Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 11
«  1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy cały Izrael zebrał się przy Dawidzie w Hebronie, mówiąc: Oto jesteśmy twoją kością i twoim ciałem. [2] »Już przedtem, gdy jeszcze Saul był królem, wyprowadzałeś i wprowadzałeś Izraela. I PAN, twój Bóg, powiedział ci: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad moim ludem, Izraelem. [3] »Przyszli więc wszyscy starsi Izraela do króla do Hebronu i Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed PANEM. Namaścili Dawida na króla nad Izraelem zgodnie ze słowem PANA, które wypowiedział przez Samuela. [4] »I Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem do Jerozolimy, to jest Jebus; mieszkańcami tej ziemi byli Jebusyci. [5] »Wtedy mieszkańcy Jebus powiedzieli do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawida. [6] »Potem Dawid powiedział: Kto pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i naczelnikiem. Wystąpił więc jako pierwszy Joab, syn Serui, i został wodzem. [7] »I Dawid zamieszkał w twierdzy, dlatego nazwano ją miastem Dawida. [8] »Rozbudował miasto wokoło, od Millo, a Joab odbudował resztę miasta. [9] »A Dawid stawał się coraz potężniejszy, ponieważ PAN zastępów był z nim. [10] »Oto naczelnicy spośród dzielnych wojowników, których miał Dawid i którzy dzielnie starali się z nim o jego królestwo wraz z całym Izraelem, aby uczynić go królem zgodnie ze słowem PANA o Izraelu. [11] »A oto spis dzielnych wojowników, których miał Dawid: Jaszobeam, syn Chakmoniego, naczelnik dowódców. On to podniósł swoją włócznię przeciw trzystu i pobił ich za jednym razem. [12] »Po nim Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden spośród trzech dzielnych. [13] »Był on z Dawidem w Pas-Dammim, gdzie Filistyni zebrali się do walki. Było tam pole pełne jęczmienia, a lud uciekał przed Filistynami. [14] »I stanęli na środku tego pola, obronili je i pobili Filistynów. Tak dokonał PAN wielkiego wybawienia. [15] »A trzej spośród trzydziestu dowódców zeszli po skale do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy wojsko Filistynów obozowało w dolinie Rafaim. [16] »Dawid bowiem przebywał w tym czasie w miejscu obronnym, a załoga Filistynów znajdowała się wtedy w Betlejem. [17] »Dawid poczuł wówczas pragnienie i powiedział: Oby ktoś dał mi się napić wody ze studni w Betlejem, która jest przy bramie! [18] »Wtedy ci trzej przebili się przez wojsko Filistynów i zaczerpnęli wody ze studni w Betlejem, która jest przy bramie. Zabrali ją i przynieśli do Dawida. Dawid jednak nie chciał jej pić, ale wylał ją na ofiarę dla PANA. [19] »I powiedział: Niech PAN mnie strzeże od tego, abym miał to uczynić. Czy mam pić krew tych ludzi, którzy narażali swoje życie? Przynieśli bowiem wodę z narażeniem swego życia. I nie chciał jej pić. Tych dzieł dokonali ci trzej najdzielniejsi. [20] »A Abiszaj, brat Joaba, stał na czele tych trzech. On to podniósł swoją włócznię przeciw trzystu i pobił ich, i miał sławę wśród tych trzech. [21] »Wśród tych trzech był on sławniejszy od pozostałych dwóch i był ich dowódcą. Nie dorównał jednak tamtym trzem. [22] »Benajasz, syn Jehojady, syn walecznego męża z Kabseela, który dokonał wielu czynów, zabił dwóch wojowników z Moabu. On też zszedł do jamy i zabił lwa w śnieżnym dniu. [23] »Zabił również Egipcjanina, człowieka o wzroście pięciu łokci. Egipcjanin miał w ręku włócznię, grubą jak wał tkacki. On zaś zszedł do niego z kijem, wyrwał włócznię z ręki Egipcjanina i zabił go jego własną włócznią. [24] »Tego dokonał Benajasz, syn Jehojady, i miał sławę wśród tych trzech dzielnych. [25] »Wśród trzydziestu był on sławny, ale nie dorównał tamtym trzem. I Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. [26] »Dzielnymi wojownikami wojska byli: Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem; [27] »Szammot z Harodi, Cheles Pelonita; [28] »Ira, syn Ikkesza, Tekoitczyk, Abiezer Anatotczyk; [29] »Sibbekaj Chuszatyta, Ilaj Achochita; [30] »Maharaj Netofatyta, Cheled, syn Baany, Netofatyta; [31] »Itaj, syn Ribaja, z Gibea synów Beniamina, Benajasz Piratończyk; [32] »Churaj z potoków Gaasz, Abiel Arbatczyk; [33] »Azmawet Bacharumczyk, Eliachba Szaalbończyk; [34] »Synowie Chaszema Gisończyka, Jonatan, syn Szagiego, Hararyta; [35] »Achiam, syn Sakara, Hararyta, Elifal, syn Ura; [36] »Chefer Mekeratyta, Achiasz Pelonita; [37] »Chesro Karmelita, Naaraj, syn Ezbaja; [38] »Joel, brat Natana, Mibchar, syn Hagriego; [39] »Selek Ammonita, Nacharaj Berotczyk, giermek Joaba, syna Serui; [40] »Ira Jitryta, Gareb Jitryta; [41] »Uriasz Chetyta, Zabad, syn Achlaja; [42] »Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów, a wraz z nim trzydziestu; [43] »Chanan, syn Maaki, Joszafat Mitnita; [44] »Uziasz Aszteratczyk, Szama i Jejel, synowie Chotamy Aroerczyka; [45] »Jediael, syn Szimriego, i jego brat Jocha, Tizyta; [46] »Eliel Machawita, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma Moabita; [47] »Eliel, Obed i Jaasiel Mezobata. 
«  1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.