Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 4
«  1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4 1 Księga Kronik 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synowie Judy: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. [2] »A Reajasz, syn Szobala, spłodził Jachata, a Jachat spłodził Achumaja i Lahada. To są rody Soreatytów. [3] »A ci pochodzą od ojca Etama: Jizreel, Jiszma i Jidbasz, a ich siostra miała na imię Haselelponi. [4] »Penuel był ojcem Gedora, a Ezer – ojcem Chuszy. To są synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Betlejema. [5] »A Aszur, ojciec Tekoa, miał dwie żony: Chelę i Naarę. [6] »I Naara urodziła mu Achuzama, Chefera, Temniego i Achasztariego. Ci byli synami Naary. [7] »Synowie Cheli: Seret, Jesochar i Etnan. [8] »A Koz spłodził Anuba, Zobeba i rody Acharchela, syna Haruma. [9] »A Jabes był bardziej poważany niż jego bracia. Jego matka dała mu na imię Jabes, mówiąc: Ponieważ urodziłam go w bólu. [10] »I Jabes wzywał Boga Izraela, mówiąc: Obyś mi naprawdę błogosławił i rozszerzył moje granice, oby twoja ręka była ze mną, obyś zachował mnie od zła, abym nie był utrapiony. I Bóg spełnił to, o co go prosił. [11] »A Kelub, brat Szuchy, spłodził Mechira, który był ojcem Esztona. [12] »A Eszton spłodził Betrafę, Paseacha i Techinnę, ojca Irnachasza. To  mężczyźni z Rechy. [13] »Synowie Kenaza: Otniel i Serajasz, a synowie Otniela: Chatat i Meonotaj. [14] »Meonotaj spłodził Ofrę. Serajasz zaś spłodził Joaba, ojca Charaszimów mieszkających w dolinie – byli bowiem rzemieślnikami. [15] »Synowie Kaleba, syna Jefunnego: Iru, Ela i Naam. A synem Eli był Kenaz. [16] »Synowie Jehalleleela: Zif, Zifa, Tiria i Asareel. [17] »Synowie Ezry: Jeter, Mered, Efer i Jalon. A żona Mereda urodziła Miriama, Szammaja i Iszbacha, ojca Esztemoi. [18] »Jego żona Jehudaja urodziła Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Soko, i Jekutiela, ojca Zanoacha. To  synowie Bitii, córki faraona, którą pojął za żonę Mered. [19] »Synowie jego żony Hodijji, siostry Nahama, ojca Keili: Garmity i Esztemoa, Maakatyta. [20] »Synowie Szimona: Amnon, Rinna, Benchanan i Tilon. A synowie Jisziego: Zochet i Benzochet. [21] »Synowie Szeli, syna Judy: Er, ojciec Leki, Laada, ojciec Mareszy i tych rodów, które wytwarzały bisior w domu Aszbea; [22] »Jokim i mężczyźni Kozeby oraz Joasz i Saraf, którzy panowali w Moabie, a także Jaszubilechem. To  dawne wydarzenia. [23] »Byli oni garncarzami i mieszkali w sadach i między płotami. Mieszkali tam przy królu i pracowali dla niego. [24] »Synowie Symeona: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach i Saul. [25] »Jego syn Szallum, jego syn Mibsam, jego syn Miszma. [26] »A synowie Miszmy: jego syn Chamuel, jego syn Zakkur, jego syn Szimei. [27] »Szimei miał szesnastu synów i sześć córek, lecz jego bracia nie mieli wielu synów i wszystkie ich rody nie były tak liczne jak rody synów Judy. [28] »Mieszkali oni w Beer-Szebie, Molada i w Chasar-Szual; [29] »W Bilha, Esem i Tolad; [30] »W Betuel, Chorma i Siklag; [31] »W Bet-Markabot, Chasar-Susim, Bet-Birei i Szaaraim. To były ich miasta aż do panowania Dawida. [32] »A ich wioskami były: Etam, Ain, Rimmon, Token i Aszan, pięć miast; [33] »Oraz wszystkie ich wioski położone dokoła tych miast aż do Baal. To były ich miejsca zamieszkania i spisy ich rodów. [34] »Meszobab, Jamlek i Josza, syn Amazjasza; [35] »Joel i Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asiela; [36] »I Elioenaj, Jaakoba, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel i Benajasz; [37] »Ziza, syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Semajasza. [38] »Ci wymienieni imiennie byli naczelnikami w swoich rodach, a rodziny ich ojców bardzo się rozrosły. [39] »I dotarli aż do wejścia do Gedor, aż na wschodnią stronę doliny, szukając pastwiska dla swych trzód. [40] »I znaleźli obfite i dobre pastwiska oraz ziemię obszerną, spokojną i bezpieczną. Tam bowiem mieszkali przedtem Chamici. [41] »Zapisani tu imiennie przyszli za czasów Ezechiasza, króla Judy, zniszczyli ich namioty i przybytki, które się tam znajdowały, doszczętnie wygubili ich i osiedlili się na ich miejscu. Tam bowiem były pastwiska dla ich trzód. [42] »Niektórzy z nich, pięciuset mężczyzn spośród synów Symeona, udali się na górę Seir, a ich przywódcami byli: Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzziel, synowie Jisziego. [43] »I pobili resztę ocalałych Amalekitów, i zamieszkali tam do dziś. 
«  1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4 1 Księga Kronik 5  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.