Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 2
«  1 Księga Kronik 1 1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto są synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar i Zebulon; [2] »Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aszer. [3] »Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili mu się z córki Szui, Kananejki. Ale Er, pierworodny Judy, był zły w oczach PANA, dlatego go zabił. [4] »Tamar zaś, jego synowa, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu. [5] »Synowie Peresa: Chesron i Chamul. [6] »Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich było pięciu. [7] »Synowie Karmiego: Achar, który sprowadził nieszczęście na Izraela, gdy zgrzeszył przy rzeczach przeklętych. [8] »Synowie Etana: Azariasz. [9] »Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj. [10] »Ram zaś spłodził Amminadaba, a Amminadab spłodził Nachszona, księcia synów Judy. [11] »A Nachszon spłodził Salmę, a Salma spłodził Boaza. [12] »A Boaz spłodził Obeda, a Obed spłodził Jessego. [13] »A Jesse spłodził swego pierworodnego Eliaba, jako drugiego – Abinadaba, trzeciego – Szimeę; [14] »Czwartego – Netaneela, piątego – Raddaja; [15] »Szóstego – Osema, siódmego – Dawida. [16] »A ich siostry to Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel – ci trzej. [17] »Abigail zaś urodziła Amasę, ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita. [18] »Kaleb, syn Chesrona, spłodził dzieci z Azubą, swoją żoną, i z Jeriotą. A jej synami byli: Jeszer, Szobab i Ardon. [19] »A gdy Azuba umarła, Kaleb pojął sobie za żonę Efratę, która urodziła mu Chura. [20] »A Chur spłodził Uriego, a Uri spłodził Besaleela. [21] »Potem Chesron obcował z córką Makira, ojca Gileada, i wziął ją za żonę, mając sześćdziesiąt lat, a ta urodziła mu Seguba. [22] »A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead. [23] »Zabrał bowiem Geszurze i Aramowi wsie Jaira oraz Kenat i przyległe do niego miasteczka: razem sześćdziesiąt miast. Wszystkie one należały do  synów Makira, ojca Gileada. [24] »Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abija, urodziła mu Aszura, ojca Tekoa. [25] »Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: pierworodny Ram, następnie Buna, Oren, Ozem i Achiasz. [26] »Jerachmeel miał także drugą żonę imieniem Atara. Była ona matką Onama. [27] »Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli: Maas, Jamin i Eker. [28] »Synami Onama byli Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur. [29] »Żona Abiszura miała na imię Abihail i urodziła mu Achbana i Molida. [30] »Synowie Nadaba: Seled i Appaim. Lecz Seled umarł bez potomstwa. [31] »Synowie Appaima: Jiszi. Synowie Jisziego: Szeszan, a córka Szeszana: Achlaj. [32] »Synowie Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. A Jeter umarł bez potomstwa. [33] »Synowie Jonatana: Pelet i Zaza. Byli oni synami Jerachmeela. [34] »Lecz Szeszan nie miał synów, tylko córki. Miał też Szeszan sługę Egipcjanina imieniem Jarcha. [35] »Dał więc Szeszan swemu słudze Jarsze swoją córkę za żonę, a ona urodziła mu Attaja. [36] »Attaj spłodził Natana, a Natan spłodził Zabada. [37] »Zabad spłodził Eflala, a Eflal spłodził Obeda. [38] »Obed spłodził Jehu, a Jehu spłodził Azariasza. [39] »Azariasz spłodził Chelesa, a Cheles spłodził Eleasę. [40] »Eleasa spłodził Sismaja, a Sismaj spłodził Szalluma. [41] »A Szallum spłodził Jekamiasza, a Jekamiasz spłodził Eliszamę. [42] »Synami Kaleba, brata Jerachmeela, byli: jego pierworodny Mesza, który był ojcem Zifa, i synowie Mareszy – ojcem Chebrona. [43] »Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema. [44] »Szema spłodził Rachama, syna Jorkoama, a Rekem spłodził Szammaja. [45] »Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura. [46] »Efa, nałożnica Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza, a Charan spłodził Gazeza. [47] »Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. [48] »Maaka, druga nałożnica Kaleba, urodziła Szebera i Tyrchanę. [49] »Urodziła również Szaafa, ojca Madmanny, i Szewę, ojca Makbeny i Gibea. A córką Kaleba była Aksa. [50] »Ci byli synami Kaleba, syna Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearima; [51] »Salma, ojciec Betlejema, i Charef, ojciec Bet-Gadera. [52] »Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, miał synów: Haroego i połowę Manachytów. [53] »A rodziny Kiriat-Jearima to: Jitryci, Putyci, Szumatyci i Mirzaici, od których wywodzą się Soreatyci i Esztaolici. [54] »Synowie Salmy: Betlejem, Netofatyci, Atrot, rodzina Joaba i połowa Manachytów, Soreici; [55] »Rodziny pisarzy mieszkających w Jabes: Tyratyci, Szimeatyci i Sukatyci. Ci są Kenitami, którzy wywodzili się od Chamata, ojca domu Rechaba. 
«  1 Księga Kronik 1 1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.