Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Królewska » Rozdział 4
«  1 Księga Królewska 3 1 Księga Królewska 4 1 Księga Królewska 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak więc król Salomon był królem nad całym Izraelem. [2] »A oto jego dostojnicy: Azariasz, syn Sadoka, kapłan. [3] »Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy, pisarze; Jehoszafat, syn Achiluda, kronikarz. [4] »Benajasz, syn Jehojady, dowódca wojska; Sadok i Abiatar, kapłani. [5] »Azariasz, syn Natana, przełożony namiestników, Zabud, syn Natana, naczelny dostojnik, przyjaciel króla. [6] »Achiszar, przełożony dworu, i Adoniram, syn Abdy, odpowiedzialny za daninę. [7] »Salomon miał też dwunastu namiestników nad całym Izraelem, którzy zaopatrywali króla i cały jego dwór w żywność. Każdy z nich przez jeden miesiąc w roku miał dostarczać żywność. [8] »A oto ich imiona: syn Chura – na górze Efraim; [9] »Syn Dekara – w Makas, Szaalbim – w Bet-Szemesz i Elon-Bet-Chanan; [10] »Syn Cheseda – w Arubot, do niego należało Soko i cała ziemia Chefer; [11] »Syn Abinadaba – nad całym obszarem Dor; jego żoną była Tafat, córka Salomona. [12] »Baana, syn Achiluda, do którego należały Tanak i Megiddo oraz całe Bet-Szean, które leży przy Sartan pod Jizreelem, od Bet-Szean aż do Abel-Mechola, aż poza Jokmeam. [13] »Syn Geber – w Ramot-Gilead, do niego należały wsie Jaira, syna Manassesa, które leżą w Gileadzie. Do niego też należała kraina Argob, która jest w Baszanie – sześćdziesiąt wielkich miast mających mury i brązowe rygle. [14] »Achinadab, syn Iddo – w Machanaim. [15] »Achimaas – w Neftalim; on też pojął za żonę Basemat, córkę Salomona. [16] »Baana, syn Chuszaia – w Aszer i Alot. [17] »Jehoszafat, syn Paruacha – w Issacharze. [18] »Szimei, syn Eli – w Beniaminie. [19] »Geber, syn Uriego – w ziemi Gilead, ziemi Sichona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu. Był on jedynym namiestnikiem tej ziemi. [20] »A Juda i Izrael byli tak liczni jak piasek nad morzem. Jedli, pili i radowali się. [21] »A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki aż do ziemi Filistynów, aż do granicy Egiptu. Płaciły one daninę i służyły Salomonowi po wszystkie dni jego życia. [22] »Wyżywienie dla Salomona na jeden dzień wynosiło trzydzieści kor najlepszej mąki i sześćdziesiąt kor zwykłej mąki. [23] »Dziesięć tucznych wołów, dwadzieścia wołów z pastwiska, sto owiec, nie licząc jeleni, saren, danieli i tucznego drobiu. [24] »Panował bowiem nad całym obszarem z tej strony rzeki, od Tifsach aż do Gazy, nad wszystkimi królami z tej strony rzeki. I miał pokój ze wszystkich stron dokoła. [25] »Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym, od Dan aż do Beer-Szeby, po wszystkie dni Salomona. [26] »Salomon miał też czterdzieści tysięcy koni w stajniach do swoich rydwanów i dwanaście tysięcy jeźdźców. [27] »Namiestnicy, każdy w swoim miesiącu, zaopatrywali w żywność króla Salomona i wszystkich, którzy przychodzili do stołu króla Salomona, tak że niczego nie brakowało. [28] »Także jęczmień i słomę dla koni i mułów sprowadzali na to miejsce, gdzie one przebywały, każdy według swojego obowiązku. [29] »A Bóg dał Salomonowi mądrość i bardzo wielkie zrozumienie oraz przestronność serca jak piasek, który jest na brzegu morskim. [30] »I mądrość Salomona była większa od mądrości wszystkich narodów wschodnich i od wszelkiej mądrości Egiptu. [31] »Był mądrzejszy niż wszyscy ludzie, niż Etan Ezrachita, Heman, Kalkol i Darda, synowie Machola. Był sławny wśród wszystkich okolicznych narodów. [32] »Wypowiedział trzy tysiące przysłów, a jego pieśni było tysiąc pięć. [33] »Wypowiadał się też o drzewach, poczynając od cedru na Libanie aż do hizopu, który wyrasta z muru. Mówił też o zwierzętach, ptakach, płazach i rybach. [34] »Przychodzili więc ludzie ze wszystkich narodów, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy słyszeli o jego mądrości. 
«  1 Księga Królewska 3 1 Księga Królewska 4 1 Księga Królewska 5  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.