludzi; i wy głupcy, kiedyż staniecie się rozumnymi? [9] »Który ukształtował ucho, czyżby sam nie słyszał? Który utworzył oko, czyżby sam nie widział? [10] »Który smaga narody, czyżby nie karał, On, który prowadzi człowieka do poznania? [11] »Pan zna myśli ludzkie, że są tylko tchnieniem. [12] »Szczęsny mąż, którego Ty, Panie, smagasz i którego z zakonu Swego pouczasz, [13] »Aby dać mu pokój od złych dni, aż bezbożnym wykopany będzie dół. [14] »Albowiem nie wyrzeknie się Pan ludu Swego, i nie opuści dziedzictwa Swego; [15] »Bo sąd powróci do sprawiedliwości, i naśladować go będą wszyscy szczerego serca. [16] »Któż za mnie powstanie przeciwko złoczyńcom? Kto się za mnie ujmie przeciwko czyniącym przestępstwo? [17] »Gdyby Pan nie był mi pomocą, jak rychłoby dusza moja zamieszkała w krainie milczenia! [18] »Kiedykolwiek wołałem: "Noga moja się chwieje", podpierała mię dobroć Twoja, Panie. [19] »Przy mnóstwie myśli w sercu mojem, napełniały pocieszenia Twoje duszę moją rozkoszą. [20] »Czyżby sprzymierzony z Tobą był trybunał złości, który zgubę powoduje przez odmienianie prawa? [21] »Nacierają na duszę sprawiedliwego i skazują niewinną krew. [22] »Lecz Pan jest warownym zamkiem moim i Bóg mój opoką ucieczki mojej; [23] »I czyni, że nieprawość ich na nich powraca, a przez złość ich wytraci ich; wytraci ich Pan, Bóg nasz. 
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl