Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, którym po potopie urodzili się synowie. [2] »Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. [3] »Synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat i Togarma. [4] »Synowie Jawana: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim. [5] »Od nich rozdzielone zostały wyspy narodów po swych ziemiach; każdy według swojego języka i według swoich rodów, w swoich narodach. [6] »A synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. [7] »Synowie zaś Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Szeba i Dedan. [8] »Kusz spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi. [9] »Ten był mocarnym myśliwym przed PANEM. Dlatego mówi się: Tak jak Nimrod, mocarny myśliwy przed PANEM. [10] »Początkiem jego królestwa były Babel, Erek, Akkad i Kalne w ziemi Szinear. [11] »Z tej ziemi wyszedł Assur i zbudował Niniwę i miasto Rechobot, i Kalach. [12] »Także wielkie miasto Resan pomiędzy Niniwą i Kalach. [13] »Misraim zaś spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima; [14] »Oraz Patrusyma, Kasluchima (z których pochodzą Filistyni) i Kaftoryma. [15] »Kanaan zaś spłodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta; [16] »I Jebusytów, Amorytów, i Girgaszytów; [17] »I Chiwwitów, Arkitów, i Sinitów; [18] »I Arwadytów, Semarytów, i Chamatytów. A potem rozproszyły się rody Kananejczyków. [19] »A granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Gerary aż do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Adamy i Seboima aż do Leszy. [20] »To  synowie Chama według ich rodów i języków, w ich ziemiach i narodach. [21] »A Semowi, ojcu wszystkich synów Ebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie. [22] »Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram. [23] »Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz. [24] »Arpachszad zaś spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera. [25] »Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego – Peleg, gdyż za jego dni ziemia została rozdzielona; a imię jego brata – Joktan. [26] »Joktan spłodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha; [27] »Hadorama, Uzala i Diklę; [28] »Obala, Abimaela i Szeba; [29] »Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana. [30] »A obszar ich zamieszkania ciągnął się od Meszy w kierunku Sefar, wschodniej góry. [31] »To  synowie Sema według ich rodów i języków, w ich ziemiach i narodach. [32] »To  rody synów Noego według ich pokoleń i w ich narodach. Od nich wywodzą się narody, które rozprzestrzeniły się na ziemi po potopie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.