Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 24
«  1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »oto podział synów Aarona. Synami Aarona byli: Nedab, Abihu, Eleazar i Itamar; [2] »Ale Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, dlatego Eleazar i Itamar sprawowali urząd kapłański. [3] »I Dawid podzielił ich, to jest Sadoka z synów Eleazara i Achimeleka z synów Itamara, według ich urzędu w ich służbie. [4] »I okazało się, że spośród synów Eleazara było więcej naczelników niż spośród synów Itamara. Tak więc ich podzielono: spośród synów Eleazara było szesnastu naczelników według rodów, a spośród synów Itamara według rodów – ośmiu. [5] »A zostali podzieleni przez losowanie, zarówno jedni, jak i drudzy, gdyż przełożeni świątyni i przełożeni domu Bożego byli spośród synów Eleazara, jak i spośród synów Itamara. [6] »A Szemajasz, syn Netaneela, pisarz z pokolenia Lewiego, spisał ich wobec króla i książąt, kapłana Sadok, Achimeleka, syna Abiatara, oraz naczelników rodów kapłańskich i lewickich. Losowano na przemian jeden dom z rodu Eleazara, drugi – z Itamara. [7] »Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza; [8] »Trzeci na Charima, czwarty na Seorima; [9] »Piąty na Malkiasza, szósty na Mijamina; [10] »Siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza; [11] »Dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza; [12] »Jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima; [13] »Trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebaba; [14] »Piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera; [15] »Siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happisesa; [16] »Dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela; [17] »Dwudziesty pierwszy na Jachina, dwudziesty drugi na Gamula; [18] »Dwudziesty trzeci na Delajasza, dwudziesty czwarty na Maazjasza. [19] »Taka była kolejność w służbie, aby wchodzili do domu PANA zgodnie z ustaleniem, jakie pochodziło od ich ojca Aarona, jak mu rozkazał PAN, Bóg Izraela. [20] »A pozostali z synów Lewiego to: z synów Amrama – Szubael; z synów Szubaela – Jechdejasz. [21] »Z Rechabiasza: z synów Rechabiasza pierwszym był Jisziasz. [22] »Z Ishara – Szelomit; z synów Szelomita – Jachat. [23] »A synowie Chebrona: pierwszy Jeriasz, drugi Amariasz, trzeci Jachaziel, czwarty Jekameam. [24] »Synowie Uzziela: Mika; z synów Miki – Szamir. [25] »Brat Miki: Jisziasz; z synów Jisziasza – Zachariasz. [26] »Synowie Merariego: Machli i Muszi; synowie Jaazjasza: Beno. [27] »Synowie Merariego z Jaazjasza: Beno, Szoham, Zakkur i Ibri. [28] »Z Machliego: Eleazar, który nie miał synów. [29] »Z Kisza, synowie Kisza: Jerachmeel. [30] »A synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli synami Lewitów według ich rodów. [31] »Oni również rzucali losy tak samo jak ich bracia, synowie Aarona, przed królem Dawidem, Sadokiem, Achimelekiem oraz naczelnikami rodów kapłańskich i lewickich – naczelnicy rodów na równi z młodszymi ich braćmi. 
«  1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.