Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 6
«  1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari. [2] »A synowie Kehata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel. [3] »A dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. [4] »Eleazar spłodził Pinchasa, a Pinchas spłodził Abiszuę. [5] »Abiszua spłodził Bukkiego, a Bukki spłodził Uzziego. [6] »Uzzi spłodził Zerachiasza, a Zerachiasz spłodził Merajota. [7] »Merajot spłodził Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba. [8] »Achitub spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achimaasa. [9] »Achimaas spłodził Azariasza, a Azariasz spłodził Jochanana. [10] »Jochanan spłodził Azariasza. On to sprawował urząd kapłański w świątyni, którą Salomon zbudował w Jerozolimie. [11] »Azariasz spłodził Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba. [12] »Achitub spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Szalluma. [13] »Szallum spłodził Chilkiasza, a Chilkiasz spłodził Azariasza. [14] »Azariasz spłodził Serajasza, a Serajasz spłodził Jehocadaka. [15] »A Jehocadak trafił do niewoli, gdy PAN uprowadził Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora. [16] »Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari. [17] »A to imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei. [18] »A synowie Kehata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel. [19] »Synowie Merariego: Machli i Muszi. A to są rody Lewitów według ich ojców. [20] »Od Gerszoma: jego syn Libni, jego syn Jachat, jego syn Zimma; [21] »Jego syn Joach, jego syn Iddo, jego syn Zerach, jego syn Jeatraj. [22] »Synowie Kehata: jego syn Amminadab, jego syn Korach, jego syn Assir; [23] »Jego syn Elkana, jego syn Ebiasaf, jego syn Assir; [24] »Jego syn Tachat, jego syn Uriel, jego syn Uzjasz, jego syn Saul. [25] »Synowie Elkany: Amasaj, Achimot i Elkana. [26] »Synowie Elkany: jego syn Sofaj, jego syn Nachat; [27] »Jego syn Eliab, jego syn Jerocham, jego syn Elkana. [28] »Synowie Samuela: pierworodny Waszni i Abiasz. [29] »Synowie Merariego: Machli, jego syn Libni, jego syn Szimei, jego syn Uzza; [30] »Jego syn Szimea, jego syn Chaggiasz, jego syn Asajasz. [31] »To są ci, których Dawid ustanowił do prowadzenia śpiewu w domu PANA, odkąd spoczęła tam arka. [32] »I posługiwali śpiewem przed przybytkiem, czyli Namiotem Zgromadzenia, aż Salomon zbudował dom PANA w Jerozolimie. Stawali do swojej służby według swego porządku. [33] »A oto ci, którzy stawali wraz ze swoimi synami: spośród synów Kehata – śpiewak Heman, syn Joela, syna Samuela; [34] »Syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha; [35] »Syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja; [36] »Syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sofoniasza; [37] »Syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha; [38] »Syna Ishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela. [39] »Oraz jego brat Asaf, który stawał po jego prawicy. Asaf, syn Berechiasza, syna Szimei; [40] »Syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza; [41] »Syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza; [42] »Syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego; [43] »Syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego. [44] »A ich bracia, synowie Merariego, stawali po lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka; [45] »Syna Chaszabiasza, syna Amaziasza, syna Chiłkiasza. [46] »Syna Amsjego, syna Baniego, syna Szamera; [47] »Syna Mochliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego. [48] »A ich bracia, Lewici, byli ustanowieni do wszelkiej posługi w przybytku domu Boga. [49] »Aaron zaś i jego synowie palili kadzidło na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, byli odpowiedzialni za wszelką posługę w Miejscu Najświętszym i za dokonywanie przebłagania za Izraela według wszystkiego, co nakazał Mojżesz, sługa Boży. [50] »A oto synowie Aarona: jego syn Eleazar, jego syn Pinchas; [51] »Jego syn Abiszua, jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zerachiasz; [52] »Jego syn Merajot, jego syn Amariasz, jego syn Achitub; [53] »Jego syn Sadok, jego syn Achimaas. [54] »A to są ich mieszkania według ich wieży w ich obszarze, to jest synów Aarona, według rodu Kehatytów. Był to bowiem ich los. [55] »Oddano im Hebron w ziemi Judy wraz z pastwiskami dokoła niego; [56] »Lecz pola miasta i jego wsie dano Kalebowi, synowi Jefunnego. [57] »Synom Aarona zaś dano spośród miast Judy miasta schronienia: Hebron, Libnę z jego pastwiskami, Jattir i Esztemoę wraz z ich pastwiskami; [58] »I Chilen z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami; [59] »Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami. [60] »A od pokolenia Beniamina: Geba z jego pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami. Wszystkich ich miast było trzynaście według ich rodzin. [61] »A pozostałym synom Kehata, spośród rodziny tego pokolenia, przypadło losem dziesięć miast od połowy pokolenia Manassesa. [62] »A synom Gerszoma według ich rodzin przypadło od pokolenia Issachara, od pokolenia Aszera, od pokolenia Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie – trzynaście miast. [63] »Synom Merariego według ich rodzin przypadło losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zebulona – dwanaście miast. [64] »Synowie Izraela dali Lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. [65] »A dali przez los od pokolenia synów Judy, od pokolenia synów Symeona i od pokolenia synów Beniamina te miasta, którym nadali ich imiona. [66] »A ci, którzy pochodzili z rodu synów Kehata, mieli miasta w granicach pokolenia Efraima. [67] »Dano im z miast schronienia: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraim i Gezer z jego pastwiskami; [68] »Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami; [69] »Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami. [70] »Od połowy pokolenia Manassesa: Aner z jego pastwiskami, Bileam z jego pastwiskami. Dano to  rodzinie pozostałych synów Kehata. [71] »Synom Gerszoma dano od połowy pokolenia Manassesa Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami; [72] »Od pokolenia Issachara – Kedesz z jego pastwiskami, Daberat z jego pastwiskami; [73] »Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami. [74] »Od pokolenia Aszera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami; [75] »Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami. [76] »Od pokolenia Neftalego: Kedesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami. [77] »Pozostałym synom Merariego dano od pokolenia Zebulona Rimmon z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami. [78] »A po drugiej stronie Jordanu koło Jerycha, na wschód od Jordanu, dano od pokolenia Rubena: Beser na pustyni z jego pastwiskami, Jahazę z jej pastwiskami; [79] »Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami. [80] »Od pokolenia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami; [81] »Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami. 
«  1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.